Ministerstvo financií SR  
Tabuľka: 20  
Strana:  
1
Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2019  
(v tis. eur)  
Bežné výdavky  
Kapitálové výdavky  
Spolu  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený  
rozpočet  
858 794  
Upravený  
rozpočet  
Skutočnosť  
%
Skutočnosť  
%
Skutočnosť  
%
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
5 390  
rozpočet  
9 581  
S p o l u  
853 404  
1 012 074  
1 012 021  
100,0  
9 580  
100,0  
1 021 655  
1 021 601  
100,0  
100,0  
z toho:  
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná  
pokladničná správa  
0
3 484  
3 481  
99,9  
5 390  
9 581  
9 580  
100,0  
5 390  
13 065  
13 061  
z toho:  
dotácia na individuálne potreby obcí  
3 484  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 481  
99,9  
2 700  
2 690  
820  
6 891  
2 690  
820  
6 890  
2 690  
820  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
2 700  
2 690  
820  
10 375  
2 690  
820  
10 371  
2 690  
820  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
v tom: Banská Štiavnica  
Bardejov  
530  
530  
530  
530  
530  
530  
550  
Levoča  
550  
550  
550  
550  
550  
302  
Kremnica  
302  
302  
302  
302  
302  
Martin  
0
0
0
205  
183  
100  
205  
205  
205  
205  
205  
Vysoké Tatry  
183  
183  
183  
183  
183  
Spišské Podhradie  
100  
100  
100  
100  
100  
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej  
správy na obce  
853 404  
1 008 590  
1 008 540  
100,0  
0
0
0
x
853 404  
1 008 590  
1 008 540  
100,0  
Ministerstvo vnútra SR spolu:  
845 900  
1 000 082  
1 000 032  
100,0  
0
0
0
x
845 900  
1 000 082  
1 000 032  
100,0  
z toho:  
a/ matričná činnosť podľa zákona NR SR č. 154/1994  
Z.z.  
o matrikách v znení neskorších predpisov  
8 250  
1 796  
7 179  
1 798  
8 250  
1 796  
100,0  
100,0  
0
0
0
0
0
0
x
x
7 179  
1 798  
8 250  
1 796  
8 250  
1 796  
100,0  
100,0  
b/ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov  
podľa zákona č. 253/1998 Z.z.  
c/ register adries podľa zákona č. 125/2015 Z.z. o registri  
adries  
143  
978 192  
500  
196  
821 477  
509  
143  
978 143  
499  
0
0
0
0
0
0
0
0
d/ regionálne školstvo  
100,0  
99,8  
x
x
821 477  
509  
978 192  
500  
978 143  
499  
100,0  
99,8  
e/ starostlivosť o životné prostredie  
f/ voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  
výkonu  
0
volebného práva  
11 201  
8 508  
14 741  
7 504  
11 201  
8 508  
100,0  
100,0  
0
0
0
0
0
0
x
x
14 741  
7 504  
11 201  
8 508  
11 201  
8 508  
100,0  
100,0  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu:  
z toho:  
235  
a/ doprava  
286  
235  
100,0  
100,0  
0
0
0
0
0
0
x
x
286  
235  
235  
100,0  
100,0  
b/ pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom por  
8 273  
7 218  
8 273  
7 218  
8 273  
8 273