Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
podpredseda vlády SR a minister financií SR
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov upravuje poskytovanie mimoriadnych štátnych záruk Slovenskou republikou Európskej únií na základe Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19. Návrh zákona ďalej upravuje správu a realizáciu mimoriadnych štátnych záruk.
3. Ciele a výsledný stav
Nástroj SURE umožňuje členským štátom, vrátane SR, žiadať o výhodne úročené pôžičky, z ktorých bude možné čiastočne pokrývať zvýšenie verejných výdavkov členských štátov na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a podobné opatrenia, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj výdavkov na niektoré opatrenia súvisiace so zdravím, najmä na pracovisku.
Promptné poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk zo strany SR je nevyhnutnou podmienkou aktivovania nástroja SURE čím umožní členským štátom, vrátane SR, prístup k úverovej pomoci z nástroja.
Návrhom zákona bude Ministerstvo financií Slovenskej republiky oprávnené poskytnúť, spravovať a realizovať mimoriadne štátne záruky na základe Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19 a v súlade s podmienkami Dohody o zárukách uzatvorenou medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
5. Alternatívne riešenia
Pri vypracovaní návrhu zákona neboli zvažované žiadne alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Návrh zákona reaguje na potrebu poskytnutia záruky na základe Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19.
8. Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Áno
Nie
Čiastočne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
....vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Cieľom nástroja SURE je poskytovanie zvýhodnených pôžičiek členským štátom z ktorých bude možné čiastočne pokrývať zvýšenie verejných výdavkov členských štátov na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a podobné opatrenia, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj výdavkov na niektoré opatrenia súvisiace so zdravím, najmä na pracovisku a ktoré vzniklo v dôsledku pandémie COVID-19.
Maximálna úverová kapacita nástroja je 100 miliárd eur a ČŠ nemajú vopred alokovanú finančnú obálku. SURE by mal mať doplnkový a dočasný charakter. Členským štátom mal by byť dostupný do 31. decembra 2022 (s možnosťou predĺženia). Prostriedky na poskytovanie pôžičiek bude EK získavať na finančných trhoch. Celkový objem SURE by mal byť z 25% krytý zárukami ČŠ (25 mld. eur) a zvyšných 75% bude krytých rozpočtom EÚ. Podiel Slovenska na zárukách podľa pomeru na hrubom národnom dôchodku (HND) EÚ-27 je 0,69%, čo predstavuje záruku v maximálnej výške 173 516 250 eur. Nástroj bude riadený EK. Rozhodnutie o poskytnutí pôžičky členskému štátu bude na návrh EK schvaľovať Rada EÚ a to kvalifikovanou väčšinou.
Na základe predbežných informácií Európskej komisie poskytnuté záruky nebudú zaznamenané s negatívnym vplyvom na dlh verejnej správy. V prípade realizácie poskytnutých záruk za zlyhané pôžičky ČS bude táto operácia pravdepodobne zaznamenaná s negatívnym vplyvom na dlh a deficit verejných financií v zmysle metodiky ESA2010. Konečné usmernenie k zaznamenaniu vydá Eurostat. V tejto fáze nie je možné vopred určiť vplyvy na iné oblasti. SURE môže v SR primerane nadviazať na vnútroštátne legislatívne, tiež projektové opatrenia na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19.
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Michal Držka,
michal.drzka@mfsr.sk
; tel.: 02 5958 5330
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom vzhľadom na skutočnosť, že materiál je predložený na schválenie v skrátenom legislatívnom konaní.