Príloha č. 1  
ČASŤ I – ZÁKLADNÝ OPIS  
Softvér MIDDLEWARE  
a) dodávateľ zabezpečí licenciu pre softvér MIDDLEWARE, ktorá pokryje všetky  
požadované parametre pre produkčné prostredie. Minimálne licenčné pokrytie pre  
virtuálny server je na dve jadrá, celkom minimálne 4 jadrá. Licencia musí zohľadňovať  
výkonnostné požiadavky na implementované služby a škálovateľnosť výkonu pre  
potenciálne budúce integrácie. Licencie musia pokrývať vysoko dostupné riešenie na  
hardvérovej aj softvérovej vrstve.  
b) dodávateľ zabezpečí licenciu pre softvér MIDDLEWARE, ktorá pokryje všetky  
požadované parametre v testovacom prostredí, ale s obmedzenou technickou podporou.  
Minimálne licenčné pokrytie pre jeden virtuálny server je na dve jadrá.  
ČASŤ II – INFAŠTRUKTÚRA  
Platforma – verejný obstarávateľ očakáva nasadenie komponentu v rámci svojej  
existujúcej infraštruktúry. Z tohto dôvodu musí dodané riešenie podporovať  
architektúru procesora x86-64 AMD EPYC 7351P a nasadenie v prostredí MS  
Windows 2019 datacenter Hyper-V cluster. Verejný obstarávateľ disponuje voľnými  
licenciami Windows 2019 server. V prípade využívania databázy musí podporovať MS  
SQL server 2019. Ak navrhované riešenie nie je možné nasadiť v existujúcom  
prostredí, musí byť súčasťou cenovej ponuky aj kompletné hardvérové (hardvér musí  
byť nový, nepoužívaný s plnou technickou podporou výrobcu počas predpokladaného  
životného cyklu riešenia) a softvérové riešenie, ktoré zabezpečí vysokú dostupnosť  
riešenia vrátane technickej podpory a technológie zálohovania.  
Škálovateľnosť – dodané riešenie a jeho licenčný model musí umožňovať  
škálovateľnosť výkonu v súlade s rastúcimi požiadavkami na systémové zdroje.  
Vysoká dostupnosť – komponent MIDDLEWARE pre produkčné prostredie musí byť  
nasadený v konfigurácií pre vysokú dostupnosť (hardvér aj softvér). V prípade  
nedokončenej transakcie musí byť schopný presunúť a dokončiť transakciu na  
redundantnom serveri. Pre testovacie prostredie nie je požadované nasadenie  
v prostredí s vysokou dostupnosťou.  
Dodávateľ poskytne súčinnosť pri návrhu a implementácii výpočtovej a sieťovej  
infraštruktúry potrebnej k správnemu chodu MIDDLEWARE v konfigurácii s vysokou  
dostupnosťou.  
Dodávateľ realizuje inštaláciu a konfiguráciu systému MIDDLEWARE a súvisiacich  
softvérových súčastí potrebných k správnemu chodu MIDDLEWARE na definovanej  
Strana 1 z 5  
infraštruktúre. V prípade dodávania hardvéru zabezpečí aj kompletnú inštaláciu  
a konfiguráciu hardvéru.  
ČASŤ III – LEGISLATÍVA  
Plnenie v súlade splatnou  
legislatívou (dopytovaný  
systém bude  
- zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách  
vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov,  
komponentom  
-
zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov,  
informačného systému,  
ktorý je základnou službou  
v zmysle zákona č.  
69/2018 Z.z.  
-
ostatné právne predpisy týkajúce informačných  
systémov verejnej správy  
o kybernetickej  
bezpečnosti a o zmene  
a doplnení niektorých  
zákonov v znení  
neskorších predpisov)  
MIDDLEWARE musí umožňovať konfiguráciu služieb  
tak, aby boli v súlade s platnými štandardami pre ISVS  
a to najmä v častiach „Štandardy pre webové služby“ a  
„Štandardy pre integráciu dát“  
Dodržanie aktuálne  
platných štandardov ISVS  
ČASŤ IV – TECHNICKÉ POŽIADAVKY  
Technické požiadavky na funkcionalitu MIDDELWARE  
-
-
-
-
smerovanie dát medzi službami,  
transformácia dát,  
funkcionalita  
MIDDLEWARE  
synchrónna aj asynchrónna komunikácia,  
monitorovanie a kontrola dostupnosti služieb s  
možnosťou notifikácie,  
-
pokročilé monitorovanie transakcií (workflow),  
s možnosťou groupovania, sortovania, filtrovania  
a analýzy všetkých súvisiacich relevantných informácií,  
podpora auditovania a reportingu histórie,  
Strana 2 z 5  
-
-
analýza, štatistiky, audit, logovanie, reporty histórie,  
autentifikácia a autorizácia jednotlivých služieb  
(anonymná, základná, certifikátmi, Windows, Kerberos,  
ADFS, ....),  
-
-
transportne protokoly: HTTPS, SFTP, FTPS, ....,  
štandardy: SOAP, REST, OpenData, XML, JSON,  
XSLT, ....,  
-
konektory SQL, ODBC, SMTP, SFTP/FTPS,  
SharePoint, AD adapter ....  
