Ministerstvo financií SR  
Tabuľka: 21  
Strana:  
1
Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2019  
(v tis. eur)  
Bežné výdavky  
Kapitálové výdavky  
Spolu  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Skutočnosť  
%
Skutočnosť  
%
Skutočnosť  
%
rozpočet  
rozpočet  
S p o l u  
z toho:  
485 510  
471 446  
471 446  
100,0  
100,0  
0
0
0
x
x
485 510  
471 446  
471 446  
100,0  
100,0  
A. Dotácia na prenes.výkon pôsob.št.správy na VÚC  
485 510  
485 510  
471 446  
471 446  
471 446  
471 446  
0
0
0
0
0
0
485 510  
485 510  
471 446  
471 446  
471 446  
471 446  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu:  
z toho:  
471 446  
regionálne školstvo  
485 510  
471 446  
100,0  
0
0
0
x
485 510  
471 446  
471 446  
100,0