vzťahov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
a protokolu  
Praktický sprievodca prácou poslanca  
VIII. volebné obdobie  
Národnej rady Slovenskej republiky  
Bratislava 2020  
Spracoval: Odbor Parlamentný inštitút na základe podkladov pripravených  
organizačnými útvarmi Kancelárie NR SR:  
Odbor legislatívy a aproximácie práva  
Organizačný odbor  
Odbor pre európske záležitosti  
Odbor zahraničných vzťahov a protokolu  
Odbor informačných a komunikačných technológií  
Sekretariát Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou  
Odbor prevádzky a služieb  
Odbor obrany, bezpečnosti a ochrany  
Tlač: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Redakčná úprava a informačná grafika: Ing. Martina Hogenová a Mgr. Natália  
Švecová  
Technická spolupráca: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.  
Grafická úprava a obálka: Štefan Ősze  
Fotografický materiál na obálke: Mgr. Pavol Urbánek  
Dátum vydania: marec 2020  
Náklad: 300 ks  
ISBN 978-80-99963-01-7  
EAN 9788099963017  
Materiál bol vypracovaný pre vnútornú potrebu Národnej rady Slovenskej republiky a  
neprešiel redakčnou jazykovou úpravou.  
OBSAH  
ÚVOD  
Publikácia Praktický sprievodca prácou poslanca bola vypracovaná s  
cieľom informovať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej  
len „národná rada“) o vybraných praktických aspektoch práce poslancov  
a o podmienkach, ktoré vytvára Kancelária Národnej rady Slovenskej  
republiky (ďalej len „kancelária“) pri výkone ich mandátu.  
Zvolená forma najčastejšie kladených otázok a odpovedí má  
poslancom napomôcť pri riešení konkrétnych situácií, s ktorými sa môžu  
stretnúť pri svojej práci a umožniť, najmä novozvoleným poslancom,  
rýchlo preniknúť do poslaneckej práce a zorientovať sa v pôsobnosti  
národnej rady.  
Publikácia je doplnená o prehľadné, do určitej miery zjednodušené  
schémy a infografické prvky, pripravené Odborom Parlamentný inštitút,  
s cieľom zefektívniť a zjednodušiť čitateľovi orientáciu v čítanom texte.  
 
I. LEGISLATÍVNY PROCES  
Návrh zákona  
Kto môže podať návrh zákona do národnej rady?  
Zákonodarnú iniciatívu majú podľa čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej  
republiky (ďalej len „ústava“), výbory Národnej rady Slovenskej  
republiky (ďalej len „výbory“), poslanci NR SR (ďalej len „poslanci“)  
a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ktorá vystupuje pri  
podávaní návrhov zákonov ako kolektívny orgán.  
poslanci  
NR SR  
zákonodarná  
iniciatíva  
výbory  
NR SR  
vláda SR  
Aké náležitosti musí spĺňať návrh zákona?  
Každý návrh zákona, bez ohľadu na to, či ho predkladá výbor,  
poslanec alebo vláda, musí podľa § 68 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.  
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) obsahovať  
paragrafové znenie a dôvodovú správu. Znenie návrhu zákona musí byť  
7
 
 
LEGISLATÍVNY PROCES  
zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, čo sa má zákonom dosiahnuť.  
Dôvodová správa musí obsahovať všeobecnú časť a osobitnú časť.  
sprievodný list  
obal (vyhotovuje Organizačný odbor)  
text v paragrafovom znení  
poslanecký návrh  
zákona  
dôvodová správa  
doložka zlučiteľnosti  
stanovisko  
Ministerstva financií SR  
Bližšie informácie sú uvedené v časti II. Poslanecká práca.  
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje zhodnotenie súčasného  
stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky, dôvody  
potreby novej zákonnej úpravy, spôsob jej vykonávania, jej hospodársky  
a finančný dosah, najmä vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny  
rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov), v prípade  
poslaneckých návrhov aj stanovisko Ministerstva financií SR (bližšie pozri  
časť II. POSLANECKÁ PRÁCA , Podanie návrhu zákona), nároky na  
pracovné sily a organizačné zabezpečenie, vplyvu na manželstvo,  
rodičovstvo a rodinu, vyjadrenie navrhovateľa zákona o súlade návrhu  
zákona s ústavou, súvislosť s inými zákonmi a medzinárodnými  
zmluvami, ktorými je SR viazaná, doložku zlučiteľnosti návrhu zákona  
s právom Európskej únie (súlad s právom Európskej únie musí byť nielen  
formálny ale aj vecný), návrh vykonávacieho predpisu, ak má  
nadobudnúť účinnosť spolu so zákonom, podľa ktorého má byť vydaný  
a zhodnotenie verejnej diskusie k návrhu zákona, ak sa uskutočnila.  
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje zdôvodnenie jednotlivých  
paragrafov (bodov) návrhu zákona, nie však parafrázovaním textu  
8
LEGISLATÍVNY PROCES  
návrhu zákona, ale jeho vysvetlením. Všetky požadované náležitosti  
návrhu zákona vrátane doložky zlučiteľnosti [vzor Doložky zlučiteľnosti  
návrhu zákona s právom Európskej únie je uvedený na webovom sídle  
národnej rady www.nrsr.sk v časti Dokumenty – Základné dokumenty  
– Legislatívne pravidlá tvorby zákonov] a vyjadrení príslušných orgánov  
si navrhovateľ zákona zabezpečuje sám.  
Návrhy zákonov (vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov  
k nim), ktoré majú dopad na rozpočet verejnej správy a ktorých krytie  
nemožno v priebehu rozpočtového roka zabezpečiť zvýšenými príjmami  
alebo úsporou iných výdavkov, môžu nadobudnúť účinnosť najskôr  
1. januára nasledujúceho rozpočtového roka (§ 33 ods. 3 zákona č.  
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  
Spôsob tvorby zákonov, podrobnosti o postupe pri ich príprave,  
predkladaní a prerokúvaní, o ich forme až po ich vyhlásenie upravujú  
Legislatívne pravidlá tvorby zákonov prijaté uznesením NR SR  
č. 519/1996 z 18. decembra 1996 a uverejnené v Zbierke zákonov  
Slovenskej republiky pod č. 19/1997 Z. z. (ďalej len „legislatívne  
pravidlá“), ktoré sú pre navrhovateľa zákona záväzné (§ 69 ods. 2  
rokovacieho poriadku). Ich súčasťou je aj úprava požiadaviek (spôsob  
a náležitosti) na elektronickú formu podávania a doručovania materiálov  
národnej rade, vrátane návrhov zákonov (schválené uznesením národnej  
rady č. 1146/2008 zo 6. novembra 2008 a uznesením národnej rady  
č. 1169/2018 zo 16. mája 2018).  
Legislatívne pravidlá tvorby zákonov  
sú dostupné na webovom sídle NR SR  
www.nrsr.sk v časti Dokumenty –  
Základné dokumenty  
9
LEGISLATÍVNY PROCES  
Prečo je potrebné obsahové a vecné posúdenie návrhu zákona z  
hľadiska jeho súladu s právom Európskej únie?  
Slovenská republika ako členský štát Európskej únie (od 1. mája 2004)  
je viazaná ustanoveniami jej zakladajúcich zmlúv, ktorými sú Zmluva  
o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (ich  
konsolidované znenia sú uverejnené v Úradnom vestníku EÚ C 202  
zo 7.6.2016).  
Podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii v jej platnom znení majú  
členské štáty prijať všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy,  
aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov  
inštitúcií Európskej únie. Členské štáty pomáhajú Európskej únii pri  
plnení jej úloh a neprijmú žiadne opatrenie, ktoré by mohlo ohroziť  
dosiahnutie cieľov Európskej únie (zásada lojality). Toto ustanovenie je  
preto základom pre aproximáciu (t. j. dosiahnutie úplného súladu)  
vnútroštátneho právneho poriadku s právom EÚ.  
nariadenie  
smernica  
rozhodnutie  
stanovisko a odporúčanie  
Právne akty Európskej únie, ktoré prijímajú inštitúcie EÚ na účely  
výkonu jej právomocí, ich druhy a odlišné právne účinky, upravuje čl. 288  
Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení. Sú to:  
nariadenia – majú všeobecnú platnosť a sú záväzné vo svojej  
celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.  
Vnútroštátne právne predpisy nemôžu byť s nimi v rozpore.  
10  
LEGISLATÍVNY PROCES  
Vzhľadom na ich priamu uplatniteľnosť, v zákonoch sa môžu  
priamo uvádzať odkazom v poznámkach pod čiarou.  
smernice – sú záväzné pre každý členský štát, ktorému sú určené, a  
to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom voľba  
foriem a metód je ponechaná na vnútroštátne orgány. Členské štáty  
sú povinné prebrať ich ustanovenia do vnútroštátneho právneho  
poriadku, t. j. naformulovať a zaradiť práva a povinnosti z nich  
vyplývajúce do svojich právnych predpisov, pri rešpektovaní  
vlastných zásad a postupov (ústavných ustanovení) pre tvorbu  
práva. Podľa čl. 7 ods. 2 ústavy prevzatie právne záväzných aktov,  
ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo  
nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2 ústavy. K riadnemu splneniu  
záväzku členského štátu z citovaného ustanovenia dochádza pritom  
vtedy, keď je právne záväzný akt EÚ prebraný úplne, obsahovo  
správne a v stanovenej lehote. Táto sa pritom môže líšiť od účinnosti  
právneho predpisu.  
rozhodnutia – sú záväzné v celom rozsahu; v stanovených  
prípadoch však môžu byť záväzné iba pre tých, ktorým sú určené.  
odporúčania a stanoviská nie sú záväzné.  
Pri posudzovaní zlučiteľnosti návrhu zákona s právom EÚ je  
potrebné prihliadať aj na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie; jeho  
rozhodnutia plnia úlohu precedensov a poskytujú aj výklad k sporným  
otázkam vyplývajúcim zo zmlúv a právnych aktov EÚ, tzv. prejudiciálne  
otázky.  
Dôsledkom nedodržania uvedených povinností členským štátom je  
začatie konania Európskej komisie (vydanie formálnej výzvy a v prípade  
nevykonania nápravy v stanovenej lehote, odôvodneného stanoviska).  
Následne, v zmysle čl. 258 a čl. 260 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej  
únie, môže Európska komisia vec predložiť na rozhodnutie Súdnemu  
11  
LEGISLATÍVNY PROCES  
dvoru Európskej únie. V prípade neoznámenia opatrenia, ktorým členský  
štát prebral (transponoval) smernicu alebo oznámenia len jej čiastočného  
prebrania (od 8. 7. 2019), môže Európska komisia ihneď navrhnúť výšku  
paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť.  
Pre Slovenskú republiku je výška paušálnej pokuty stanovená  
na 939 000 EUR.  
V priebehu legislatívneho procesu treba rešpektovať aj povinnosť  
notifikácie niektorých návrhov zákonov na základe ustanovení právnych  
aktov EÚ napr. smernice (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa  
stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických  
predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti,  
rozhodnutie Rady 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa s Európskou  
centrálnou bankou národnými orgánmi ohľadom návrhu právnych  
prepisov, a to ešte pred schválením návrhu zákona (jeho neoznámenie  
môže mať za následok jeho neplatnosť) Európskej komisii prípadne  
Európskej centrálnej banke.  
Dokedy treba doručiť vypracovaný návrh zákona do národnej rady?  
Návrh zákona možno podať do národnej rady kedykoľvek. Predseda  
národnej rady zabezpečí bezodkladné zverejnenie návrhu zákona, ktorý  
spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku na webovom sídle národnej  
rady. Do programu najbližšej schôdze národnej rady však bude zaradený  
len návrh zákona, ktorý spĺňa náležitosti a bol zverejnený na webovom  
sídle národnej rady najmenej 15 dní pred začiatkom schôdze, na ktorej sa  
uskutoční jeho prvé čítanie (§ 72 ods. 1 rokovacieho poriadku). Ak návrh  
zákona nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku alebo podľa  
legislatívnych  
pravidiel,  
predseda  
národnej  
rady  
odporučí  
navrhovateľovi zákona, aby nedostatky odstránil. Ak navrhovateľ zákona  
s odporúčaním nesúhlasí, predloží predseda národnej rady svoje  
odporúčanie spolu so stanoviskom navrhovateľa zákona na najbližšiu  
schôdzu národnej rady, ktorá o nich rozhodne bez rozpravy (§ 70 ods. 1  
rokovacieho poriadku).  
12  
LEGISLATÍVNY PROCES  
najneskôr 15 dní pred  
doručenie návrhu  
zákona do NR SR  
začiatkom schôdze  
NR SR  
Spôsob a náležitosti podávania materiálov, vrátane návrhov  
zákonov, upravuje „Elektronická forma podávania a doručovania  
materiálov Národnej rade SR“ (schválená uznesením Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 1146/2008 a upravené podľa zákona č. 399/2015  
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky v znení neskorších predpisov a uznesením národnej rady  
č. 1169/2018 zo 16. mája 2018).  
Dokument Elektronická forma  
podávania a doručovania materiálov NR  
SR je dostupný na webovom sídle NR SR  
www.nrsr.sk v časti Dokumenty –  
Základné dokumenty  
Kto rozhoduje o pridelení návrhu zákona jednotlivým výborom  
národnej rady a o určení gestorského výboru?  
O pridelení návrhu zákona výborom národnej rady a o určení  
gestorského výboru rozhodujú poslanci hlasovaním na schôdzi národnej  
rady v prvom čítaní na návrh predsedu národnej rady (návrh zákona sa  
vždy pridelí Ústavnoprávnemu výboru NR SR). Každý poslanec však  
v rámci rozpravy môže navrhnúť, aby návrh zákona bol pridelený aj iným  
výborom alebo sa výbor môže uzniesť, že prerokuje návrh zákona, ktorý  
mu nebol pridelený (§ 46 ods. 1 rokovacieho poriadku). Ak by sa národná  
13  
LEGISLATÍVNY PROCES  
rada neuzniesla na žiadnom návrhu, postupuje sa podľa pôvodného  
návrhu predsedu národnej rady (§ 74 ods. 3 rokovacieho poriadku).  
Schvaľovací proces návrhu zákona  
Ako prebieha prvé čítanie o návrhu zákona?  
prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie na schôdzi národnej rady jeho navrhovateľ. Po  
ňom vystúpi spravodajca t. j. poslanec určený navrhnutým gestorským  
výborom. Po jeho vystúpení prebehne všeobecná rozprava k návrhu  
zákona, v rámci ktorej sa nemôžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce  
návrhy. Poslanec môže len navrhnúť, aby sa návrh zákona vrátil  
navrhovateľovi na dopracovanie alebo aby sa v rokovaní o návrhu zákona  
nepokračovalo. O týchto návrhoch sa hlasuje po skončení rozpravy. Ak  
takéto návrhy neboli prednesené alebo nezískali dostatočnú podporu na  
schôdzi národnej rady, hlasuje sa o tom, že národná rada prerokuje návrh  
zákona v druhom čítaní. Ak ani tento návrh nezíska dostatočnú podporu,  
rokovanie o návrhu zákona sa končí a v rokovaní o návrhu zákona sa ďalej  
nepokračuje (§ 73 rokovacieho poriadku). V prípade, že sa národná rada  
rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, rozhodne zároveň aj  
o návrhu predsedu národnej rady na pridelenie návrhu zákona výborom  
a určení gestorského výboru a určí lehotu na jeho prerokovanie v týchto  
výboroch.  
14  
 
LEGISLATÍVNY PROCES  
prvé čítanie  
schôdza NR SR  
uvedenie návrhu zákona navrhovateľom  
úvodné slovo spravodajcu určeného  
navrhnutým gestorským výborom  
rozprava  
hlasovanie, ktorým sa NR SR uznesie, že:  
nebude pokračovať  
v rokovaní o návrhu zákona  
vráti návrh zákona  
na dopracovanie  
návrh zákona prerokuje v  
druhom čítaní  
pridelenie návrhu zákona výborom  
určenie gestorského výboru  
určenie lehôt na prerokovanie  
15  
LEGISLATÍVNY PROCES  
Ako prebieha druhé čítanie o návrhu zákona vo výboroch?  
Výbory, ktorým bol v prvom čítaní na schôdzi národnej rady  
pridelený návrh zákona, o ňom potom rokujú v druhom čítaní. Termíny  
zasadania výborov a národnej rady sú orientačne určené  
v Harmonograme schôdzí národnej rady. Schôdze výboru zvoláva a riadi  
predseda výboru (§ 49 rokovacieho poriadku).  
prvé čítanie  
druhé čítanie  
druhé čítanie vo výboroch NR SR  
rokovanie vo výbore/výboroch  
odôvodnenie návrhu zákona  
navrhovateľom  
vystúpenie spravodajcu  
rozprava (právo člena výboru podať  
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy)  
hlasovanie o návrhoch z rozpravy  
a o uznesení výboru  
rokovanie gestorského výboru (sumarizuje stanoviská  
výborov a vyjadruje svoje stanovisko/odporúčanie NR SR)  
Schéma je zjednodušená. Bližšie podrobnosti sú uvedené v podrobnej Schéme  
legislatívneho procesu v prílohe.  
16  
LEGISLATÍVNY PROCES  
Návrh zákona odôvodňuje vo výboroch navrhovateľ. Ak ide  
o vládny návrh, odôvodňuje ho člen vlády alebo vedúci ústredného  
orgánu štátnej správy, ktorého tým vláda poverila. Iná osoba môže návrh  
zákona odôvodniť len so súhlasom výboru. Ak je navrhovateľom výbor  
národnej rady, skupina poslancov alebo poslanec, návrh zákona odôvodní  
poverený poslanec alebo navrhujúci poslanec. Po odôvodnení návrhu  
zákona navrhovateľom, vystúpi predsedom výboru navrhnutý  
a výborom schválený spravodajca k návrhu zákona, ktorý informuje  
výbor o vyjadreniach, posudkoch a informáciách podaných k návrhu  
zákona a spravidla aj o písomne vyhotovenom stanovisku Odboru  
legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej  
republiky (ďalej len „odbor legislatívy“) k návrhu zákona. Po jeho  
vystúpení predseda výboru otvorí rozpravu, v rámci ktorej môžu členovia  
výboru predniesť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu zákona,  
ktoré podľa ustanovenia § 29 ods. 1 rokovacieho poriadku musia byť  
vyhotovené písomne a riadne sformulované; poslanci si môžu osvojiť aj  
konkrétne legislatívno-technické návrhy zo stanoviska odboru  
legislatívy.  
Na schôdzi výboru sa môžu zúčastniť aj tí poslanci, ktorí nie sú  
členmi výboru, nemajú však právo hlasovať; môžu predkladať svoje  
stanovisko a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu zákona, o  
ktorých sa môže hlasovať len vtedy, ak si ich osvojil niektorý z členov  
výboru (§ 50 ods. 3 rokovacieho poriadku). Po skončení rozpravy  
spravodajca navrhne spôsob hlasovania o podaných pozmeňujúcich a  
doplňujúcich návrhoch (postupnosť a spôsob – spoločne alebo  
samostatne, pričom zohľadní aj návrh ich navrhovateľa – § 37 ods. 3  
rokovacieho poriadku) a navrhne aj znenie uznesenia výboru.  
Na rokovanie vo výbore sa primerane použijú ustanovenia  
upravujúce rokovanie na schôdzi národnej rady. Výbor sa môže uzniesť  
rovnako ako v prvom čítaní na tom, že návrh sa má vrátiť na  
dopracovanie navrhovateľovi zákona alebo aby sa v rokovaní o návrhu  
zákona nepokračovalo. Ak nebol podaný takýto návrh, hlasuje sa o  
17  
LEGISLATÍVNY PROCES  
podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a nakoniec o tom, či  
výbor odporúča národnej rade návrh zákona schváliť. Ak takýto návrh  
nezíska potrebný počet hlasov, neznamená to, že výbor neodporúča  
národnej rade predložený návrh zákona schváliť. V takomto prípade sa  
len vypracuje správa výboru o priebehu rokovania výboru, ktorá sa  
doručí gestorskému výboru (§ 76 až 78 rokovacieho poriadku).  
Aká je úloha gestorského výboru?  
Gestorský výbor najprv rokuje o návrhu zákona ako riadny výbor a  
keď už bol návrh zákona prerokovaný vo všetkých výboroch, rokuje o  
návrhu zákona opäť, ale už ako gestorský výbor. Na takomto rokovaní  
sumarizuje stanoviská jednotlivých výborov k návrhu zákona a takisto  
stanoviská tých poslancov, ktorí nie sú členmi žiadneho z výborov, ktoré  
návrh zákona prerokovali (§ 50 ods. 2 rokovacieho poriadku). Gestorský  
výbor vyjadruje svoje stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim  
návrhom, vyjadruje, či ich odporúča alebo neodporúča národnej rade  
prijať. Rovnako vyslovuje svoje odporúčanie aj k návrhu zákona ako  
celku.  
O rokovaní vyhotovuje spoločnú správu, ktorú schvaľuje uznesením.  
Ak spoločná správa nezíska dostatočný počet hlasov, podáva spoločný  
spravodajca národnej rade len informáciu o výsledkoch rokovania  
výborov, pričom k jednotlivým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom  
sa neuvádza odporúčanie gestorského výboru (§ 79 a 80 rokovacieho  
poriadku). Spoločná správa (informácia) sa zverejňuje na webovom sídle  
národnej rady (§ 81 ods. 1 a § 145 rokovacieho poriadku).  
Aká je úloha spoločného spravodajcu pri rokovaní návrhu zákona  
na schôdzi národnej rady?  
Spoločný spravodajca určený gestorským výborom navrhuje najmä  
postup pri hlasovaní vo výbore a na schôdzi národnej rady. V prvom  
čítaní uvádza návrhy na dopracovanie návrhu zákona, prípadne na  
18  
LEGISLATÍVNY PROCES  
nepokračovanie v rokovaní o návrhu zákona, na prerokovanie návrhu  
zákona v druhom čítaní, pridelenie návrhu zákona výborom a určenie  
lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.  
Spoločný spravodajca v druhom čítaní uvádza spoločnú správu  
výborov (informáciu o výsledku rokovania výborov) a informuje  
o prípadnom stanovisku vlády k poslaneckým návrhom, po skončení  
rozpravy v druhom čítaní má právo sa k nej vyjadriť a upozorniť na súvis  
medzi jednotlivými vystúpeniami, či súvis medzi podanými  
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Postup pri hlasovaní musí  
navrhovať tak, aby neboli prijaté návrhy, ktoré sa navzájom vylučujú,  
pričom základným pravidlom je, že najprv sa hlasuje o návrhoch  
obsiahnutých v spoločnej správe (informácii o výsledku rokovania  
výborov) a potom o návrhoch podaných v rozprave, a to v poradí,  
v akom boli prednesené. K pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom  
predneseným v rozprave nezaujíma stanovisko; upozorní na ich súvislosť  
s návrhom zákona a s návrhmi uvedenými v spoločnej správe výborov  
(informácii o výsledku rokovania výborov).  
Ak však bol v rozprave podaný návrh na dopracovanie, odloženie  
rokovania o návrhu zákona alebo návrh nepokračovať v rokovaní, najprv  
sa hlasuje o týchto návrhoch. Ďalším pravidlom pri hlasovaní je, že ak  
návrh, ktorý bol schválený, vylučuje ďalší návrh, o tomto ďalšom návrhu  
sa už nemôže dať hlasovať. Ak poslanec vylúčenie spochybní, národná  
rada rozhodne bez rozpravy, či sa týmito návrhmi bude zaoberať (§ 37  
ods. 1 rokovacieho poriadku). O jednotlivých pozmeňujúcich  
a doplňujúcich návrhoch podaných v rozprave sa hlasuje v takom poradí,  
v akom boli v rozprave podané.  
Spoločný spravodajca navrhuje postup pri hlasovaní. Hlasovanie  
o návrhoch zo spoločnej správy a o pozmeňujúcich a doplňujúcich  
návrhoch podaných na schôdzi národnej rady sa koná najskôr po uplynutí  
48 hodín od ich podania v rozprave. O skrátení lehoty rozhodne národná  
rada bez rozpravy, ak o to požiada gestorský výbor alebo spoločný  
19  
LEGISLATÍVNY PROCES  
spravodajca (§ 83 ods. 4 rokovacieho poriadku). Na návrh gestorského  
výboru alebo spoločného spravodajcu národná rada môže rozhodnúť o  
skrátení lehoty medzi doručením spoločnej správy (informácie o výsledku  
rokovania výborov) poslancom a rokovaním o návrhu zákona v druhom  
čítaní na schôdzi národnej rady (§ 81 ods. 2 rokovacieho poriadku),  
o skrátení lehoty medzi druhým a tretím čítaním na schôdzi národnej  
rady (§ 84 ods. 2 rokovacieho poriadku).  
Ako prebieha druhé čítanie o návrhu zákona na schôdzi národnej  
rady?  
Druhé čítanie sa začína vystúpením navrhovateľa, po ktorom vystúpi  
spoločný spravodajca, ktorý prednesie spoločnú správu (informáciu  
o výsledku rokovania výborov). V rámci rozpravy môžu poslanci  
navrhnúť, aby bol návrh zákona vrátený na dopracovanie alebo aby  
sa rokovanie o návrhu zákona odložilo, prípadne aby sa v rokovaní  
nepokračovalo. Takýto návrh môže iniciovať poslanec sám, bez podpory  
ďalších poslancov. O týchto návrhoch sa po skončení rozpravy hlasuje  
ako o prvých pred inými návrhmi, ktoré odzneli v rozprave. Ak však chce  
poslanec  
predniesť  
pozmeňujúci  
alebo  
doplňujúci  
návrh  
k predloženému návrhu zákona, s takýmto návrhom musí vysloviť súhlas  
aspoň 15 poslancov, čo vyjadria podpisom pod písomný a odôvodnený  
pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Pozmeňujúce alebo doplňujúce  
návrhy musia byť vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie  
na webovom sídle národnej rady (§ 82 ods. 2) najneskôr bezprostredne  
pred ich prednesením v rozprave.  
Poslanec prednesie svoje pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy na  
záver svojho vystúpenia v rozprave, a to doslovným prečítaním  
pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu bez odôvodnenia. Začatie  
prednesu a skončenie prednesu písomne vyhotoveného pozmeňujúceho  
alebo doplňujúceho návrhu je poslanec povinný oznámiť  
predsedajúcemu. Prednesený pozmeňujúci návrh musí byť zhodný s jeho  
písomným vypracovaním (odovzdaný spoločnému spravodajcovi  
20  
LEGISLATÍVNY PROCES  
a zamestnancovi Organizačného odboru na zverejnenie na webovom  
sídle národnej rady). Ak do hlasovania o takomto pozmeňujúcom alebo  
doplňujúcom návrhu niektorý z poslancov zoberie späť svoj súhlas  
v dôsledku čoho nebude podpísaných aspoň 15 poslancov, o takomto  
návrhu nemožno hlasovať (§ 82 ods. 2 rokovacieho poriadku).  
prvé čítanie  
druhé čítanie  
druhé čítanie na schôdzi  
NR SR  
vystúpenie navrhovateľa  
vystúpenie spoločného  
spravodajcu  
rozprava (právo 15 poslancov  
podať pozmeňujúce a doplňujúce  
návrhy)  
hlasovanie o návrhoch zo spoločnej správy a z rozpravy  
hlasovanie o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania  
Schéma je zjednodušená. Bližšie podrobnosti sú uvedené v podrobnej Schéme  
legislatívneho procesu v prílohe.  
21  
LEGISLATÍVNY PROCES  
O návrhoch, ktoré rozširujú predložený návrh zákona, možno  
hlasovať len v prípade, ak s nimi navrhovateľ vyjadril súhlas najneskôr  
pred hlasovaním (§ 94 ods. 2 rokovacieho poriadku).  
Pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa  
mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným  
návrhom zákona (§ 94 ods. 3 rokovacieho poriadku).  
Ak sa člen vlády ujme slova po skončení rozpravy v druhom čítaní,  
ale pred hlasovaním, opäť sa otvára rozprava [(možno to uplatniť pri  
vládnom aj pri poslaneckom návrhu zákona (§ 35 ods. 6 rokovacieho  
poriadku)].  
Ako prebieha tretie čítanie a opakované druhé čítanie návrhu  
zákona na schôdzi národnej rady?  
prvé čítanie  
druhé čítanie  
tretie čítanie  
Rozprava v treťom čítaní sa môže týkať len tých ustanovení návrhu  
zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo  
doplňujúce návrhy. Poslanec v rozprave môže navrhnúť len opravu  
legislatívno-technických a jazykových chýb.  
Iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu  
iných chýb vzťahujúcich sa na ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli  
v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, a  
návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30  
poslancov (§ 85 ods. 3 rokovacieho poriadku). Ak je takýto návrh  
schválený, v opakovanom druhom čítaní sa rokuje o návrhu zákona  
v znení doteraz schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.  
K tomuto zneniu možno ďalej predkladať nové pozmeňujúce  
a doplňujúce návrhy, na predloženie ktorých je potrebný súhlas najmenej  
15 poslancov.  
22  
LEGISLATÍVNY PROCES  
Na návrh predsedu národnej rady sa národná rada môže uzniesť na  
tom, že návrh zákona sa opakovane prerokuje vo všetkých výboroch,  
ktorým bol návrh zákona pridelený, alebo že o ňom bude rokovať  
opakovane len gestorský výbor, alebo že sa opakovane bude rokovať  
o ňom len na schôdzi národnej rady. Po skončení opakovaného druhého  
čítania sa znova pristúpi k tretiemu čítaniu, na ktorého konci sa hlasuje  
o návrhu zákona ako celku v znení dovtedy schválených pozmeňujúcich  
a doplňujúcich návrhov. Ak návrh zákona v tomto hlasovaní získa  
ustanovenú podporu, je zákon schválený (§ 84 až 86 rokovacieho  
poriadku).  
tretie čítanie na schôdzi  
NR SR  
rozprava  
hlasovanie o návrhoch z rozpravy  
hlasovanie o návrhu zákona ako o celku  
NR SR schválila návrh  
NR SR neschválila návrh  
zákona  
zákona  
podpísanie zákona  
Schéma je zjednodušená. Bližšie podrobnosti sú uvedené v podrobnej Schéme  
legislatívneho procesu v prílohe.  
Ak národná rada návrh zákona neschválila v ktoromkoľvek čítaní,  
nový návrh možno v tej istej veci podať najskôr o 6 mesiacov odo dňa  
neschválenia zákona (§ 96 ods. 3 rokovacieho poriadku) okrem prípadov  
23  
LEGISLATÍVNY PROCES  
ak ide o návrh zákona, ktorý národná rada vrátila navrhovateľovi zákona  
na dopracovanie [ § 73 ods. 3 písm. a)], o návrh zákona o štátnom rozpočte  
a návrhy rozpočtov subjektov verejnej správy, ktorých rozpočty schvaľuje  
národná rada, a ktoré sa opätovne predkladajú za podmienok podľa  
osobitného zákona.  
Navrhovateľ môže návrh zákona vziať pred jeho schválením  
kedykoľvek späť; v treťom čítaní len so súhlasom národnej rady (§ 95  
rokovacieho poriadku).  
Ak navrhovateľ vzal späť návrh zákona schváleného v programe  
schôdze národnej rady (§ 95 rokovacieho poriadku), nový návrh zákona  
v tej istej veci možno zaradiť do programu schôdze národnej rady najskôr  
o 6 mesiacov odo dňa jeho vzatia späť, ak národná rada na návrh  
predsedu národnej rady nerozhodne bez rozpravy inak (§ 96 ods. 4  
rokovacieho poriadku).  
Ak sa počas schôdze národnej rady vyskytne pochybnosť o postupe  
podľa rokovacieho poriadku, v jednotlivých prípadoch rozhoduje  
predsedajúci. Na návrh poslanca národná rada rozhodne bez rozpravy o  
tom, že predsedajúci rozhodne o pochybnosti o postupe podľa tohto  
zákona až po predchádzajúcom stanovisku Ústavnoprávneho výboru NR  
SR (§ 146 rokovacieho poriadku).  
Kto vyhotovuje čistopis schváleného zákona a overuje jeho  
správnosť?  
Čistopis, teda konečné znenie zákona v znení schválených  
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, vyhotovuje príslušný  
zamestnanec odboru legislatívy. Správnosť tohto čistopisu potvrdzuje  
svojím podpisom aj navrhovateľ zákona; ak ide o vládny návrh zákona,  
je to zamestnanec príslušného ústredného orgánu štátnej správy, do  
ktorého pôsobnosti patrí schválený zákon, a zamestnanec Úradu vlády  
Slovenskej republiky. Ak ide o poslanecký návrh zákona, správnosť  
24  
LEGISLATÍVNY PROCES  
čistopisu potvrdzuje svojím podpisom poslanec – navrhovateľ zákona,  
prípadne poslanec poverený skupinou poslancov alebo výborom, ak  
návrh zákona predkladá výbor.  
Vyhotovený a podpismi overený čistopis je potrebné do troch dní od  
schválenia zákona sprístupniť verejnosti jeho uverejnením na webovom  
sídle národnej rady [§ 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o  
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov (zákon o slobode informácií)].  
Kto podpisuje schválený zákon?  
Schválený zákon – overený čistopis – podpisujú najvyšší ústavní  
činitelia. Doručenie zabezpečujú príslušní zamestnanci odboru  
legislatívy. Ako prvý ho podpisuje predseda národnej rady, potom  
predseda vlády. Takto podpísaný zákon sa doručí prezidentovi  
Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“), ktorý môže v lehote 15 dní  
od doručenia zákona vrátiť tento národnej rade s pripomienkami na  
opätovné prerokovanie [čl. 102 ods. 1 písm. o) ústavy]. Ak prezident  
v tejto lehote zákon nevráti, podpíše ho.  
predseda  
NR SR  
schválený zákon –  
predseda vlády  
podpisovanie  
SR  
prezident SR  
25  
LEGISLATÍVNY PROCES  
Ako prebieha na schôdzi národnej rady rokovanie o zákone vrátenom  
prezidentom?  
Zákon vrátený prezidentom sa prerokuje opätovne vo výboroch  
v druhom a v treťom čítaní. O konkrétnych výboroch, ktoré vrátený  
zákon prerokujú, rozhoduje predseda národnej rady, ktorý určí aj lehotu,  
dokedy výbory túto povinnosť majú. Rokovanie vo výboroch aj  
na schôdzi národnej rady sa však môže týkať len pripomienok, ktoré sú  
uvedené v rozhodnutí prezidenta, ak prezident nenavrhne neprijatie  
celého zákona (§ 90 ods. 1 rokovacieho poriadku); nie je možné  
predkladať nijaké iné pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Národná  
rada však môže zmeniť ustanovenie o účinnosti zákona vráteného  
prezidentom vrátane ustanovení súvisiacich s účinnosťou zákona v  
prípade, ak by mal zákon nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude vyhlásený  
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (§ 90 ods. 1 rokovacieho  
poriadku).  
zákon vrátený prezidentom  
rozhodnutie prededu NR SR o pridelení vráteného  
zákona výborom, o určení gestorského výboru a o lehote  
na prerokovanie  
druhé čítanie  
tretie čítanie  
26  
LEGISLATÍVNY PROCES  
Pri hlasovaní o pripomienkach prezidenta, o pozmeňujúcich  
návrhoch, ktorými sa mení ustanovenie o účinnosti a ustanovenia  
súvisiace s účinnosťou zákona, a pri hlasovaní o zákone ako o celku je už  
však potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (čl. 84  
ods. 3 ústavy). Ak národná rada po opätovnom prerokovaní schváli zákon  
aj napriek pripomienkam prezidenta a prezident zákon nepodpíše, zákon  
sa vyhlási aj bez podpisu prezidenta (čl. 87 ods. 3 ústavy).  
Ako a prečo sa vyhlasuje zákon v Zbierke zákonov Slovenskej  
republiky?  
Schválený zákon spolu s podpismi ústavných činiteľov zasiela na  
vyhlásenie do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedúci Kancelárie  
národnej rady. Vyhlásenie zákona v Zbierke zákonov Slovenskej  
republiky je potrebné na to, aby sa zákon stal platnou (čl. 87 ods. 4 ústavy)  
a (neskôr aj) účinnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky  
a tým sa stal pre všetkých, ktorých sa týka, záväzným (zákon č. 400/2015  
Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej  
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Správnosť  
vyhlásenia zákona, v podobe, v ktorej bude uverejnený v Zbierke  
zákonov overuje príslušný zamestnanec odboru legislatívy, po kontrole  
vypracovaného znenia.  
Kedy sú prípustné odchýlky od riadneho legislatívneho procesu?  
Odchýlky od riadneho legislatívneho procesu sú možné  
v nasledujúcich prípadoch.  
trojpätinová väčšina  
schválenie ústavného  
všetkých poslancov  
zákona  
(aspoň 90 poslancov)  
Na schválenie ústavného zákona (ústavy) je potrebný súhlas aspoň  
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov (čl. 84 ods. 4 ústavy). Rovnaké  
27  
LEGISLATÍVNY PROCES  
kvórum je ustanovené aj na schválenie pozmeňujúcich a doplňujúcich  
návrhov predložených k návrhu ústavného zákona (§ 37 ods. 2  
rokovacieho poriadku).  
nadpolovičná väčšina  
schválenie zákona  
vráteného prezidentom  
všetkých poslancov  
(aspoň 76 poslancov)  
Zákon vrátený prezidentom sa prerokuje opätovne vo výboroch  
v druhom a v treťom čítaní; predmetom prerokúvania sú len  
pripomienky prezidenta, prípadne návrhy na zmenu ustanovenia o  
účinnosti zákona vráteného prezidentom vrátane ustanovení súvisiacich  
s účinnosťou zákona, ak by mal zákon nadobudnúť účinnosť skôr, ako  
bude vyhlásený. O konkrétnych výboroch, ktoré vrátený zákon  
prerokujú, rozhoduje predseda národnej rady, ktorý určí aj lehotu,  
dokedy majú výbory túto povinnosť. Pri hlasovaní o pripomienkach  
prezidenta, o pozmeňujúcich návrhoch, ktorými sa mení ustanovenie o  
účinnosti a ustanovenia súvisiace s účinnosťou zákona, a pri hlasovaní  
o zákone ako o celku je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých  
poslancov (čl. 84 ods. 3 ústavy).  
len na návrh vlády  
za mimoriadnych okolností  
skrátené legislatívne  
konanie  
nemusia sa dodržať  
procesné lehoty  
Pri skrátenom legislatívnom konaní platí len jedna odchýlka od  
riadneho legislatívneho procesu a tou je, že pri prerokúvaní návrhu  
zákona sa nemusia dodržať procesné lehoty stanovené rokovacím  
poriadkom. Na skrátenom legislatívnom konaní sa môže národná rada  
uzniesť len na návrh vlády za mimoriadnych okolností keď môže dôjsť  
28  
LEGISLATÍVNY PROCES  
k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo  
ak hrozia štátu značné hospodárske škody. O skrátenom legislatívnom  
konaní môže národná rada rozhodnúť aj vtedy, ak si rozhodnutie Rady  
bezpečnosti Organizácie Spojených národov o akciách na zabezpečenie  
medzinárodného mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty  
Organizácie Spojených národov vyžaduje neodkladné prijatie zákona (§  
89 rokovacieho poriadku).  
predkladá vláda najneskôr  
do 15. októbra bežného  
návrh zákona o štátnom  
roka  
rozpočte  
rokovanie len v druhom a  
treťom čítaní  
Návrh zákona o štátnom rozpočte (o rozpočte verejnej správy)  
predkladá vláda národnej rade najneskôr do 15. októbra bežného roka, ak  
národná rada nerozhodne inak (§ 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov). Návrh zákona o štátnom rozpočte (o rozpočte  
verejnej správy) sa prerokuje len v druhom a treťom čítaní (§ 87 ods. 2  
rokovacieho poriadku); rokovanie je vždy verejné (§ 18 ods. 4 rokovacieho  
poriadku). O návrhu zákona sa rokuje vo všetkých výboroch národnej  
rady okrem Mandátového a imunitného výboru NR SR, Výboru NR SR  
pre nezlučiteľnosť funkcií (§ 87 ods. 2 rokovacieho poriadku), Osobitného  
kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej  
služby, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu Vojenského  
spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu  
činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR na  
preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Pri  
rokovaní o tomto návrhu zákona nemožno predkladať návrhy na zmenu  
a doplnenie iných zákonov (§ 87 ods. 3 rokovacieho poriadku).  
29  
LEGISLATÍVNY PROCES  
NR SR vyslovuje súhlas  
medzinárodná zmluva  
rokovanie len v druhom a  
treťom čítaní  
Medzinárodná zmluva, pred ktorej ratifikáciou je potrebný súhlas  
národnej rady, sa prerokuje iba v druhom a v treťom čítaní. Nie je možné  
predkladať žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k textu zmluvy. V  
druhom čítaní gestorský výbor v uznesení alebo spoločný spravodajca  
najmä odporučí, či národná rada má, alebo nemá vysloviť  
s medzinárodnou zmluvou súhlas. V treťom čítaní národná rada  
rozhodne, či vyslovuje, alebo nevyslovuje s medzinárodnou zmluvou  
súhlas. Na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou je potrebný  
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, resp. súhlas najmenej  
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov v závislosti od typu  
medzinárodnej zmluvy (čl. 84 ods. 3 a 4 ústavy). Národná rada môže  
rozhodnúť, že rokovanie o vyslovení súhlasu odkladá (§ 88 ods. 4  
rokovacieho poriadku).  
30  
II.  
POSLANECKÁ PRÁCA  
Podanie návrhu zákona  
Ako má poslanec postupovať pri podaní návrhu zákona?  
Návrh zákona podáva poslanec, skupina poslancov alebo výbor  
(ďalej len „navrhovateľ“) v písomnej a v elektronickej forme. Navrhovateľ  
je povinný zabezpečiť úplnú zhodu elektronickej formy podaného návrhu  
s jeho písomnou formou.  
podanie poslaneckého návrhu zákona  
písomná  
forma do podateľne  
(2 podpísané výtlačky)  
elektronická  
forma  
(material@nrsr.sk)  
Navrhovateľ podáva návrh zákona najskôr v elektronickej forme  
(zaslaním na e-mail: material@nrsr.sk), následne návrh zákona v písomnej  
forme (dva podpísané výtlačky) so sprievodným listom do podateľne  
kancelárie. Sprievodný list adresovaný predsedovi národnej rady musí  
podpísať jeden z navrhovateľov. V liste treba uviesť presný názov návrhu  
zákona predkladaného do legislatívneho procesu a tiež, kto z poslancov  
uvedie návrh zákona na schôdzi národnej rady a v príslušných výboroch.  
