DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podáva skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predloženej novely zákona je zrušenie povinnosti predkladania potvrdení a výpisov v listinnej podobe orgánom verejnej moci a odbremenenia občanov a podnikateľov od poskytovania údajov, ktoré dnes štát k dispozícii. Všetky tieto údaje si budú môcť zamestnanci verejnej správy získavať sami zabezpečením ich sprístupnenia prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.
V navrhovanom zákone v jednotlivých novelizačných článkoch sa vypúšťajú povinnosti predkladať orgánom verejnej moci tieto nasledovné výpisy a potvrdenia:
kópia rodného listu,
kópia sobášneho listu,
kópia úmrtného listu,
potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
potvrdenie o pobyte,
potvrdenie o pridelení IČO,
výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz a potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Nebude mať vplyv na životné prostredie, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani sociálne vplyvy. Uvedené vplyvy sú špecifikované v doložke vybraných vplyvov.