Tabuľka: 17  
Strana: 1  
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR  
(v tis. eur)  
Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR k  
zahraničným grantom z prostriedkov EU  
(ETC, LIFE+) a prostriedkom poskytnutým  
na základe medzinárodných zmlúv  
(EHP, NFM a ŠFM)  
Poľnohospodárske fondy spolu -  
Štrukturálne operácie - MF SR  
Štrukturálne operácie - MPSVR SR  
MPRV SR  
Rozpočet 2019  
Skutočnosť  
2019  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet 2019  
schválený upravený  
Rozpočet 2019  
Rozpočet 2019  
Rozpočet 2019  
Skutočnosť  
2019  
Skutočnosť  
2019  
Skutočnosť  
2019  
Skutočnosť  
2019  
schválený upravený  
schválený upravený  
schválený upravený  
schválený upravený  
2 Kancelária prezidenta SR  
3 Úrad vlády SR  
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
5 Kancelária Ústavného súdu SR  
0
0
0
0
5 437  
0
0
0
5 693  
1 412  
4 374  
0
1 412  
4 374  
0
1 310  
4 374  
1 310  
4 374  
256  
102  
102  
0
0
6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  
7 Generálna prokuratúra SR  
0
127  
127  
0
127  
127  
0
0
0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR  
9 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
0
133  
133  
0
0
133  
2 862  
23  
133  
2 862  
23  
0
2 862  
23  
2 862  
23  
0
0
0
13  
13  
0
13  
13  
12 Ministerstvo vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
7 885  
27 120  
1 952  
3 596  
38 268  
9 966  
275  
27 120  
1 952  
3 596  
38 268  
9 966  
275  
7 885  
0
27 046  
1 952  
3 293  
35 123  
9 966  
275  
27 046  
1 952  
3 293  
35 123  
9 966  
275  
0
74  
74  
0
0
0
0
2 603  
2 603  
44 504  
7 759  
0
0
303  
303  
46 004  
1 500  
3 145  
3 145  
7 759  
0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
16 608  
40 925  
160  
40 925  
160  
15 674  
0
38 754  
160  
38 754  
160  
934  
2 171  
2 171  
0
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
3 400  
5 575  
114 411  
47 975  
0
5 575  
114 411  
47 975  
0
3 375  
28 822  
6 975  
5 550  
32 098  
47 975  
5 550  
32 098  
47 975  
25  
25  
25  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
134 972  
104 498  
79 641  
79 641  
1 652  
2 672  
2 672  
6 975  
0
0
162  
162  
0
0
0
0
0
0
0
162  
136  
90  
162  
136  
90  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
0
136  
136  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
0
90  
90  
0
89  
89  
89  
89  
0
51  
51  
51  
51  
41 Národný bezpečnostný úrad  
0
0
2 108  
99  
2 108  
98  
2 108  
99  
2 108  
98  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
2 250  
0
2 250  
197  
2 250  
197  
2 250  
2 250  
2 250  
0
197  
197  
Spolu spolufinancovanie k prostriedkom EÚ, zaradeným do  
výdavkov ŠR  
234 149  
304 349  
304 348  
104 498  
79 641  
79 641  
123 034  
213 966  
213 965  
934  
2 171  
2 171  
5 683  
8 571  
8 571  
Dátum vypracovania: 16. 3. 2020  
Vypracoval: odbor platieb/SEF