Štátna pokladnica  
Tabuľka: 30  
20.3.2020  
Strana: 1  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
Upravený  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Skutočnosť  
Skutočnosť  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
01.3 Všeobecné služby  
62 981  
128 611  
116 406  
44 498  
1 169  
43 329  
70 897  
70 897  
1 011  
1 011  
1 228  
1 228  
1 228  
788  
90,5  
81,1  
97,9  
80,7  
97,7  
97,7  
87,6  
87,6  
96,8  
96,8  
96,8  
56,4  
56,4  
56,4  
134,0  
188,3  
188,3  
86,6  
76,8  
100,4  
700,4  
700,4  
92,1  
92,1  
91,4  
98,3  
90,2  
100,0  
76,5  
76,5  
142,2  
0,0  
258  
38 439  
13 412  
12 035  
410  
11 625  
1 377  
1 377  
0
34,9  
63 239  
15 222  
564  
167 050  
91 590  
1 254  
90 336  
74 306  
74 306  
1 154  
1 154  
1 290  
1 290  
1 290  
1 413  
1 413  
1 413  
62 903  
4 118  
4 118  
25 566  
15 003  
10 563  
4 017  
4 017  
473  
129 818  
56 533  
1 579  
54 954  
72 274  
72 274  
1 011  
1 011  
1 229  
1 229  
1 229  
804  
77,7  
61,7  
125,9  
60,8  
97,3  
97,3  
87,6  
87,6  
95,3  
95,3  
95,3  
56,9  
56,9  
56,9  
134,3  
189,1  
189,1  
87,8  
78,3  
101,4  
694,2  
694,2  
92,2  
92,2  
92,5  
94,4  
92,1  
100,0  
76,3  
76,3  
158,2  
0,0  
15 014  
564  
54 889  
1 194  
53 695  
72 568  
72 568  
1 154  
1 154  
1 268  
1 268  
1 268  
1 397  
1 397  
1 397  
61 491  
4 108  
4 108  
24 816  
14 524  
10 292  
3 936  
3 936  
471  
208  
36 701  
60  
32,8  
683,3  
31,7  
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby  
01.3.3 Iné všeobecné služby  
0
14 450  
46 937  
46 937  
1 030  
1 030  
114  
208  
36 641  
1 738  
1 738  
0
14 658  
46 987  
46 987  
1 030  
1 030  
114  
01.4 Základný výskum  
50  
79,2  
01.4.0 Základný výskum  
50  
79,2  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb  
02 OBRANA  
0
0,0  
0
0
0
0,0  
0
22  
1
4,5  
02.5 Obrana inde neklasifikovaná  
02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná  
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
03.1 Policajné služby  
114  
0
22  
1
4,5  
114  
114  
0
22  
1
4,5  
114  
786  
0
16  
16  
100,0  
100,0  
100,0  
148,4  
510,0  
510,0  
127,5  
121,7  
137,6  
392,6  
392,6  
100,0  
100,0  
143,8  
54,6  
786  
786  
788  
0
16  
16  
786  
804  
03.1.0 Policajné služby  
786  
788  
0
16  
16  
786  
804  
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ  
37 239  
3 761  
3 761  
15 059  
6 482  
8 577  
3 269  
3 269  
429  
82 384  
7 736  
7 736  
21 494  
11 161  
10 333  
27 568  
27 568  
434  
514  
1 412  
10  
2 096  
51  
37 753  
3 771  
3 771  
15 059  
6 482  
8 577  
3 307  
3 307  
429  
84 480  
7 787  
7 787  
22 450  
11 744  
10 706  
27 886  
27 886  
436  
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť  
04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť  
04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľov.  
04.2.1 Poľnohospodárstvo  
10  
10  
10  
51  
0
750  
479  
271  
81  
956  
583  
373  
318  
318  
2
0
04.2.2 Lesníctvo  
0
04.3 Palivá a energia  
38  
04.3.5 Elektrická energia  
38  
81  
04.7 Iné odvetvia  
0
2
04.7.3 Cestovný ruch  
429  
471  
434  
0
2
2
429  
473  
436  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti  
04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti  
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva ...  
