Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Cestovné kancelárie spadajú do kategórie MSP, ide o cca 482 subjektov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Stretnutia s dotknutými subjektmi, napr. Zväz cestovného ruchu Slovenska, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Slovenská asociácia poisťovní, individuálne konzultácie s cestovnými kanceláriami, v priebehu mesiacov marec - máj 2020.
Hlavné body sa týkali určenia povinného alebo dobrovoľného odkladu zájazdov pre cestujúcich; výsledkom konzultácií bola zhoda podnikateľských subjektov na riešení, ktoré by zahŕňalo povinné odklady zájazdov.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V prípade zasielania oznamu v písomnej podobe ide o poštovné a náklady na trvanlivý nosič 33a ods. 3). Poštovné podľa
https://cennik.posta.sk/
sa môže pohybovať od 0,65 za list po 6,60 za expresné doručenie
na adresu a tiež závisí od zvolenej doručovacej služby. Pre účely určenia súhrnných nákladov využijeme priemerné ceny zaokrúhlené nahor (3,70 €). Cena trvanlivého nosiča závisí od predajcu, najnižšia cena 16 GB USB môže byť do 5,00 €.
Priame náklady spojené aj s § 33a ods. 4, ktorý umožňuje výnimky z návrhu zákona a aj s § 33a ods. 6 a ods. 9, ktoré hovoria o povinnosti vrátiť všetky platby. Ich výška závisí od konkrétnej ceny zájazdu v závislosti od destinácie, poplatkov, spôsobu dopravy a pod. *
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
-
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrhom zákona sa zavádzajú oznamovacie povinnosti a náklady s nimi spojené (§ 33a ods. 3). Výška týchto nákladov je závislá od spôsobu oznamovania – v písomnej podobe, elektronicky a podľa kalkulačky nákladov regulácie ich výška na jedno oznámenie je minimálna 8,59 € v prípade elektronického zaslania a 10,50 € v prípade fyzického oznámenia (pri zachovaní parametrov času podľa kalkulačky nákladov regulácie). Ako typická povinnosť bolo vybraté Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie.
Upozorňujeme, že ide o jedno ohlásenie a celkové náklady pre jedného podnikateľa závisia od počtu
uzavretých zmlúv o zájazde.
Príloha č. 3
2
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
8,70 (poštovné + USB)/ 1 oznam.
+N/A*
Nepriame finančné náklady
0
Administratívne náklady
8,60 – 10,50
Celkové náklady regulácie **
N/A
*
K celkovým nákladom by sa mali započítať aj priame finančné náklady v súvislosti s povinnosťou danou § 33a ods.6 a aj ods. 9, ktoré nie je možné vyčísliť, keďže ich výška závisí od konkrétnej zmluvy o zájazde, resp. ceny zájazdu v závislosti od destinácie, poplatkov, spôsobu dopravy a pod.
**
Celkové náklady regulácie nie je možné vyčísliť, keďže náklady spôsobené zasielaním oznámenia o náhradnom zájazde determinované počtom uzavretých zmlúv o zájazdoch. Zároveň je potrebné dodať, že výška priamych finančných nákladov pre jedného podnikateľa bude závisieť od počtu cestujúcich, ktorí budú spadať do kategórie zákonných výnimiek a ktorí sa na základe tejto skutočnosti rozhodnú využiť zákonom priznané právo odmietnuť oznámenie o náhradnom zájazde a od počtu cestujúcich, ktorí sa do 31. augusta 2021 nedohodnú s cestovnou kanceláriou na poskytnutí náhradného zájazdu.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh zákona nebude mať za následok prísnejšiu reguláciu správania sa subjektov, práve naopak. Prostredníctvom možnosti danej cestovným kanceláriám, aby vo vzťahu k zájazdom, ktoré sa neuskutočnili alebo sa neuskutočnia z dôvodu mimoriadnej a nepredvídateľnej situácie spôsobenej šírením vírusu Covid-19, mohli navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci navrhovanú zmenu zmluvy o zájazde neprijme, sa zvyšuje konkurencieschopnosť cestovných kancelárií. Tie sa vďaka možnosti náhradného zájazdu nemusia dostať do úpadku, ktorý by im hrozil, ak by všetci cestujúci využívali výlučne doteraz zákonom priznané právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
-