Štátna pokladnica  
Tabuľka: 29  
20.3.2019  
Strana: 1  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
(v tis. eur)  
610 - MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ  
PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ  
620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO  
POISŤOVNÍ  
630 - TOVARY A SLUŽBY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Úrad vlády SR  
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
2203  
736  
0
0
2 677  
1 974  
26 328  
9 530  
30 583  
7 485  
536 932  
688  
0,0  
258  
0
0
1 025  
693  
0,0  
3 251  
0
0
20 020  
1 705  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizá 2204  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 2210  
0,0  
134,0  
95,6  
0,0  
146,2  
90,9  
0,0  
145,6  
114,7  
128,3  
327,5  
154,6  
125,4  
437,0  
150,5  
296,0  
223,1  
158,9  
194,7  
104,8  
198,1  
138,7  
1 473  
27 547  
8 144  
15 718  
3 932  
470 780  
304  
474  
1 171  
21 777  
6 628  
10 690  
6 928  
423 845  
135  
9 888  
3 061  
6 048  
1 377  
167 569  
121  
8 993  
3 614  
11 403  
3 332  
130 575  
355  
24 985  
8 504  
Ministerstvo obrany SR  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
Ministerstvo vnútra SR  
117,0  
194,6  
190,4  
114,1  
226,3  
120,3  
395,4  
125,7  
120,4  
108,0  
126,7  
131,1  
118,9  
118,1  
188,5  
242,0  
77,9  
35 015  
10 714  
531 409  
590  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
293,4  
123,7  
384,6  
108,1  
118,2  
111,1  
122,9  
131,3  
91,5  
43 052  
2 635  
12 519  
387  
51 808  
10 418  
15 741  
466  
15 095  
1 091  
5 253  
148  
18 673  
4 196  
5 678  
175  
32 247  
3 230  
12 334  
90  
48 529  
9 562  
Ministerstvo hospodárstva SR  
27 516  
143  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
563  
608  
217  
241  
225  
438  
947  
1 200  
35 165  
731 603  
397  
488  
1 814  
10 197  
534 562  
1 901  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
26 819  
615 556  
9 328  
220 325  
12 243  
201 684  
20 200  
741 231  
S P O L U  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 29  
20.3.2019  
Strana: 2  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
650 - SPLÁCANIE ÚROKOV A  
OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S  
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
640 - BEŽNÉ TRANSFERY  
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Úrad vlády SR  
2203  
1
0
0
7
0,0  
0
0
0
0
0,0  
4 246  
0
0
23 729  
4 388  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizá 2204  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 2210  
0,0  
94,1  
0,0  
0,0  
0,0  
140,0  
101,7  
122,0  
235,6  
194,9  
113,0  
289,0  
132,0  
509,5  
163,9  
126,0  
125,0  
113,6  
150,4  
123,7  
17  
16  
0
0
3 135  
260  
76  
194  
207  
473  
9 055  
5 653  
3
0
0
59 472  
17 909  
32 887  
15 695  
1 065 989  
566  
60 500  
21 856  
77 474  
30 586  
1 204 600  
1 636  
Ministerstvo obrany SR  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
74,6  
0,0  
0
1
Ministerstvo vnútra SR  
272,4  
109,7  
261,9  
150,1  
50,0  
0,0  
431  
3 458  
3 765  
6
0
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
0,0  
0
0
0,0  
30  
0
31  
0
103,3  
0,0  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
287  
36  
662  
11 446  
578  
6
0
0
90 681  
6 992  
119 672  
35 622  
49 516  
790  
230,7  
31 794,4  
589,8  
300,0  
0,0  
0,0  
0
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
0,0  
98  
0
3
30 204  
627  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
0,0  
2
0
0
0,0  
25  
0
0
0
1 030  
1 287  
0,0  
9
9
0
0
3 167  
3 598  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
100,0  
237,6  
312,9  
0,0  
2 390  
10 861  
5 679  
33 988  
16  
46  
9
44  
56,3  
48 750  
95,7 1 381 350  
73 296  
1 708 550  
S P O L U  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 29  
20.3.2019  
Strana: 3  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
710 - OBSTARÁVANIE  
720 - KAPITÁLOVÉ TRANSFERY  
700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  
KAPITÁLOVÝCH AKTÍV  
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Úrad vlády SR  
2203  
208  
0
10 493  
144  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
208  
0
10 493  
144  
0,0  
0
0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizá 2204  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 2210  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
11 453  
30  
0
0
11 453  
30  
5 625  
505  
0
5 625  
505  
Ministerstvo obrany SR  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
49,1  
49,1  
0
Ministerstvo vnútra SR  
1 683,3  
345 300,0  
0,0  
1 683,3  
345 300,0  
0,0  
9
31 077  
1 699  
114 294  
0
0
9
31 077  
1 901  
114 698  
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
0
202  
404  
0
0
13 827  
0
13 827  
0
826,6  
0,0  
829,5  
0,0  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
4 623  
65  
20 576  
380  
0
4 623  
65  
20 576  
380  
445,1  
584,6  
314,0  
0,0  
445,1  
584,6  
314,0  
0,0  
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
1 020  
0
3 203  
3
0
1 020  
0
3 203  
3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
466  
50  
31 751  
200  
0
466  
50  
31 751  
200  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
42,9  
42,9  
1 518  
189 717  
3 036,0  
597,5  
33  
639  
1 551  
190 356  
3 102,0  
599,5  
S P O L U  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 29  
20.3.2019  
Strana: 4  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
VÝDAVKY SPOLU  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Úrad vlády SR  
č.kap.  
2203  
4 454  
0
0
34 222  
4 532  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizá 2204  
0,0  
144,6  
93,2  
3 135  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitost  
Ministerstvo obrany SR  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
70 925  
17 939  
32 896  
15 695  
1 079 816  
566  
66 125  
22 361  
108 551  
32 487  
1 319 298  
1 636  
Ministerstvo vnútra SR  
124,7  
330,0  
207,0  
122,2  
289,0  
147,2  
510,2  
168,8  
126,5  
125,0  
104,5  
153,4  
134,4  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
95 304  
7 057  
140 248  
36 002  
52 719  
793  
Ministerstvo hospodárstva SR  
31 224  
627  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1 030  
1 287  
3 633  
3 798  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
48 800  
1 413 101  
74 847  
1 898 906  
S P O L U