1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Predkladaný materiál navrhuje doplniť zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z (ďalej len „zákon o zájazdoch“), ktorý je transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015).
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
-
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
máj 2020
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o zájazdoch z dôvodu potreby dočasne upraviť niektoré ustanovenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
V dôsledku opatrení Slovenskej republiky a ostatných krajín sa utlmil cestovný ruch, poskytovanie zájazdov je determinované súčasnými okolnosťami, z toho dôvodu vznikla potreba upraviť možnosť pre cestovné kancelárie ponúkať cestujúcim odklad plnenia - náhradné poskytnutie zájazdu.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je ponúknuť cestovným kanceláriám možnosť dohodnúť sa s cestujúcim na odklade plnenia a zároveň určiť isté výnimky z cestujúcich, ktorí budú mať nárok na okamžité vrátenia zaplatených finančných prostriedkov.
2
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
cestujúci (občania), cestovné kancelárie, cestovné agentúry, poskytovatelia služieb cestovného ruchu (doprava, ubytovanie, prenájmy vozidiel, iné služby cestovného ruchu), poskytovatelia ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (poisťovne, banky, zaisťovne)
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívou nula bola možnosť ponechať súčasný stav legislatívy, čo však predstavuje právnu neistotu pre cestujúcich aj cestovné kancelárie, keď zo súčasného znenia nie je zrejmé, kedy cestujúci právo od zmluvy odstúpiť bez povinnosti zaplatiť odstupné.
Alternatívne bola zvažovaná možnosť zmeniť zákon o zájazdoch v tom zmysle, že cestujúci by mal možnosť výberu, nemusel by akceptovať odklad plnenia ponúkaný cestovnými kanceláriami a cestujúci by tak mohol požadovať refundáciu. Táto alternatívna by bola v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015).
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Predkladaný materiál dopĺňa zákon o zájazdoch, ktorý je transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. L 326, 11.12.2015), nejde však nad rámec požiadaviek uvedenej smernice, práve naopak, ide o návrh, ktorý nedodržiava požiadavky uvedenej smernice.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
3
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
9.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Vplyvy na podnikateľské prostredie je možné kvalifikovať ako pozitívne aj negatívne. Podľa zákona o zájazdoch majú cestovné kancelárie povinnosť vrátiť cestujúcemu zaplatené finančné prostriedky do 14 dní od odstúpenia od zmluvy pri mimoriadnych a neodvrátiteľných okolnostiach. Návrh zákona umožňuje cestovným kanceláriám navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci navrhovanú zmenu zmluvy o zájazde neprijme. Na základe uvedeného je možné očakávať zmiernenie negatívnych dosahov spôsobených vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, keďže cestovné kancelárie nebudú nútené k refundácií všetkých platieb, ktoré uhradil cestujúci za zájazd, ktorý sa však z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19 neuskutočnil, resp. neuskutoční. Dohoda medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim o náhradnom zájazde byť uzatvorená do 31. augusta 2021.
Negatívny vplyv na podnikateľské prostredie spočíva predovšetkým v administratívnych nákladoch, ktoré bude musieť cestovná kancelária vynaložiť v súvislosti so zmenami zmlúv o zájazde alebo v súvislosti so zasielaním oznámení o náhradných zájazdoch. Ďalším negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie je odmietnutie náhradného zájazdu zo strany cestujúceho, ktorý na takéto odmietnutie zákonný nárok 33a ods. 4), pričom v takomto prípade je cestovná kancelária povinná danému cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy o zájazde a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu. Rovnako negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie je i nemožnosť cestovných kancelárií požadovať od cestujúcich úhradu splátok ceny zájazdu, ibaže cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde.
Sociálne vplyvy je možné kvalifikovať ako pozitívne a aj negatívne. Podľa zákona o zájazdoch majú všetci cestujúci právo odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu bez povinnosti zaplatiť odstupné, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. Návrhom zákona je toto právo, a teda právo odmietnuť náhradný zájazd, priznané len vybraným skupinám cestujúcich a to cestujúcim, ktorých ekonomická situácia sa z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19 zhoršila 33a ods. 4 písm. a) c)) a cestujúcim, ktoré ku dňu doručenia dodatku k zmluve o zájazde tehotné (§ 33a ods. 4 písm. d)).
Návrh zákona nepriamy pozitívny vplyv aj na sociálne prostredie súvisiaci so zamestnanosťou, predovšetkým z pohľadu existencie cestovnej kancelárie, ktorá sa vďaka možnosti odkladu plnenia nemusí dostať do úpadku, ktorý by jej hrozil, ak by všetci cestujúci využívali výlučne doteraz zákonom priznané právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde.
10.Kontakt na spracovateľa
4
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Tibor Hlinka (tibor.hlinka@mhsr.sk)
11.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Spolupráca so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a agentúr, Slovenskou asociáciou poisťovní, informácie od spotrebiteľských združení.
12.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Podľa bodu 2.5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa jednotná metodika neuplatňuje na návrh zákona, ktorý má byť predmetom skráteného legislatívneho konania.