KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Na základe otázky zo strany záujemcu/hospodárskeho subjektu v prípravných trhových  
konzultáciách na predmet zákazky: „Softvér middleware“, verejný obstarávateľ sprístupňuje  
pre všetky hospodárske subjekty nasledovnú odpoveď:  
Otázka č. 1:  
V oznámení o začatí prípravných trhových konzultácií „Softvér middleware“ je v bode 2.2  
uvedené. že hosp. subjekt, ktorý má záujem sa ich zúčastniť zašle okrem identifikácie hosp.  
subjektu aj „ ... informácie (písomnej prezentácie) hospodárskeho subjektu, z ktorej bude  
možné zistiť, aké skúsenosti a vedomosti má hospodársky subjekt v danej oblasti...“ V akej  
forme očakávate túto informáciu (písomnú prezentáciu), bude postačovať napríklad výročná  
správa spoločnosti?  
Odpoveď č.1:  
Verejný obstarávateľ neformalizuje prezentáciu hospodárskeho subjektu do predloženia  
konkrétneho dokladu. Hospodársky subjekt môže predložiť akýkoľvek dokument/doklad  
a zvoliť formu prezentácie podľa vlastného uváženia. Účelom tejto informácie/písomnej  
prezentácie je predstavenie spoločnosti z pohľadu jej skúseností na trhu. Hospodársky subjekt  
môže na tento účel predložiť napríklad výročnú správu.  
Strana 1 z 1