1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona sa vypracováva z dôvodu prijatia opatrení Európskej únie (EÚ) v reakcii na hospodársku situáciu súvislosti s pandémiou, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2.
Pandémia zásadný negatívny dopad na ekonomiky členských štátov EÚ. V reakcii vydala Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19, ktoré vstúpilo do platnosti dňa 20.05.2020.
Nástroj by mal umožniť, aby reagovala na krízu na trhu práce koordinovane, rýchlo, účinne a v duchu solidarity medzi členskými štátmi, čím sa zníži vplyv na zamestnanosť pre jednotlivcov a najviac zasiahnuté hospodárske odvetvia a zmiernia sa značné hospodárske škody tejto mimoriadnej situácie. Promptné poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk je nevyhnutnou podmienkou aktivovania nástroja SURE a umožní členským štátom, vrátane SR, prístup k úverovej pomoci z nástroja.
Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby zavedenia právnej úpravy v SR na poskytnutie a správu záruk na základe Nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
B. Osobitná časť
Čl. I
§ 1
Ustanovenie prvého odseku § 1 pozitívnym spôsobom definuje predmet úpravy zákona. Predmetom zákona je poskytovanie, správa a realizácia mimoriadnych štátnych záruk
2
Slovenskou republikou Európskej únii na vytvorenie nástroja, ktorý slúžiť na prekonanie následkov pandémie a zmiernenie hospodárskych škôd, ktoré hrozia ekonomikám členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky.
Odsek 2 tohto paragrafu zmocňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej ako „ministerstvo financií“) ako orgán, ktorý je poverený týmto zákonom poskytovať, spravovať a realizovať mimoriadne štátne záruky v súvislosti so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z nariadenia (EÚ) 2020/672. Toto nariadenie je osobitným predpisom, z ktorého vznikajú členským štátom Európskej únie povinnosti pri zriaďovaní nástroja a poskytovaní záruk.
Odsek 3 upravuje vzťah návrhu zákona so zákonom č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento odsek výnimkuje účinnosť tých ustanovení zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú štátne záruky, nakoľko mimoriadne štátne záruky podľa návrhu toho zákona nie štátnymi zárukami v zmysle § 8 13 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2
Odseky 1 a 2 upravujú podmienky a účel poskytnutia mimoriadnych štátnych záruk. Mimoriadne štátne záruky podľa tohto zákona je možné poskytnúť iba na základe dohody o zárukách, ktorú uzatvorí ministerstvo financií zastupujúce Slovenskú republiku a Európska komisia, zastupujúca Európsku úniu.
Účel poskytnutia mimoriadnych štátnych záruk je umožniť Európskej únii poskytovať finančnú pomoc členskému štátu, ktorý čelí závažnému narušeniu hospodárstva spôsobenému výskytom ochorenia COVID-19, pričom táto pomoc sa bude zameriavať predovšetkým na financovanie režimov skráteného pracovného času alebo podobných opatrení zacielených na ochranu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj na financovanie opatrení súvisiacich so zdravím, a to najmä na pracovisku
V odseku 3 je upravená maximálna výška mimoriadnych štátnych záruk, ktoré môže ministerstvo financií poskytnúť Európskej únii. Objem istín týchto záruk je stanovený na maximálne 173 516 250 eur. Táto suma je určená na základe podielu Slovenskej republiky na hrubom národnom dôchodku Európskej únie na rok 2020 uvedenom vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2020, prijatom rozhodnutím Rady, ktoré bolo zverejnené 27. novembra 2019.
§ 3
Prvý odsek tohto paragrafu definuje, ktoré činnosti je ministerstvo financií oprávnené vykonávať po poskytnutí mimoriadnych štátnych záruk podľa tohto zákona tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti, ktoré je potrebné vykonať pre správu, evidenciu, účtovanie a realizáciu týchto záruk, ako aj správu, evidenciu, a účtovanie pohľadávok štátu.
Druhý odsek určuje, že správu mimoriadnych štátnych záruk vykonáva ministerstvo financií a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ako agent ministerstva financií v rozsahu, ktorý je určený v článku II tohto návrhu zákona.
3
§ 4
Odseky 1 a 2 upravujú postup v prípade, ak dôjde k realizácii mimoriadnej štátnej záruky. vykoná ministerstvo financií splnením záväzku, ktorý vyplýva Slovenskej republike z dohody o zárukách na základe osobitnej žiadosti, ktorú zašle ministerstvu financií Európska komisia.
Odsek 3 je prebratím povinnosti stanovenej v článku 11 nariadenia (EÚ) 2020/672, ktorý upravuje povinnosť pre Slovenskú republiku poskytnúť na základe žiadosti, ktorú zašle ministerstvu financií Európska komisia realizovať mimoriadnu štátnu záruku v prípade, ak iný členský štát Európskej únie nebude z akéhokoľvek dôvodu plniť svoj záväzok vyplývajúci z jeho dohody o zárukách.
Čl. II
Tento článok rozširuje pôsobnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ako agenta ministerstva financií tak, aby mohla vykonávať správu mimoriadnych štátnych záruk podľa pokynom ministerstva financií v rozsahu ustanovenom § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. III
Tento článok rozširuje možnosť pre ministerstvo financií využiť štátne finančné aktíva aj na financovanie mimoriadnych štátnych záruk úpravou § 4 a 5 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. IV
Ustanovuje sa účinnosť zákona, pričom sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Schválené vládou SR dňa 27. mája 2020.
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Eduard Heger, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky