DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov
1. Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) Primárne právo:
čl. 122 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) Sekundárne právo:
Nariadenie Rady 2020/672 z 19.mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19 (Ú.v. EÚ L 159, 20.05.2020). Gestor nebol určený.
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) Nariadenie Rady EÚ 2020/672 je účinné od 20. mája 2020.
b) Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c) Bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.