NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1102/2020
156
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. júna 2020
k vládnemu návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Viera L e š č á k o v á v. r.
Peter Š u c a v. r.