DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je reakcia na vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020, č. 115 z 18. marca 2020, č. 169 z 27. marca 2020 a č. 207 zo 6. apríla 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Návrh upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“), ktorý obmedzuje činnosť športových organizácií a môže zapríčiniť nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia športovej organizácie. Navrhovaná právna úprava sa zameriava najmä na činnosť orgánov športových organizácii počas krízovej situácie, zefektívnenie použitia finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktorú by mohla negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia.
Právna úprava sa zameriava v súvislosti s krízovou situáciou na:
možnosť kolektívnych orgánov športovej organizácie hlasovať v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov a možnosť zasadnutia týchto orgánov prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie,
zmenu povinností pri prerokúvaní účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie,
zmenu zákonnej lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu,
zefektívnenie použitia verejných prostriedkov - príspevku uznanému športu s prihliadnutím na potrebu zmeny ich alokácie vzhľadom na zníženie počtu organizovaných športových podujatí a vynútenú zmenu športovej prípravy v súvislosti s vyhlásenou krízovou situáciou na celom území Slovenskej republiky na viac ako mesiac.
Uvedené opatrenia koncipované ako opatrenia dočasného charakteru, pričom ich dočasnosť je daná obdobím trvania krízovej situácie, ktoré možno aplikovať vo všeobecnosti len v čase mimoriadnej situácie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov alebo v čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a bezprostredne po jeho uplynutí.
Zároveň súčasná situácia vyvolala potrebu osobitnej prechodnej právnej úpravy na obdobie rokov 2020 a 2021 v súvislosti s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020, ktorým sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 a č. OLP/3795/2020, ktorými sa zakazuje prevádzka telovýchovno-športových zariadení podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., v dôsledku ktorých národné športové zväzy a národné športové organizácie nemali možnosť získania dostatočného počtu aktívnych športovcov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona nebol predmetom pripomienkového konania, a to podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože je pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, resp. na vyhlásený núdzový stavy v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.