DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon o byrokracii) v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve – čl. 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (právo na
ochranu osobných údajov)
b) v sekundárnom práve (záväznom) –
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1807 zo 14.
novembra 2018 o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov
v Európskej únii
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016
o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia
požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie – nie je
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: žiadne
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne