DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrhom zákona sa v nadväznosti na zlepšenie situácie v oblasti dostupnosti osobných ochranných prostriedkov čiastočne uvoľňuje zákaz ich predaja, zrušuje sa dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s možnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti formou elektronickej konzultácie a vzhľadom na nepredvídateľný vývoj pandemickej situácie na území Slovenskej republiky sa navrhuje, aby mohla byť zdravotná starostlivosť poskytovaná touto formou do konca roka 2020. Ďalej sa upravujú podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený a aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotného poistenia.
Návrh zákona v súlade s doložkou vybraných vplyvov bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pozitívne sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu, manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Analýza vplyvov je obsiahnutá v priloženej doložke vplyvov.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia vzhľadom na potrebu prijatia navrhovanej úpravy v súvislosti s chorobou COVID-19.