KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B A V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 1086/2020  
OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ  
podľa ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
v znení neskorších prepisov  
Softvér middleware  
1.  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Organizačný útvar:  
Sídlo:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
IČO:  
00 151 491  
DIČ:  
2020845046  
Kontaktná osoba:  
JUDr. Martina Čaplová  
2.  
Účel prípravnej trhovej konzultácie (ďalej aj ako „PTK) a predbežné zapojenie  
záujemcov:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80  
Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) uplatňuje prípravné trhové  
konzultácie podľa ustanovenia § 25 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  
„Softvér middleware“. Účelom prípravnej trhovej konzultácie je informovanie  
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a overenie  
reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky  
u relevantných hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ oslovuje vybraté  
hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne  
a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a stanoviť ďalšie  
relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy  
verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší  
počet hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Účelom prípravnej  
trhovej konzultácie je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.  
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA  
tel.: +421 2 5972 1111, fax: +421 2 5443 0658, e-mail: info@nrsr.sk, web: www.nrsr.sk  
IČO 00151491, DIČ 2020845046, bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000004863/8180  
Do PTK sa môže zapojiť ktorýkoľvek hospodársky subjekt, pričom verejný obstarávateľ sa  
s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do  
prípravnej trhovej konzultácie, rozhodol požadovať nasledovné požiadavky:  
2.1. rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne,  
2.2. predloženie identifikácie hospodárskeho subjektu a informácie (písomnej prezentácie)  
hospodárskeho subjektu, z ktorej bude možné zistiť, aké skúsenosti a vedomosti má  
hospodársky subjekt v danej oblasti,  
2.3. hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy prípravnej trhovej konzultácie,  
najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravnej trhovej  
konzultácii a súhlasí s nimi (ustanovenia § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom  
obstarávaní),  
2.4. písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky,  
prostredníctvom emailovej adresy: martina.caplova@nrsr.sk,  
2.5. verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov zverejní  
dokumenty a informácie v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovom sídle  
Úradu  
pre  
verejné  
obstarávanie  
-
profilov/zakazky/233 a na svojej webovej stránke www.nrsr.sk.  
3.  
Priebeh trhovej konzultácie:  
3.1. Celá písomná komunikácia v priebehu trhovej konzultácie bude prebiehať výhradne  
elektronicky, prostredníctvom emailovej adresy: martina.caplova@nrsr.sk. Počas celého  
trvania PTK môžu záujemcovia/hospodárske subjekty zasielať svoje otázky, návrhy,  
pripomienky. Verejný obstarávateľ na svojom profile zriadenom na webovom sídle Úradu  
pre verejné obstarávanie zverejní všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého  
trvania PTK všetkým hospodárskym subjektom prístupné. Verejný obstarávateľ zverejní  
Prílohu č. 2 - okruh otázok, ktoré majú naplniť cieľ týchto PTK a to najmä zistiť, či trh  
ponúka verejným obstarávateľom požadované riešenie, resp. existuje iné vhodné riešenie a  
aká je predpokladaná hodnota zákazky. Účasť na PTK je dobrovoľná a hospodársky  
subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či sa do PTK zapojí.  
3.2. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zapojiť sa do PTK, zašle verejnému obstarávateľovi  
svoje identifikačné údaje podľa bodu 2.2. a zašle vyplnenú Prílohu č. 2 - okruh otázok na  
emailovú adresu: martina.caplova@nrsr.sk a to do 12.06.2020 do 12:00 hod. miestneho  
času.  
3.3. Všetky náklady a výdavky spojené s PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek  
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
3.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu  
a obsahu PTK kedykoľvek počas trvania PTK. O prípadných zmenách bude verejný  
obstarávateľ informovať dostatočne vopred.  
3.5. Komunikácia počas PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude  
akceptovať ako komunikačný jazyk český jazyk.  
3.6. Po ukončení PTK verejný obstarávateľ zverejní zápisnicu o priebehu PTK. Verejný  
obstarávateľ oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov PTK a ktoré viedli  
k zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie.  
2