Štátna pokladnica  
Tabuľka: 19  
20.3.2020  
Strana: 1  
Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2019 a 2018  
(v tis. eur)  
Skutočnosť  
Zmena  
2019 - 2018  
Ukazovateľ  
Index 2019/2018  
2018  
2019  
I. PRÍJMY spolu  
15 381 013  
11 965 782  
3 011 024  
5 919  
15 825 535  
12 336 444  
2 984 584  
-12 005  
3 108 945  
83 456  
102,9  
103,1  
99,1  
444 522  
370 662  
-26 440  
-17 924  
272 592  
21 537  
-307 402  
-4 651  
-44 961  
-77  
A.  
Daňové príjmy  
1. Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: - zo závislej činnosti  
-202,8  
109,6  
134,8  
110,7  
114,4  
98,4  
2 836 353  
61 919  
- z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
- prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel  
- daň z príjmov právnickej osoby  
-2 860 103  
-32 250  
2 795 935  
-36 093  
209 170  
14  
-3 167 505  
-36 901  
2 750 974  
-36 170  
245 615  
12  
- prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel  
- daň z príjmov vyberaná zrážkou  
100,2  
117,4  
85,7  
36 445  
-2  
2. Dane z majetku  
3. Dane za tovary a služby  
z toho: - daň z pridanej hodnoty  
8 919 316  
6 412 426  
2 323 521  
23 365  
9 302 809  
6 727 881  
2 357 747  
21 079  
104,3  
104,9  
101,5  
90,2  
383 493  
315 455  
34 226  
-2 286  
-5  
- spotrebné dane  
4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
z toho: - dovozné clo  
19  
14  
73,7  
- podiel na vybraných finančných prostriedkoch  
23 345  
21 064  
90,2  
-2 281  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti  
poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
5.  
20 895  
28 868  
138,2  
7 973  
6. Iné dane (dane z emisných kvót)  
Nedaňové príjmy  
-8 832  
1 211 597  
2 203 634  
-908  
1 327 516  
2 161 575  
10,3  
109,6  
98,1  
7 924  
115 919  
-42 059  
B.  
C.  
Granty a transfery  
II. VÝDAVKY spolu  
16 563 255  
14 160 931  
2 026 060  
728 295  
18 027 016  
15 168 067  
2 322 962  
832 815  
108,8  
107,1  
114,7  
114,4  
105,7  
105,2  
1 463 761  
1 007 136  
296 902  
104 520  
93 327  
A.  
Bežné výdavky  
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
2. Poistné a príspevok do poisťovní  
3. Tovary a služby  
1 634 657  
9 771 649  
1 727 984  
10 284 036  
4. Bežné transfery  
512 387  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou  
a finančným prenájmom  
5.  
270  
2 402 324  
721 148  
1 681 176  
-1 182 242  
270  
2 858 949  
1 096 506  
1 762 443  
-2 201 481  
100,0  
119,0  
152,1  
104,8  
186,2  
0
456 625  
375 358  
81 267  
B.  
Kapitálové výdavky  
1. Obstarávanie kapitálových aktív  
2. Kapitálové transfery  
I.-II. Prebytok (+), schodok (-)  
-1 019 239