Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
15. schôdza
CRD-1102/2020
39
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 4. júna 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120) schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 39
14. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K čl. I
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20.05.2020).“.
Legislatívno-technická úprava názvu nariadenia z dôvodu súladu s názvom nariadenia uvedeným v Úradnom vestníku Európskej únie.