Tabuľka: 16  
Strana: 1  
Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR  
(v tis. eur)  
Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV  
Štrukturálne operácie - MF SR  
Štrukturálne operácie - MPSVR SR  
SR  
Rozpočet 2019  
Skutočnosť  
Kapitola štátneho rozpočtu  
2019  
Rozpočet 2019  
Rozpočet 2019  
schválený upravený  
Rozpočet 2019  
schválený upravený  
Skutočnosť  
2019  
Skutočnosť  
2019  
Skutočnosť  
2019  
schválený  
upravený  
schválený  
upravený  
Príjmy z prostriedkov EÚ (zahraničné transfery)  
1 665 041  
2 126 785  
2 126 921  
684 613  
711 195  
711 195  
975 133  
1 404 500  
1 404 636  
5 295  
11 090  
11 090  
v tom:  
2
3
4
5
6
7
8
9
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
24 961  
24 062  
24 062  
24 961  
24 062  
24 062  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
12 Ministerstvo vnútra SR  
17 179  
74 159  
74 158  
17 179  
74 159  
74 158  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
12 431  
408 871  
81 029  
0
11 924  
362 562  
43 171  
0
11 924  
362 562  
43 171  
0
12 431  
408 871  
81 029  
11 924  
362 562  
43 171  
11 924  
362 562  
43 171  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
79 307  
216 027  
216 027  
74 012  
204 937  
204 937  
5 295  
11 090  
11 090  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
198 755  
813 998  
28 510  
111 252  
892 035  
391 593  
111 252  
892 035  
391 730  
198 755  
129 385  
28 510  
111 252  
180 840  
391 593  
111 252  
180 840  
391 730  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy výstavby SR  
32 Štatistický úrad SR  
684 613  
711 195  
711 195  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR Celková hodnota  
51 Slovenská akadémia vied  
Výdavky za prostriedky EÚ  
v tom:  
1 665 041  
2 092 386  
2 092 381  
684 613  
709 672  
709 672  
975 133  
1 370 414  
1 370 409  
5 295  
12 300  
12 300  
2
3
4
5
6
7
8
9
Kancelária prezidenta SR  
0
2
5 897  
16 160  
0
2
5 897  
16 160  
0
0
24 961  
0
2
5 897  
2
5 897  
Úrad vlády SR  
24 961  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  
Generálna prokuratúra SR  
0
16 160  
16 160  
0
0
467  
467  
0
467  
467  
0
0
0
Najvyšší kontrolný úrad SR  
0
539  
539  
0
539  
8 722  
105  
539  
8 722  
105  
Slovenská informačná služba  
0
8 722  
105  
8 722  
105  
0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
0
0
0
48  
48  
0
48  
48  
12 Ministerstvo vnútra SR  
17 179  
132 650  
7 770  
14 178  
332 779  
53 855  
1 458  
230 342  
659  
132 650  
7 770  
14 178  
332 779  
53 849  
1 458  
230 342  
659  
17 179  
132 650  
7 723  
14 178  
332 779  
53 855  
1 458  
218 042  
659  
132 650  
7 723  
14 178  
332 779  
53 849  
1 458  
218 042  
659  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
0
0
47  
47  
0
12 431  
12 431  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
408 871  
408 871  
81 029  
81 029  
0
0
79 307  
74 012  
5 295  
12 300  
12 300  
0
0
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
32 Štatistický úrad SR  
198 755  
110 677  
891 264  
275 535  
596  
110 677  
891 264  
275 535  
596  
198 755  
110 677  
181 639  
275 535  
596  
110 677  
181 639  
275 535  
596  
813 998  
684 613  
709 625  
709 625  
129 385  
28 510  
28 510  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad  
621  
621  
621  
621  
496  
496  
496  
496  
327  
327  
327  
327  
231  
231  
231  
231  
41 Národný bezpečnostný úrad  
6 423  
388  
6 423  
389  
6 423  
388  
6 423  
389  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR Celková hodnota  
51 Slovenská akadémia vied  
197  
197  
197  
197  
Saldo príjmov a výdavkov  
34 399  
34 540  
0
1 523  
1 523  
34 086  
34 227  
0
-1 210  
-1 210  
v tom:  
2
3
4
5
6
7
8
9
Kancelária prezidenta SR  
-2  
18 165  
-16 160  
0
-2  
18 165  
-16 160  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2  
18 165  
-16 160  
0
-2  
18 165  
-16 160  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Úrad vlády SR  
0
0
0
0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  
Generálna prokuratúra SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
-467  
-467  
0
0
-467  
-467  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Najvyšší kontrolný úrad SR  
-539  
-539  
0
0
-539  
-539  
0
0
Slovenská informačná služba  
-8 722  
-105  
-8 722  
-105  
0
0
-8 722  
-105  
-8 722  
-105  
0
0
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
0
0
0
0
-48  
-48  
0
0
-48  
-48  
0
0
12 Ministerstvo vnútra SR  
-58 491  
-7 770  
-2 254  
29 783  
-10 684  
-1 458  
-14 315  
-659  
-58 492  
-7 770  
-2 254  
29 783  
-10 678  
-1 458  
-14 315  
-659  
0
0
-58 491  
-7 723  
-2 254  
29 783  
-10 684  
-1 458  
-13 105  
-659  
-58 492  
-7 723  
-2 254  
29 783  
-10 678  
-1 458  
-13 105  
-659  
0
0
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
-47  
-47  
0
0
15 Ministerstvo financií SR  
0
0
0
0
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
0
0
-1 210  
-1 210  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
575  
575  
0
0
575  
575  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
32 Štatistický úrad SR  
771  
771  
1 570  
1 570  
-799  
-799  
116 058  
-596  
116 195  
-596  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 058  
-596  
116 195  
-596  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad  
-621  
-621  
-621  
-621  
-496  
-496  
-496  
-496  
-327  
-327  
-327  
-327  
-231  
-231  
-231  
-231  
41 Národný bezpečnostný úrad  
-6 423  
-388  
-6 423  
-389  
-6 423  
-388  
-6 423  
-389  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR Celková hodnota  
51 Slovenská akadémia vied  
-197  
-197  
-197  
-197  
Dátum vypracovania: 16. 3. 2020  
Vypracoval: odbor platieb/SEF