NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...............2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 297/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 6 a § 45e ods. 2“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa citácia „č. 25/2006 Z. z.“ nahrádza citáciou „č. 343/2015 Z. z.“.
3.V § 29 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve, je povinný predložiť úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb alebo jej zmenu, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak túto zmluvu neobstaral podľa osobitného predpisu,51) a ak predpokladaná hodnota predmetu zmluvy o poskytovaní služieb je vyššia ako 100 000 eur; zmluva alebo jej zmena je bez predchádzajúceho schválenia úradom neplatná. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb alebo jej zmenu, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy alebo jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad zmluvu o poskytovaní služieb alebo jej zmenu neschváli.
(7) Povinnosť podľa odseku 6 sa nevzťahuje na zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú na základe rámcovej dohody, ktorá bola obstaraná podľa osobitného predpisu.51) Povinnosť podľa odseku 6 sa nevzťahuje ani na zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú regulovaným subjektom, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike a ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku dodával nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.
(8) Zmluva o poskytovaní služieb, ktorej účastníkom je regulovaný subjekt vykonávajúci regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, sa považuje za povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného predpisu.51a)“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
„51a) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z.“.
4.V § 29 odsek 9 znie:
„(9) Na určenie predpokladanej hodnoty predmetu zmluvy a predpokladanej hodnoty zákazky sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.52)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52) § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 345/2018 Z. z.“.
5.V § 36 ods. 1 písmeno ab) znie:
„ab) nevyhlási na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur a ktorú neobstaráva podľa osobitného predpisu,52) obchodnú verejnú súťaž podľa § 29 ods. 5 alebo nesplní povinnosti podľa § 29 ods. 2, 4, 5 alebo 6 alebo podľa § 45e ods. 2,“.
6.Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 45e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1) Ustanovenia § 29 ods. 6 a 7 sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorené po 1. novembri 2020.
(2) Zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 6 a 7 uzatvorené pred 1. novembrom 2020 je regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve povinný predložiť na schválenie úradu najneskôr do 31. januára 2021. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom
obchodnom styku, inak úrad zmluvu o poskytovaní služieb neschváli. V prípade, ak úrad zmluvu o poskytovaní služieb neschváli, všetky práva a povinnosti zo zmluvy zanikajú; zánikom zmluvy nie dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iné ustanovenia, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.