V elektronickej forme sa návrh zákona podáva zaslaním na e-mail:  
material@nrsr.sk, príp. na CD alebo DVD nosiči. Formáty elektronických  
dokumentov musia byť v súlade s výnosom Ministerstva financií SR  
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, a to .docx alebo  
.xls. V prípade komprimácie je predpísaný formát .zip.  
31  
 
 
POSLANECKÁ PRÁCA  
Návrh zákona musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v časti I.  
LEGISLATÍVNY PROCES aj vyjadrenie o predpokladaných finančných  
dôsledkoch na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na  
tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy  
na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov (§ 33  
ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej  
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov). Navrhovatelia sú povinní rozpočtované dôsledky návrhov  
zákonov vopred prerokovať s Ministerstvom financií SR a návrh zákona  
elektronicky zaslať na e-mail: poslaneckenavrhy@mfsr.sk (telefón: 02/59 58 23  
16). Následne ministerstvo k predloženému návrhu zákona zaujme  
písomné stanovisko, ktoré doručí Organizačnému odboru, ako aj  
navrhovateľovi.  
sprievodný list  
obal (vyhotovuje Organizačný odbor)  
text v paragrafovom znení  
poslanecký návrh  
zákona  
dôvodová správa  
doložka zlučiteľnosti  
stanovisko  
Ministerstva financií SR  
Návrh zákona má tieto časti: obal, text návrhu zákona s prípadnými  
prílohami, ktoré sú jeho súčasťou, dôvodovú správu podľa § 68 ods. 3  
rokovacieho poriadku (všeobecnú a osobitnú časť), a stanovisko  
Ministerstva financií SR. V elektronickej forme je každá časť návrhu  
samostatným súborom s príslušným názvom [čl. 7 ods. 3 písm. a) bod 1  
publikácie Elektronická forma podávania a doručovania materiálov Národnej  
rade Slovenskej republiky].  
32  
POSLANECKÁ PRÁCA  
najneskôr 15 dní  
pred začiatkom schôdze NR SR  
doručenie návrhu  
zákona do NR SR  
Aby bol návrh zákona zaradený na program najbližšej schôdze  
národnej rady, je potrebné podať ho najneskôr 15 dní pred začiatkom  
schôdze. Termíny podania návrhov zákonov sú vyznačené  
v Harmonograme schôdzí národnej rady na príslušný rok. Termínom  
doručenia je deň zverejnenia návrhu zákona na webovom sídle Národnej  
rady SR.  
Kde možno nájsť informáciu o aktuálnom štádiu rokovania  
o návrhu zákona?  
Informáciu je možné nájsť na webovom sídle www.nrsr.sk v časti  
Zákony – Vyhľadávanie v návrhoch zákonov. Návrh zákona sa dá  
vyhľadať podľa viacerých kritérií, napr. podľa čísla parlamentnej tlače,  
názvu zákona, predkladateľa, kategórie a pod.  
Vyhľadávanie v návrhoch zákonov je dostupné  
Zákony – Vyhľadávanie v návrhoch zákonov  
Doručovanie materiálov  
Akým spôsobom budú doručované poslancom parlamentné tlače  
a všetky dokumenty potrebné na rokovanie národnej rady?  
V písomnej forme sa poslancom materiály nedoručujú. Organizačný  
odbor po doručení materiálu zabezpečí jeho zverejnenie na webovom  
sídle NR SR.  
33  
 
POSLANECKÁ PRÁCA  
O všetkých doručených materiáloch je poslanec priebežne  
informovaný na webovom sídle www.nrsr.sk v časti Dokumenty –  
Parlamentné tlače Materiály doručené NR SR.  
Poslanec nájde parlamentné tlače na webovom sídle www.nrsr.sk  
v časti Schôdze Parlamentné tlače (§ 145 rokovacieho poriadku).  
Vyhľadať ich možno podľa viacerých kritérií: podľa typu tlače, názvu,  
čísla parlamentnej tlače a pod.  
Parlamentné tlače (dokumenty doručené NR SR  
na prerokovanie) sú dostupné na webovom sídle  
tlače  
Podrobné informácie nájde poslanec v publikácii Elektronická forma  
podávania a doručovania materiálov Národnej rade Slovenskej republiky.  
Otázky a interpelácie  
Kedy je hodina otázok a ako položiť otázku?  
Ak je rokovacím dňom schôdze národnej rady štvrtok, zaradí sa vždy  
do jej programu hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod. V prípade, ak je  
prvým rokovacím dňom štvrtok, hodina otázok sa nezaradí (§ 24 a § 131  
o rokovacom poriadku NR SR), taktiež nie je na programe schôdze  
zvolanej na žiadosť poslancov.  
Na hodine otázok odpovedajú členovia vlády, generálny prokurátor  
a predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR na otázky, ktoré písomne  
položili poslanci do 12.00 hod. v stredu, deň pred rokovaním o  
tomto bode programu.  
34  
 
POSLANECKÁ PRÁCA  
podanie  
(stručnej)  
otázky do  
12.00 hod.  
v stredu  
HODINA OTÁZOK  
rokovací deň schôdze národnej rady štvrtok 14.00 hod.  
predseda  
generálny  
prokurátor  
Najvyššieho  
kontrolného  
úradu SR  
členovia vlády  
Otázka na hodinu otázok sa podáva na formulári, ktorý možno nájsť  
na prezencii pred rokovacou sálou a na webovom sídle www.nrsr.sk  
v časti Schôdze – Hodina otázok – Formulár, čo umožňuje poslancovi  
priamo vypísať otázku na hodinu otázok, vyhľadať a doplniť adresáta  
otázky a následne otázku elektronicky odoslať a zároveň ju vytlačiť  
a podpísanú odovzdať na prezencii pred rokovacou sálou najneskôr do