Príloha č. 2
OKRUH OTÁZOK
1.Máte záujem zúčastniť sa výberového konania na dodávateľa softvéru middleware?
Odpoveď:
2.Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočné, určité a zrozumiteľné, aby ste si urobili predstavu o predmete zákazky?
Odpoveď:
3.Máte doplňujúce otázky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?
Odpoveď:
4.Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebujete sprístupniť, aby ste vedeli pripraviť relevantnú ponuku?
Odpoveď:
5.Vedeli by ste poskytnúť zoznam overiteľných referencií/zmlúv na obdobný predmet plnenia realizovaných za predchádzajúce tri roky?
Odpoveď:
6.Aký iný spôsob overenia schopností dodávateľa realizovať predmet zákazky okrem bodu 5. považujete za relevantný a umožňujúci väčšie zapojenie uchádzačov?
Odpoveď:
7.Vedeli by ste plniť predmet zákazky sami, alebo musíte/preferujete využitie subdodávateľov? Ak áno, v akom rozsahu?
Odpoveď:
8.Vedeli by ste zabezpečiť servisnú podporu na predmet zákazky v trvaní desať rokov?
Odpoveď:
9.Ak by verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu na dobu určitú a to na dobu päť rokov s možnosťou opcie na predĺženie platnosti zmluvy o ďalších najviac päť rokov.
a)Považujete obdobie trvania zmluvy vrátane opcie za prijateľné? Ak nie je uveďte prečo.
Odpoveď:
b)Mala by možnosť opcie vplyv na Vami kalkulovanú cenu? Ak áno uveďte prečo a aký?
Odpoveď:
10.Aké informácie nad rámec poskytnutých podkladov potrebujete pre riadne nacenenie predmetu zákazky?
Odpoveď:
11.Aká je Vami odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas trvania zmluvy 5 rokov?
Odpoveď:
12.Aká je Vami odhadovaná cena za uplatnenie opcie na predĺženie trvania zmluvy na jeden rok s možnosťou predlžovania po rokoch až na 10 rokov trvania zmluvy?
Odpoveď:
13.Aká je Vami odhadovaná cena za nákup SW vrátane produkčnej licenciu na štyri jadrá a záručného servisu?
Odpoveď:
14.Aká je Vami odhadovaná cena za nákup SW vrátane licencie pre testovacie prostredie na dve jadrá a záručného servisu?
Odpoveď:
15.Aká je Vami odhadovaná cena za inštaláciu SW a jeho konfiguráciu?
Odpoveď:
16.Aká je Vami odhadovaná cena nákladov na školenie administrátorov?
Odpoveď:
17.Aká je Vami odhadovaná cena za pozáručný servis (ročný poplatok výrobcovi SW za podporu, údržbu a upgrade softvéru)?
Odpoveď:
18.Aká je Vami odhadovaná cena za pozáručný servis (ročný poplatok poskytovateľovi
za dodržanie SLA servisnej podpory)?
Odpoveď:
19.Ak by verejný obstarávateľ vyžadoval udelenie nevýhradných, časovo a územne neobmedzených licencií (na celú dobu trvania autorských majetkových práv k softvéru MIDDLEWARE) na minimálne 6 jadier (4 jadrá pre produkčnú licenciu a 2 jadrá pre licenciu na testovacie prostredie) s možnosťou ich prevoditeľnosti za podmienky, že príde k úplnému odinštalovaniu softvéru MIDDLEWARE so všetkých serverov bez ich ďalšieho budúceho využitia v našich podmienkach a zároveň akceptoval, že v prípade dodávky softvéru MIDDLEWARE tretích strán, ktorý je na trhu obchodne dostupný podľa osobitných licenčných podmienok, bude verejnému obstarávateľovi udelená licencia na používanie softvéru MIDDLEWARE podľa podmienok a v rozsahu takejto osobitnej licencie.
c)Bolo by pre Vás vyžadovanie licenčných podmienok týmto spôsobom pre Vás prijateľné? Ak nie je uveďte prečo.
Odpoveď:
d)Bolo by pre Vás vyžadovanie licenčných podmienok týmto spôsobom dôvodom neúčasti v súťaži? Ak áno uveďte prečo.
Odpoveď:
e)Mal by tento spôsob vyžadovanie licenčných podmienok vplyv na Vami kalkulovanú cenu, ak áno uveďte v akom rozsahu a prečo.
Odpoveď:
20.V prípade ak bude nahlásená vada dodaného plnenia s úrovňou kritickosti ako „kritická“ alebo „vysoká“ a ktorú nebude možné odstrániť (neodstrániteľná vada), a verejný obstarávateľ by si vymienil právo na:
-náhradné plnenie v minimálne rovnakom rozsahu a kvalite a za podmienok dohodnutých v zmluve na náklady dodávateľa alebo
-vrátenie nákladov vo výške 100% vynaložených nákladov za nákup softvéru MIDDLEWARE vrátane licencií (testovacej a produkčnej) a za inštaláciu a konfiguráciu softvéru MIDDLEWARE v prostredí verejného obstarávateľa za predpokladu, že neodstrániteľná vada je zistená počas plynutia záručnej doby;
-vrátenie nákladov vo výške 50% vynaložených nákladov za nákup softvéru MIDDLEWARE vrátane licencií (testovacej a produkčnej) a za inštaláciu a konfiguráciu softvéru MIDDLEWARE v prostredí verejného obstarávateľa za predpokladu, že neodstrániteľná vada je zistená v čase po uplynutí záručnej doby do uplynutia 5 ročnej platnosti zmluvy;
-vrátenie nákladov vo výške 30% vynaložených nákladov za nákup softvéru MIDDLEWARE vrátane licencií (testovacej a produkčnej) a za inštaláciu a konfiguráciu softvéru MIDDLEWARE v prostredí verejného obstarávateľa za predpokladu, že neodstrániteľná vada je zistená počas plynutia doby platnosti zmluvy predĺženej na základe uplatnenia práva opcie na predĺženie doby platnosti zmluvy.
a)Bolo by pre Vás tieto skutočnosti v prípade zistenia neodstrániteľnej chyby prijateľné? Ak nie uveďte prečo.
Odpoveď:
b)Bolo by pre Vás tieto skutočnosti dôvodom neúčasti v súťaži? Ak áno uveďte prečo.
Odpoveď: