Štátna pokladnica  
Tabuľka: 18  
20.03.2020  
Strana: 1  
Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2019  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený rozpočet  
Výdavky  
Upravený rozpočet  
Výdavky  
Skutočnosť  
Výdavky  
Vzťah k upravenému ŠR  
Zlepšujúci +  
Zhoršujúci -  
Vplyv  
príjmov  
Vplyv  
výdavkov  
č.kap.  
Príjmy  
Saldo  
-30 577  
-4 864  
-28 222  
-10 487  
-5 665  
Príjmy  
Saldo  
-46 891  
-7 635  
-21 957  
-119 462  
-6 155  
-17 848  
Príjmy  
1 787  
19  
24 955  
9
Saldo  
-46 251  
-7 619  
-21 855  
-119 294  
-6 037  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
1 280  
10  
31 857  
4 874  
1 280  
10  
48 171  
7 645  
48 038  
7 638  
46 810  
119 303  
6 048  
17 852  
112 713  
12 697  
71 340  
197 804  
1 606 316  
2 978 726  
484 616  
578 873  
484 111  
1 388 736  
1 480 069  
2 652 945  
330 774  
359 227  
1 202 506  
1 668 077  
19 305  
640  
16  
102  
168  
118  
0
507  
133  
7
2
159  
111  
0
3 010  
0
0
93  
107  
92  
5
9
100  
9
7
0
Úrad vlády SR  
25 821  
0
54 043  
10 487  
5 677  
24 855  
0
46 812  
119 462  
6 159  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
12  
4
11  
4
525  
41  
10  
500  
20  
130  
19 023  
106 705  
10 911  
54 854  
136 438  
1 662 684  
2 464 409  
439 506  
420 186  
540 617  
1 361 103  
1 230 946  
2 300 898  
255 194  
428 178  
1 193 459  
1 153 930  
22 282  
32 932  
9 307  
-19 013  
-106 205  
-10 891  
-54 724  
-134 638  
-1 653 637  
-2 343 587  
-416 225  
-382 375  
-131 389  
-1 279 574  
-1 191 868  
-2 202 726  
-253 694  
-134 485  
-363 780  
-1 109 968  
-22 082  
-32 812  
-8 807  
4
17 852  
-17 848  
-112 188  
-12 656  
-71 115  
-195 240  
-1 601 300  
-2 840 087  
-451 168  
-495 815  
-119 217  
-1 343 751  
-1 442 239  
-2 415 801  
-329 618  
-164 367  
-295 312  
-1 252 357  
-19 048  
-32 629  
-6 890  
500  
16  
115 723  
12 697  
-115 223  
-12 681  
-71 210  
3 035  
25  
25  
25  
130  
71 340  
225  
95  
95  
1 800  
9 047  
120 822  
23 281  
37 811  
409 228  
81 529  
39 078  
98 172  
1 500  
293 693  
829 679  
43 962  
200  
1 800  
4 911  
138 128  
23 292  
75 376  
362 905  
43 674  
38 204  
234 840  
1 151  
194 344  
906 235  
412 032  
200  
197 897  
1 606 423  
2 978 818  
484 621  
579 295  
484 115  
1 391 064  
1 480 374  
2 653 816  
330 919  
359 432  
1 202 522  
1 668 106  
19 418  
-196 097  
-1 601 512  
-2 840 690  
-461 329  
-503 919  
-121 210  
-1 347 390  
-1 442 170  
-2 418 976  
-329 768  
-165 088  
-296 287  
-1 256 074  
-19 218  
-32 686  
-10 436  
-4 872  
-752  
-2 004  
-4 692  
-3 980  
-21 303  
2 564  
5 016  
138 639  
33 448  
83 058  
364 894  
44 985  
37 830  
237 144  
1 156  
194 860  
907 194  
415 720  
257  
93  
4 041  
166  
9 403  
3 372  
2 435  
3 708  
19  
857  
212  
603  
10 161  
8 104  
1 993  
3 639  
-69  
3 175  
150  
721  
975  
3 717  
170  
57  
764  
105  
511  
10 156  
7 682  
1 989  
1 311  
-374  
2 304  
5
Ministerstvo financií SR  
422  
4
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2 328  
305  
871  
145  
205  
16  
29  
113  
57  
5
1
686  
0
1
Ministerstvo hospodárstva SR  
516  
959  
3 688  
57  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
120  
500  
93  
32 779  
32 722  
10 931  
5 025  
9 187  
5 204  
6 843  
4 180  
20 908  
0
500  
10 936  
3 546  
13  
3 541  
12  
1 000  
9 121  
3 200  
2 152  
200  
4 472  
9 560  
3 582  
6 160  
-3 472  
-439  
-382  
-4 008  
154  
5 026  
-4 859  
216  
-1 832  
-4 408  
9 121  
3 200  
2 152  
200  
9 873  
5 204  
6 844  
4 180  
968  
172  
284  
3 508  
414  
1
282  
172  
283  
3 508  
5
2 877  
-2 677  
-10 098  
-9 357  
9 991 354  
-68 914  
-959  
-472  
0
409  
1
Národný bezpečnostný úrad  
22  
600  
10 120  
9 957  
14  
21 317  
-20 889  
-14 532  
11 347 107  
-80 901  
-1 209  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
603  
15 136  
-14 533  
11 285 821  
-81 023  
603  
13 306 715  
638  
15 135  
1 959 608  
81 539  
0
13 462 654  
500  
3 471 300  
69 414  
959  
13 462 654  
517  
2 176 833  
81 540  
61 286  
122  
0
-155 939  
121  
1
217 225  
1
Kancelária súdnej rady SR  
0
0
1 209  
-1 209  
1
1 210  
-1  
S P O L U  
15 497 654  
17 538 901  
-2 041 247  
15 943 099  
18 253 558  
-2 310 459  
15 825 535  
18 027 016  
-2 201 481  
108 978  
-117 564  
226 542