Štátna pokladnica  
Tabuľka: 31  
20.3.2020  
Strana: 1  
Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2019  
(v tis. eur)  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
% k upravenému  
rozpočtu  
Ukazovateľ  
Ek.kl.  
Skutočnosť  
PRÍJMY spolu  
66  
66  
4 535  
4 535  
355 558  
7 840,3  
7 840,3  
I.  
400  
355 558  
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
v tom:  
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)  
420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)  
430 z predaja majetkových účastí  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
440 z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku  
450 z ostatných finančných operácií  
0
0
355 558  
0
0,0  
66  
0
4 535  
0
7 840,3  
0,0  
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
VÝDAVKY spolu  
0
1 682  
9 555  
568,1  
II.  
800  
0
0
0
1 682  
1 197  
485  
9 555  
8 870  
685  
568,1  
741,0  
141,2  
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie  
820 Splácanie istín  
v tom:  
821 splácanie tuzemskej istiny  
0
0
0
0
450  
0
650  
0
144,4  
0,0  
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia  
823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia  
824 splácanie finančného prenájmu  
0
0
0,0  
35  
35  
100,0  
Prebytok (+), schodok (-)  
66  
2 853  
346 003  
12 127,7  
I.-II.