04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach  
04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná  
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná  
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
05.1 Nakladanie s odpadmi  
11 916  
3 167  
8 695  
54  
24 176  
3 659  
20 447  
70  
22 103  
3 598  
18 435  
70  
466  
509  
366  
143  
0
732  
200  
532  
0
12 382  
3 633  
8 695  
54  
24 685  
4 025  
20 590  
70  
22 835  
3 798  
18 967  
70  
466  
0
372,0  
0,0  
0
2 805  
2 805  
35 526  
0
3 984  
3 984  
54 966  
0
3 049  
3 049  
78 152  
677  
0
60  
37  
61,7  
2 805  
2 805  
36 546  
0
4 044  
4 044  
68 291  
0
3 086  
3 086  
108 058  
677  
0
1 020  
0
60  
37  
61,7  
13 325  
0
29 906  
0
224,4  
0,0  
05.1.0 Nakladanie s odpadmi  
0
0
677  
0,0  
0
0
0
0,0  
0
0
677  
0,0  
05.3 Znižovanie znečistenia  
6 989  
6 989  
16 019  
16 019  
12 907  
12 907  
23 943  
23 943  
15 429  
15 429  
25 364  
25 364  
119,5  
119,5  
105,9  
105,9  
0
3 982  
3 982  
5 210  
5 210  
17 180  
17 180  
8 565  
8 565  
431,4  
431,4  
164,4  
164,4  
6 989  
6 989  
17 039  
17 039  
16 889  
16 889  
29 153  
29 153  
32 609  
32 609  
33 929  
33 929  
193,1  
193,1  
116,4  
116,4  
05.3.0 Znižovanie znečistenia  
0
05.4 Ochrana prírody a krajiny  
1 020  
1 020  
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 30  
20.3.2020  
Strana: 2  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
Upravený  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Skutočnosť  
Skutočnosť  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia  
05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia  
05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
06.1 Rozvoj bývania  
1 497  
2 490  
1 807  
1 807  
34 875  
34 875  
4 171  
2 737  
2 737  
1 434  
1 434  
1 251 936  
31 734  
31 734  
2
72,6  
72,6  
223,2  
223,2  
95,0  
62,4  
62,4  
0,0  
0
0
0
0
112  
139  
124,1  
124,1  
100,0  
100,0  
10,7  
4,1  
1 497  
2 602  
1 946  
1 946  
38 897  
38 897  
5 289  
3 164  
3 164  
2 125  
2 125  
1 372 022  
33 376  
33 376  
2
74,8  
74,8  
198,0  
198,0  
35,6  
21,3  
21,3  
0,0  
1 497  
11 021  
11 021  
4 389  
4 389  
4 389  
0
2 490  
15 626  
15 626  
4 389  
4 389  
4 389  
0
112  
139  
4 022  
4 022  
1 118  
427  
427  
691  
691  
120 086  
1 642  
1 642  
0
1 497  
11 021  
11 021  
14 842  
14 842  
14 842  
0
2 602  
19 647  
19 647  
14 842  
14 842  
14 842  
0
4 021  
4 021  
10 453  
10 453  
10 453  
10 453  
06.1.0 Rozvoj bývania  
10 453  
10 453  
4,1  
06.3 Zásobovanie vodou  
0
0
0,0  
06.3.0 Zásobovanie vodou  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
07 ZDRAVOTNÍCTVO  
1 113 115  
23 557  
23 557  
35 118  
118  
1 239 490  
25 600  
25 600  
35 115  
118  
101,0  
124,0  
124,0  
0,0  
14 857  
201 355  
59,6  
50,6  
50,6  
0,0  
1 127 972  
23 557  
23 557  
35 118  
118  
1 440 845  
28 845  
28 845  
35 115  
118  
95,2  
115,7  
115,7  
0,0  
07.1 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia  
07.1.1 Lieky  
0
3 245  
0
3 245  
07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť  
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť  
07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-lekár.star  
07.2.3 Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť  
07.2.4 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť  
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť  
07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nem. ...  
07.3.2 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných nem,.  
07.3.4 Iná ústavná zdravotná starostlivosť  
07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
07.6 Zdravotníctvo inde neklasifikované  
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované  
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
08.1 Rekreačné a športové služby  
0
0
0
0,0  
0
0
0
0,0  
0
0,0  
6 995  
3 497  
24 508  
939 961  
814 898  
123 938  
1 125  
0
6 995  
3 497  
24 505  
1 048 742  
914 197  
133 360  
1 185  
547  
0
0,0  
0
0
0
0,0  
6 995  
3 497  
24 508  
954 438  
827 017  
126 296  
1 125  
0
6 995  
3 497  
24 505  
1 239 829  
1 086 172  
152 472  
1 185  
876  
0
0,0  
0
0,0  
0
0
0
0,0  
0
0,0  
2
0,0  
0
0
0
0,0  
2
0,0  
1 095 762  
961 246  
133 362  
1 154  
532  
104,5  
105,1  
100,0  
97,4  
97,3  
97,3  
95,7  
95,7  
106,2  
95,3  
95,3  
107,0  
107,0  
101,1  
101,1  
85,4  
94,2  
102,4  
93,7  
100,0  
100,0  
63,8  
63,8  
98,2  
98,2  
97,7  
97,7  
92,5  
92,5  
94,0  
90,6  
90,6  
99,0  
99,0  
102,7  
14 477  
191 087  
111 358  
103 408  
7 950  
0
58,3  
60,1  
41,6  
0,0  
1 207 120  
1 064 654  
141 312  
1 154  
712  
97,4  
98,0  
92,7  
97,4  
81,3  
81,3  
96,1  
96,1  
103,0  
95,6  
95,6  
103,4  
103,4  
101,1  
101,1  
86,0  
96,4  
102,4  
96,0  
100,0  
100,0  
64,5  
64,5  
98,2  
98,2  
97,7  
97,7  
92,8  
92,8  
94,0  
90,6  
90,6  
99,0  
99,0  
97,1  
12 119  
171 975  
2 358  
19 112  
0
0
0
329  
180  
180  
6 906  
6 906  
22 456  
72  
54,7  
54,7  
103,2  
103,2  
87,4  
156,5  
156,5  
87,3  
87,3  
0,0  
0
547  
532  
0
329  
0
876  
712  
114 479  
114 479  
97 848  
5 622  
5 622  
91 650  
91 650  
576  
129 486  
129 486  
124 375  
7 972  
7 972  
115 869  
115 869  
534  
123 906  
123 906  
132 129  
7 595  
7 595  
123 994  
123 994  
540  
380  
6 694  
114 859  
114 859  
102 497  
5 622  
5 622  
96 299  
96 299  
576  
136 180  
136 180  
150 059  
8 018  
8 018  
141 507  
141 507  
534  
130 812  
130 812  
154 585  
7 667  
7 667  
146 378  
146 378  
540  
380  
6 694  
4 649  
25 684  
0
46  
08.1.0 Rekreačné a športové služby  
0
46  
72  
08.2 Kultúrne služby  
4 649  
25 638  
22 384  
22 384  
0
08.2.0 Kultúrne služby  
4 649  
25 638  
08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva  
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva  
09 VZDELÁVANIE  
0
0
576  
534  
540  
0
0
0
0,0  
576  
534  
540  
28 786  
6 706  
454  
46 493  
7 490  
504  
39 720  
7 059  
516  
0
1 172  
1 265  
183  
0
107,9  
795,7  
0,0  
28 786  
6 706  
454  
47 665  
7 513  
504  
40 985  
7 242  
516  
09.2 Sekundárne vzdelávanie  
0
23  
09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie  
09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie  
09.4 Terciárne vzdelávanie  
0
0
6 252  
2 386  
2 386  
2 281  
2 281  
752  
6 986  
2 771  
2 771  
13 064  
13 064  
851  
6 543  
2 770  
2 770  
8 339  
8 339  
836  
0
23  
183  
0
795,7  
0,0  
6 252  
2 386  
2 386  
2 281  
2 281  
752  
7 009  
2 771  
2 771  
13 575  
13 575  
851  
6 726  
2 770  
2 770  
8 761  
8 761  
836  
0
0
09.4.2 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania  
09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  
09.6 Vedľajšie služby v školstve  
0
0
0
0,0  
0
511  
422  
422  
0
82,6  
82,6  
0,0  
0
511  
0
0
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve  
752  
851  
836  
0
0
0
0,0  
752  
851  
836  
09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované  
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované  
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
758  
1 269  
1 269  
21 048  
21 048  
1 740  
1 033  
1 033  
707  
1 240  
1 240  
19 476  
19 476  
1 636  
936  
0
11  
11  
100,0  
100,0  
103,5  
103,5  
0,0  
758  
1 280  
1 280  
21 675  
21 675  
1 740  
1 033  
1 033  
707  
1 251  
1 251  
20 125  
20 125  
1 636  
936  
758  
0
11  
11  
758  
15 903  
15 903  
566  
0
627  
649  
649  
0
15 903  
15 903  
566  
0
627  
0
0
10.5 Nezamestnanosť  
0
0
0
0
0,0  
0
10.5.0 Nezamestnanosť  
0
936  
0
0
0
0,0  
0
936  
10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia  
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia  
S P O L U  
566  
700  
0
0
0
0
0
0,0  
566  
700  
566  
707  
700  
0
0,0  
566  
707  
700  
1 381 350  
1 664 220  
1 708 550  
31 751  
291 878  
190 356  
65,2  
1 413 101  
1 956 098  
1 898 906