NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
111
NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia.
Z dôvodu nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení krajín sveta sa občan Slovenskej republiky v prípade vycestovania zo Slovenskej republiky do zahraničia, vystavuje reálnemu riziku nemožnosti návratu zo zahraničia alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia.
V nadväznosti na uvedené sa cestovný ruch značne obmedzil a poskytovanie zájazdov a iných služieb cestovného ruchu cestujúcim je determinované súčasnými mimoriadnymi okolnosťami. Cestujúci nemajú možnosť využiť zájazd a cestovné kancelárie zájazdy poskytujú len v obmedzenom režime.
Návrhom zákona sa upravuje možnosť cestovnej kancelárie odložiť poskytnutie zájazdu, možnosť určitých skupín cestujúcich odklad zájazdu odmietnuť a tiež následné usporiadanie vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim.
Na základe uvedených skutočností z dôvodu, že môže dôjsť k značným hospodárskym škodám, je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona.
V Bratislave 20. mája 2020
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Richard Sulík
podpredseda vlády
a minister hospodárstva Slovenskej republiky