1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1102/2020
120a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 152 z 3. júna 2020 pridelila vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120) (prostredníctvom skráteného legislatívneho konania) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 43 zo dňa 4. júna 2020)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 39 zo dňa 4. júna 2020)
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplynul pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
K čl. I
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20.05.2020).“.
Legislatívno-technická úprava názvu nariadenia z dôvodu súladu s názvom nariadenia uvedeným v Úradnom vestníku Európskej únie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
3
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 40 zo 4. júna 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Mariána Viskupiča, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 4. júna 2020
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet