KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Na základe otázky zo strany záujemcu/hospodárskeho subjektu v prípravných trhových  
konzultáciách na predmet zákazky: „Softvér middleware“, verejný obstarávateľ sprístupňuje  
pre všetky hospodárske subjekty nasledovnú odpoveď:  
Otázka č. 3:  
v dokumente „priloha_c._2_-_okruh_otazok“, ktorý bol zverejnený v rámci prípravnej trhovej  
konzultácie „Softvér middleware“ je v otázke číslo 19. uvedený nasledovný text:  
„19. Ak by verejný obstarávateľ vyžadoval udelenie nevýhradných, časovo a územne  
neobmedzených licencií (na celú dobu trvania autorských majetkových práv k softvéru  
MIDDLEWARE) na minimálne 6 jadier (4 jadrá pre produkčnú licenciu a 2 jadrá pre licenciu  
na testovacie prostredie) s možnosťou ich prevoditeľnosti za podmienky, že príde k úplnému  
odinštalovaniu softvéru MIDDLEWARE so všetkých serverov bez ich ďalšieho budúceho  
využitia v našich podmienkach a zároveň akceptoval, že v prípade dodávky softvéru  
MIDDLEWARE tretích strán, ktorý je na trhu obchodne dostupný podľa osobitných  
licenčných podmienok, bude verejnému obstarávateľovi udelená licencia na používanie  
softvéru MIDDLEWARE podľa podmienok a v rozsahu takejto osobitnej licencie. .......“  
Táto formulácia je pre nás nezrozumiteľná, pre presné zodpovedanie by sme Vás radi požiadali  
o podrobnejšie vysvetlenie.  
Odpoveď č. 3:  
Verejný obstarávateľ požaduje okrem dodávky softvéru tiež dodanie licencie na používanie  
tohto softvéru. V predmetnom ustanovení sú zadefinované požiadavky na udelenú licenciu.  
Licencia musí byť:  
-
-
Nevýhradná (autor môže udeliť licenciu na ten istý spôsob použitia aj ďalšej tretej  
osobe okrem verejného obstarávateľa – používa sa pri dodaní softvéru, ktorý nie je  
zhotovovaný priamo na mieru)  
Časovo neobmedzená (na celú dobu trvania autorských majetkových práv k softvéru  
MIDDLEWARE, t.j. licencia nemôže byť udelená len na určité časové obdobie, napr.:  
na dobu trvania zmluvy)  
-
-
Územne neobmedzená (jej použitie nie je viazané na určitú územnú oblasť)  
Prevoditeľná (verejný obstarávateľ môže licenciu previesť na inú tretiu osobu za  
podmienky, že príde k úplnému odinštalovaniu softvéru MIDDLEWARE so všetkých  
serverov bez ich ďalšieho budúceho využitia v podmienkach verejného obstarávateľa).  
Uvedené znamená, že ak verejný obstarávateľ stratí záujem na ďalšom využívaní  
Strana 1 z 2  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
softvéru, tento môže postúpiť na inú tretiu osobu aj spolu s licenciou za dodržania  
podmienky, že verejný obstarávateľ už túto licenciu nebude ďalej využívať.  
V prípade dodávky softvéru MIDDLEWARE tretích strán, ktorý je na trhu obchodne dostupný  
podľa osobitných licenčných podmienok, bude verejnému obstarávateľovi udelená licencia na  
používanie softvéru MIDDLEWARE podľa podmienok a v rozsahu takejto osobitnej licencie,  
čo znamená, že verejný obstarávateľ akceptuje, že dodávateľ softvéru môže previesť na  
verejného obstarávateľa len toľko práv, koľko mu ich bolo udelených osobitnou licenciou od  
autora softvéru. Každopádne aj za tohto predpokladu verejný obstarávateľ požaduje, aby  
licencia bola prevoditeľná.  
Strana 2 z 2