Tabuľka: 22  
Strana: 1/1  
Prehľad o plnení limitu  
počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní  
v kapitolách ŠR  
za rok 2019  
Počet zamestnancov  
kategória 610  
(osoby)  
(v tis. eur)  
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  
aparátu  
Rozpočtové organizácie  
v tom:  
z toho:  
aparát  
v tom:  
Kapitola štátneho rozpočtu  
administratívne kapacity osobitne  
sledované */  
administratívne kapacity osobitne  
sledované */  
bez administratívnych kapacít osobitne  
sledovaných  
bez administratívnych kapacít osobitne  
sledovaných  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Skutočnosť  
Schválený limit Upravený limit  
2019  
2019  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
2019  
6
2019  
2019  
2019  
9
2019  
2019  
2019  
15  
2019  
2019  
2019  
18  
a
1
2
3
4
5
7
8
10  
11  
12  
13  
14  
16  
17  
19  
20  
21  
Kancelária Národnej rady SR  
543  
543  
516  
543  
543  
516  
543  
543  
516  
543  
543  
516  
14 010  
17 582  
17 581  
Kancelária prezidenta SR  
101  
560  
101  
546  
81  
521  
101  
522  
101  
502  
81  
478  
101  
560  
348  
120  
290  
314  
319  
1 211  
644  
1 665  
373  
724  
499  
584  
320  
536  
200  
553  
618  
690  
75  
101  
546  
388  
120  
290  
321  
319  
1 240  
644  
1 675  
390  
722  
498  
588  
320  
557  
223  
553  
674  
699  
75  
81  
521  
326  
115  
269  
283  
293  
1 179  
464  
1 360  
387  
665  
494  
531  
296  
512  
223  
494  
603  
633  
66  
101  
522  
219  
120  
290  
314  
319  
1 210  
644  
1 489  
373  
658  
415  
486  
270  
373  
179  
384  
584  
617  
75  
101  
502  
259  
120  
290  
321  
319  
1 239  
644  
1 499  
390  
656  
414  
490  
270  
394  
193  
381  
640  
625  
75  
81  
478  
209  
115  
269  
283  
293  
1 178  
464  
1 215  
387  
606  
410  
438  
263  
355  
197  
354  
572  
561  
66  
2 212  
6 987  
2 649  
2 999  
8 920  
10 811  
6 194  
53 084  
10 469  
15 130  
6 047  
12 082  
5 598  
8 076  
5 761  
7 564  
3 367  
7 042  
8 399  
10 449  
1 666  
12 042  
4 216  
2 484  
9 072  
3 846  
3 111  
9 662  
11 989  
6 880  
58 220  
11 152  
19 708  
7 138  
12 822  
7 129  
10 285  
6 700  
8 387  
4 532  
7 669  
10 008  
11 451  
1 846  
13 408  
4 636  
2 484  
12 337  
8 239  
Úrad vlády SR  
38  
44  
43  
38  
44  
43  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
348  
388  
326  
219  
259  
209  
129  
129  
117  
129  
129  
117  
120  
120  
115  
120  
120  
115  
3 017  
290  
290  
269  
290  
290  
269  
9 966  
1 994  
319  
2 049  
319  
1 879  
293  
1 994  
319  
2 049  
319  
1 879  
293  
11 498  
7 177  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
1 244  
21 119  
52 212  
12 145  
10 617  
771  
1 273  
21 119  
52 210  
12 145  
10 634  
770  
1 208  
20 084  
48 834  
11 966  
10 120  
737  
1 243  
21 119  
52 036  
12 145  
10 473  
687  
1 272  
21 119  
52 034  
12 145  
10 490  
686  
1 207  
20 084  
48 689  
11 966  
9 992  
653  
1
1
1
1
1
1
58 254  
11 190  
26 862  
8 179  
Ministerstvo vnútra SR  
176  
176  
145  
176  
176  
145  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
144  
84  
144  
84  
128  
84  
66  
84  
66  
84  
59  
84  
18 190  
10 910  
13 982  
7 616  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 659  
2 616  
13 445  
1 253  
948  
1 672  
2 620  
14 233  
1 254  
948  
1 391  
2 378  
14 233  
1 208  
871  
1 351  
2 566  
13 196  
1 232  
779  
1 364  
2 570  
13 984  
1 224  
776  
1 188  
2 345  
13 988  
1 182  
731  
308  
50  
308  
50  
203  
33  
98  
98  
93  
50  
50  
33  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
249  
21  
249  
30  
245  
26  
163  
21  
163  
30  
157  
26  
12 457  
5 034  
Ministerstvo hospodárstva SR  
169  
96  
172  
96  
140  
93  
169  
34  
172  
34  
140  
31  
11 562  
13 561  
14 551  
1 846  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
2 789  
1 475  
257  
2 854  
1 474  
257  
2 739  
1 357  
241  
2 693  
1 402  
257  
2 758  
1 400  
257  
2 646  
1 285  
241  
73  
74  
72  
73  
74  
72  
842  
850  
814  
842  
850  
814  
842  
216  
850  
218  
814  
185  
842  
206  
850  
208  
814  
175  
13 454  
5 147  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
216  
218  
185  
206  
208  
175  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
125  
125  
111  
125  
125  
111  
128  
127  
119  
128  
127  
119  
128  
138  
96  
127  
138  
96  
119  
135  
100  
74  
128  
138  
96  
127  
138  
96  
119  
135  
100  
67  
3 604  
1 891  
1 898  
1 516  
5 413  
1 694  
3 906  
2 104  
2 110  
1 686  
5 971  
1 904  
3 906  
2 119  
2 341  
1 895  
5 742  
2 031  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
138  
138  
135  
138  
138  
135  
118  
118  
118  
118  
118  
118  
87  
87  
74  
78  
78  
67  
9
9
7
87  
87  
78  
78  
9
9
7
Národný bezpečnostný úrad  
241  
241  
214  
241  
241  
214  
241  
113  
241  
113  
214  
107  
241  
113  
241  
113  
214  
107  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Kancelária verejného ochrancu práv  
Rada pre vysielanie a retransmisiu  
Úrad na ochranu osobných údajov  
Slovenská akadémia vied  
113  
113  
107  
113  
113  
107  
144  
144  
120  
144  
144  
120  
57  
57  
41  
57  
57  
41  
36  
36  
31  
36  
36  
31  
51  
51  
48  
51  
51  
48  
1 087  
26  
880  
831  
1 087  
26  
880  
831  
Kancelária Súdnej rady SR  
28  
22  
28  
22  
SPOLU  
130 090  
130 888  
124 214  
128 533  
129 312  
122 866  
1 557  
1 576  
1 348  
13 148  
13 356  
12 058  
12 027  
12 216  
11 039  
1 121  
1 140  
1 019  
241 789  
277 397  
323 128  
*/ v súlade s materiálom k UV SR č. 181/2017, ktorým sa osobitne sledujú tie počty administratívnych kapacít, o ktoré boli limity počtu zamestnancov kapitolám štátneho rozpočtu zvýšené bez finančného zabezpečenia zo zdroja 111  
Poznámka: v súčte počtu zamestnancov za dosiahnutú skutoč je odchylka z dôvodu matematickeho zaokrúhľovania na celé čísla a v mzdách z titulu zaokrúhlenia na tis.eur