VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-11029/2020
120
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov
Bratislava, máj 2020