NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1102/2020
152
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. júna 2020
k vládnemu návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore s termínom ihneď.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Viera L e š č á k o v á v. r.
Peter Š u c a v. r.