Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
15. schôdza
CRD-1102/2020
40
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 4. júna 2020
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120a)
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120a)
B. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru