ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
18. schôdza
Číslo: CRD-1102/2020
43
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. júna 2020
k vládnemu návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok