Štátna pokladnica  
Tabuľka: 23  
20.3.2020  
Strana: 1  
Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní  
v kapitolách ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
610 - MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
% k upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť  
č.kap.  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
2101  
2102  
2103  
14 010  
17 582  
17 581  
100,0  
100,0  
100,0  
100,3  
97,0  
2 212  
6 987  
2 484  
12 338  
8 213  
2 484  
12 337  
8 239  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
2 649  
Kancelária Ústatného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
2105  
2106  
2107  
2108  
2 999  
3 111  
3 017  
8 920  
9 966  
9 966  
100,0  
97,8  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
62 019  
6 194  
69 059  
7 177  
67 526  
7 177  
100,0  
99,9  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
53 541  
290 370  
790 825  
221 732  
182 359  
9 038  
58 952  
364 912  
886 586  
246 574  
199 765  
14 764  
30 056  
34 738  
187 202  
18 134  
17 390  
46 874  
27 783  
4 160  
58 891  
364 912  
886 586  
246 574  
199 697  
14 763  
30 050  
34 736  
187 200  
18 134  
17 388  
46 870  
27 783  
4 160  
Ministerstvo obrany SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
96,2  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
16 187  
29 352  
144 588  
14 396  
12 187  
33 229  
22 300  
3 505  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohosp.a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
12 042  
4 216  
13 454  
5 147  
13 454  
5 147  
Úrad pre verejné obstarávanie SR  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
2 560  
2 815  
2 816  
3 604  
3 906  
3 906  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníct.SR  
Protimonopolný úrad SR  
1 891  
2 119  
2 119  
2 195  
2 668  
2 668  
1 516  
1 895  
1 895  
Národný bezpečnostný úrad  
5 413  
5 971  
5 742  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
1 694  
2 031  
2 031  
100,0  
99,5  
244 096  
12 345  
524  
2 590  
2 577  
13 862  
673  
13 862  
674  
100,0  
100,1  
Kancelária súdnej rady SR  
S P O L U  
2 221 695  
2 324 951  
2 322 962  
99,9