N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1273/2020
153
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Petra CMOREJA, Gábora GRENDELA, Marka ANTALA a Ľuboša KRAJČÍRA
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
P r e d k l a d a j ú :
PeterC m o r e j v. r.
GáborG r e n d e lv. r.
MarekA n t a lv. r.
ĽubošK r a j č í rv. r.
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Gábora GRENDELA, Marka ANTALA a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Bratislava jún 2020