Príloha č. 4
1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Na základe návrhu zákona bude mať cestujúci, ktorého ekonomická situácia sa z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19 zhoršila 33a ods. 4 písm. a) c)) alebo cestujúci, ktorý je osoba, ktorá je ku dňu doručenia dodatku k zmluve o zájazde tehotná 33a ods. 4 písm. d)), možnosť výberu medzi dohodou s cestovnou kanceláriou o odložení plnenia alebo refundáciou zaplatených platieb za zájazd, ktorý sa neuskutočnil alebo sa neuskutoční z dôvodu mimoriadnej a nepredvídateľnej situácie spôsobenej šírením vírusu Covid-19. To znamená, že takémuto cestujúcemu, ktorý nevyužije možnosť odkladu plnenia, budú vrátené všetky platby, ktoré cestovná kancelária od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o zájazde.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Cestujúci, ktorý je počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republiky zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Cestujúci, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Cestujúci, ktorý je osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné. A cestujúci, ktorý je osobou, ktorá je ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde tehotná.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Na základe návrhu zákona cestujúci, ktorému nie je priznaný zákonný nárok na odmietnutie odkladu zájazdu, nebude mať možnosť výberu medzi dohodou s cestovnou kanceláriou o odložení plnenia alebo refundáciou zaplatených platieb za zájazd, ktorý sa neuskutočnil alebo sa neuskutoční z dôvodu mimoriadnej a nepredvídateľnej situácie spôsobenej šírením vírusu Covid-19. Takýto cestujúci právo prijať zmenu zmluvy o zájazde, ktorú mu navrhne cestovná kancelária. V prípade, že by cestujúci s navrhovanou zmenou nesúhlasil, je povinný akceptovať oznámenie o náhradnom zájazde, ktoré mu doručí cestovná kancelária.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Všetci cestujúci s výnimkou tých, ktorých ekonomická situácia sa z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19 zhoršila 33a ods. 4 písm. a) c)) a s výnimkou tých, ktorí ku dňu doručenia dodatku k zmluve o zájazde tehotní (§ 33a ods. 4 písm. d)).
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Príloha č. 4
2
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Príloha č. 4
3
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
V čase mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19 nie je zo súčasného znenia zákona o zájazdoch zrejmé, kedy cestujúci právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti zaplatiť odstupné. Návrhom zákona bude tento problém odstránený, pričom týmto návrhom budú jasne stanovené práva a povinnosti cestujúceho a cestovnej kancelárie. Návrhom zákona jasné vymedzené skupiny cestujúcich, ktorým je priznané právo voľby medzi odkladom plnenia alebo vrátením zaplatených platieb za zájazd, ktorý sa neuskutočnil alebo neuskutoční z dôvodu šírenia vírusu Covid-19.
Návrh zákona pozitívny vplyv na prístup cestujúcich k informáciám, keďže cestujúci bude musieť byť vyrozumený o tom, že v prípade odkladu plnenia sa na neho vzťahujú všetky práva, ktoré sa podľa zákona o zájazdoch vzťahujú na zájazdy, pričom na takýto odklad plnenia sa vzťahuje takisto ochrana pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, ktorú musí mať cestovná kancelária zabezpečenú po celý čas prevádzkovania cestovnej kancelárie.
Informácie poskytované zo strany cestovnej kancelárie v prípade odkladu plnenia majú mať rovnakú formu, akú zmluva o zájazde, ktorý sa neuskutočnil alebo neuskutoční z dôvodu šírenia vírusu Covid-19, a teda je možné konštatovať, že i takýmto spôsobom sa zvyšuje právna istota tak cestujúcich, ako aj cestovných kancelárií.
Ak by k poskytnutiu zájazdu po odklade plnenia nedošlo, cestujúci právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré od neho alebo v jeho mene cestovná kancelária prijala na základe zmluvy o zájazde.
Ovplyvnenou skupinou v tomto prípade všetci cestujúci, avšak vzhľadom na veľkosť sektora cestovného ruchu nie je možné počet dotknutých subjektov kvantifikovať.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
Príloha č. 4
4
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Príloha č. 4
5
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Na základe opatrení Slovenskej republiky a ostatných krajín došlo k utlmeniu cestovného ruchu. Poskytovanie zájazdov je determinované súčasnými okolnosťami, v dôsledku čoho vznikla potreba priznať možnosť cestovným kanceláriám ponúkať cestujúcemu odklad plnenia vo vzťahu k zájazdu, ktorý sa neuskutočnil alebo sa neuskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19. To znamená, že návrh zákona môže mať dosah na fungovanie trhu práce z pohľadu existencie cestovnej kancelárie, ktorá sa vďaka možnosti odkladu plnenia nemusí dostať do úpadku, ktorý by jej hrozil, ak by všetci cestujúci využívali výlučne doteraz zákonom priznané právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“