-
-
možnosť implementácie konektora, ktorý nie je  
obsiahnutý,  
konfigurovateľnosť integrácii a procesov v editore bez  
potreby programovania alebo zmien v kóde (netýka sa  
rozširujúcich vlastností ako napr. možnosti  
dopracovania konektorov).  
osobitné požiadavky  
-
-
vysoká dostupnosť  
škálovateľnosť systémových prostriedkov  
licencie  
-
software MIDDLEWARE pre min. 2x2 procesorové  
jadrá  
-
-
inštalácia a konfigurácia MIDDLEWARE v našom  
implementácia a integrácia  
dokumentácia  
prostredí  
školenie administrátorov  
-
-
inštalačná a konfiguračná príručka  
príručka zálohovania a obnovy  
technická podpora  
-
-
-
očakávaná životnosť produktu cca 10 rokov  
softwarové a bezpečnostné aktualizácie produktu  
servisná podpora 24x7x365 garantovaná výrobcom SW  
Strana 3 z 5  
ČASŤ V – POŽIADAVKY NA DODANIE DOKUMENTÁCIE  
Inštalačná a konfiguračná príručka musí obsahovať dokumentáciu inštalačného  
a konfiguračného postupu softvéru MIDDLEWARE v minimálne takom rozsahu, aby  
bolo možné podľa nej inštaláciu a konfiguráciu systému zopakovať.  
Príručka zálohovania a obnovy musí obsahovať dokumentáciu procesu zálohovania  
a obnovy softvéru MIDDLEWARE v takom rozsahu, aby podľa nej bolo možné  
nastaviť riadenie kontinuity prevádzky. Pri procese obnovy musí byť uvedený čas,  
v ktorom je možné systém MIDDLEWARE obnoviť do pôvodného stavu za  
predpokladu, že podporná infraštruktúra verejného obstarávateľa a je funkčná.  
ČASŤ VI – ŠKOLENIE ADMINISTRÁTOROV  
Dodávateľ zabezpečí školenie administrátorov v priestoroch verejného obstarávateľa  
v nasledovnom rozsahu:  
Inštalačný a konfiguračný postup  
Postup zálohovania a obnovy  
Administráciu systému v plnom rozsahu funkcionality softvéru ESB  
ČASŤ VII – POŽIADAVKY NA SYSTÉMOVÚ PODPORU A ÚDRŽBU  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby po ukončení implementácie a odovzdaní diela dodávateľ  
zabezpečoval servisnú podporu pre MIDDLEWARE softvér v nasledovnom rozsahu:  
-
-
aktualizácie softvéru tak, aby bol vždy vo verzii oficiálne podporovanej výrobcom,  
upozorňuje na potrebu inštalácie nových verzií a zabezpečí aktualizáciu komponentu  
MIDDLEWARE tak, aby nedošlo k výpadkom poskytovaných služieb v čase  
prevádzky (verejný obstarávateľ zabezpečí súčinnosť),  
-
zabezpečí nepretržitú servisnú podporu v rozsahu 24x7x365 s nasledovnými  
parametrami (kritickosť nahlásenej servisnej udalosti určuje výrobca MIDDLEWARE  
komponentu v zmysle nižšie uvedenej tabuľky definícia úrovní kritickosti nahláseného  
problému):  
Kritickosť  
nahláseného  
problému  
Potvrdenie prijatia  
servisnej udalosti  
Doba odozvy  
2,5 hodiny  
Vyriešenie servisnej  
udalosti  
Kritická  
Ihneď  
2 dni  
Strana 4 z 5  
Vysoká  
Nízka  
Ihneď  
1 deň  
4,5 hodiny  
4 dni  
1 deň  
10 dní  
Definícia úrovní kritickosti nahláseného problému:  
Kritická  
MIDDLEWARE softvér alebo jeho podstatná časť je  
nefunkčná.  
Funkčnosť MIDDLEWARE softvéru zlyháva alebo hrozí  
úplné zlyhanie systému alebo hrozí neobnoviteľná strata dát.  
Táto úroveň kritickosti môže byť priradená iba k udalostiam  
v MIDDLEWARE komponente ktorý je produkčným  
prostredím.  
Vysoká  
Nízka  
MIDDLEWARE softvér je použiteľný, ale je funkčne  
degradovaný  
Funkčnosť MIDDLEWARE softvéru je obmedzená  
a narušuje normálnu prevádzku systému alebo sa dotýka  
významnej časti systému  
MIDDLEWARE softvér je použiteľný, ale jedna alebo viac  
funkcií nefunguje podľa očakávania. Ide o nekritickú  
situáciu.  
-
zabezpečí možnosť online nahlasovania servisných udalostí s možnosťou sledovania  
ich stavu riešenia,  
-
-
zabezpečí analýzu požiadavky a identifikáciu problému,  
zabezpečí riadenie servisných udalostí, požadovanú dobu odozvy od nahlásenia  
servisnej udalosti a riešenie servisnej udalosti v požadovanom hraničnom čase,  
-
-
zabezpečí prístup k databáze znalostí, technickej dokumentácii výrobcu a dokumentácii  
k novým verziám,  
zabezpečí pre verejného obstarávateľa prístup k evidencii nahlásených servisných  
udalostí u výrobcu MIDDLEWARE softvéru (servisné udalosti u výrobcu zabezpečuje  
dodávateľ),  
-
kvalitu a rozsah požadovaného servisu musí garantovať výrobca MIDDLEWARE  
softvéru v bežne poskytovanom servisnom balíku.  
Strana 5 z 5