Externá príloha č. 4
Súhrnná implementačná správa za rok 2019
(Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka)
Máj 2020
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
2
Vláda SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v rámci ktorého plánuje zreformovať pravidlá, nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze je revízia väčšiny verejných výdavkov. Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. Navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom.V roku 2016 prebehla revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy. V roku 2017 sa zamerala na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie. Počas rokov 2018-2019 sa vypracovávali prierezové revízie výdavkov na odmeňovanie a zamestnanosť vo verejnej správe, na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením a revízia výdavkov na informatizáciu II. Koncom roka 2019 boli zverejnené revízie výdavkov na zdravotníctvo II a na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. Opatrenia identifikované revíziou následne rozpracované v ročných implementačných plánoch. Ich úlohou je nastaviť proces implementácie definovaných opatrení predvídateľne a transparentne, definovaním východiskovej a cieľovej hodnoty pre daný rok. Zároveň stanovujú spôsob vykazovania a zodpovednosť za opatrenia revízie výdavkov pre implementujúce inštitúcie. Vytvárajú základný predpoklad pre kvartálne odpočty plnenia opatrení realizované Implementačnou jednotkou, ktoré sumarizujú ich pokrok oproti predchádzajúcemu obdobiu (kvartálu).Priebežná implementačná správa hodnotí implementáciu opatrení po šiestich mesiacoch realizácie opatrení od jej schválenia vládou SR. Je prvým celistvým hodnotením plnenia revízie výdavkov, kalkuláciou fiškálnej úspory a realizovanej hodnoty. Implementačná jednotka na jej základe formuluje odporúčania pre akceleráciu úloh na ďalších šesť mesiacov, aby boli splnené termíny plnenia opatrení vychádzajúce z implementačného plánu. Je povinnou súčasťou návrhu rozpočtu verejnej správy. Súhrnná implementačná správa poskytuje ročný odpočet plnenia opatrení od jej schválenia vládou SR. Vyhodnocuje finálnu výšku fiškálnej úspory za daný rok, dosiahnutú hodnotu, ale aj pokrok v riadení, či dátach a procesoch. Predkladá sa vláde SR na schválenie.
Implementácia opatrení revízií výdavkov projektu Hodnota za peniaze
3
Obsah
4
5
1Úvod
Súhrnná implementačná správa za rok 2019 hodnotí pokrok v plnení 187 opatrení v 7 revíziách1. Revízie identifikovali opatrenia s potenciálom úspor 679 mil. eur ročne (tabuľka 1), v roku 2019 sa plánovalo usporiť 400 mil. eur. Skutočne dosiahnutá úspora bola 111 mil. eur, z rozhodujúcej časti vďaka plneniu úloh v zdravotníctve, marginálne v životnom prostredí a doprave. Opatreniami vo verejnom zdravotnom poistení bolo dosiahnutých 106 mil. eur, napr. zlepšením revíznej činnosti na zdravotníckych pomôckach, hospodárnym obstarávaním zdravotníckej technicky, či pri úhradách liekov na recept. Naopak, v univerzitných a fakultných nemocniciach sa plánovaná úspora nedosiahla a dokonca došlo k zvýšeným nákladom (225 mil. eur). V životnom prostredí priniesli zvýšené poplatky za skládkovanie Environmentálnemu fondu dodatočný výnos 4 mil. eur. V doprave sa efektívnejším obstarávaním elektrickej energie ŽSR usporilo 0,6 mil. eur.
Tabuľka 1: Prehľad plánovaných a dosiahnutých úspor v roku 2019 (v mil. eur)
Sektor
Opatrenie
potenciál
plán
dosiahnutá úspora
Nadspotreba liekov - zavedenie predpisových limitov pre ambulantných poskytovateľov
59
20
20
Výnimky na lieky - zavedenie pravidiel pre preplácanie výnimiek
10
10
-1
Potenciálne nákladovo neefektívne lieky - centrálny nákup liekov ZP
42
25
5
Špeciálny zdravotnícky materiál - zníženie cien (referencovanie)
55
45
33
Zdravotnícke pomôcky - referencovanie a revízne činnosti
15
15
15
SVLZ - zníženie jednotkových cien a limitov CT a MR vyšetrení
25
22
6
SVLZ - zavedenie limitov pre ambulantných poskytovateľov
37
3
-15
Opatrenia znižujúce výdavky VZP
Zlepšenie revíznych činností VšZP
25
25
42
268
165
106
Optimalizácia prevádzkových nákladov
10
5
-54
Optimalizácia medicínskych procesov
74
15
-135
Optimalizácia nákupu liekov a ŠZM
8
8
-52
Opatrenia znižujúce výdavky nemocníc
Hospodárne obstarávanie zdravotníckej techniky
3
3
16
95
31
-225
Zdravotníctvo spolu
363
196
-119
Vypracovať záväzný plán migrácie do cloudu a naviazanie na IT rozpočty
15
15
0
Centralizovať zabezpečenie podporných IT služieb ako sú telekomunikácie a konektivita
27
27
0
Zefektívniť podmienky zabezpečenia licencií produktov Microsoft
7
7
0
Informatizácia spolu
49
49
0
1 Zdravotníctvo, informatizácia, doprava, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. V prípade revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka bolo hodnotených 16 opatrení realizovaných v roku 2019.
6
Sektor
Opatrenie
potenciál
plán
dosiahnutá úspora
Nižšie ročné náklady na nákup elektrickej energie
1
1
1
Doprava spolu
1
1
1
Postupne implementovať opatrenia na zefektívnenie prevádzky SVP podľa auditu BCG
20
14
0
Postupne zvýšiť poplatky za skládkovanie a zaviesť povinný množstvový zber
24
6
4
Zrušiť fakultatívne oslobodenia v spotrebných daniach (uhlie, elektrina, plyn)
65
65
0
Zaviesť inovatívne formy financovania ochrany prírody
6
6
0
Životné prostredie spolu
115
91
4
Prijať opatrenia na podporu racionalizácie siete základných škôl
14
3
0
Zrušiť možnosť získať kredity na kreditový príplatok
46
5
0
Prijať opatrenia na zvýšenie podielu bakalárskych študentov, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu
28
7
0
Vzdelávanie spolu
88
15
0
Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia
49
49
0
Zvýšenie efektívnosti pobočiek Sociálnej poisťovne
10
0
0
Sociálne veci spolu
59
49
0
Podporné a prierezové činnosti
2
0
0
Optimalizácia výdavkov na služby
3
0
0
Pôdohospodárstvo spolu
5
0
0
CELKOM
679
400
-114
Zdroj: revízie výdavkov, implementačné plány, spracovanie IJ
Revízie navrhli aj nefiškálne opatrenia, ktorých plnením dôjsť k lepším výsledkom. Medzi najdôležitejšie patrí analyticky podložená prioritizácia investičných projektov v doprave a informatizácii, ktorú sa od roku 2016 nepodarilo zabezpečiť. MDV SR investičný plán ani do konca roka 2019 nezverejnilo. V decembri 2019 zverejnil ÚHP MF SR metodiku prioritizácie projektov v cestnej infraštruktúre, k železničným projektom zatiaľ chýba. V oblasti informatizácie je zásobník projektov čiastočne vypracovaný, chýbajú však projekty financované zo štátneho rozpočtu a prioritizácia projektov.
Vyššiu hodnotu a lepšie riadenie v zdravotníctve môže zabezpečiť stratifikácia nemocníc, plná implementácia mechanizmu DRG a širšie využívanie elektronického zdravotníctva. Napriek pripravenej legislatíve k zahájeniu stratifikácie nemocníc v roku 2019 nedošlo, čo odďaľuje riešenie problému dostupnosti a kvality ústavnej zdravotnej starostlivosti. Proces zavedenia systému DRG sa spomalil, v oblasti využívania elektronického zdravotníctva nie k dispozícii všetky funkcionality (napr. eLab).
Revízia na informatizáciu ako úzke hrdlo využívania e-služieb identifikovala problémy s eID a podpisovaním. Opatrenia sa neplnia, projekt mobilného prihlasovania je nedokončený a rozšírenie elektronických podpisov nízke. Elektronický podpis nahratý len 10 % platných občianskych preukazov.
7