1
Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia
Prevádzkovateľ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať listovou zásielkou na adrese: Kancelária NR SR, osobný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava.
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@nrsr.sk.
Podmienky spracúvania osobných údajov
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Karta MultiSport
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Zmluva o poskytovaní služieb
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PRE SPRACÚVANIE
Nie je
KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul
UVIESŤ Z AKÉHO ZDROJA ZÍSKAL PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÉ ÚDAJE
Od dotknutej osoby
PRÍJEMCOVIA - SUBJEKTY, KTORÍ MAJÚ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Spoločnosť Benefit Systems Slovakia s. r. o., so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava 821 08 a štátni zamestnanci prevádzkovateľa
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Počas doby trvania zmluvného vzťahu
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY3 ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ZALOŽENÉ
Nie je
2
Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia
VÝHRADNE NA AUTOMATIZOVANOM SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (VRÁTANE PROFILOVANIA)
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané Kanceláriou NR SR, právo od Kancelárie NR SR požadovať:
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ako aj ich opravu,
ako aj ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Kanceláriou NR SR, má súčasne právo:
právo na prenosnosť týchto údajov.
Ak žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Kancelária NR SR môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Právny základ
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zmluvy, je nevyhnutné na účely uzavretia a následného plnenia
zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov Kancelárii NR SR znemožní uzavretie zmluvy.
Z vyššie uvedených dôvodov dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia
osobných údajov môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zmluvy.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná bezodkladne
informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
Bratislava dňa 1.3.2020
_____________
Čl. 13 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu