Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
20.3.2020  
Strana: 1  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2019  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
rozpočet  
rozpočet  
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
03 Úrad vlády SR  
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
30 218  
1 639  
47 040  
1 131  
46 974  
1 064  
99,9  
25,8  
06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
4 560  
314  
7 353  
292  
7 346  
292  
99,9  
100,0  
06P Tvorba a implementácia politík  
0EC Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
50 579  
257  
3 207  
46 112  
102  
598  
46 110  
102  
598  
100,0  
100,0  
100,0  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
0
5 001  
5 486  
9 774  
58 446  
51 242  
9 774  
58 406  
51 123  
100,0  
99,9  
99,8  
2020  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
0ET Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky  
06 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  
00A Ochrana ústavnosti  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
5 160  
517  
5 204  
955  
5 102  
946  
98,0  
99,1  
01W Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR  
15 918  
3 105  
17 551  
301  
17 551  
301  
100,0  
100,0  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
07 Generálna prokuratúra SR  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
06R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového  
manažmentu mimo územia SR  
99 156  
20  
109 525  
20  
106 598  
0
97,3  
0,0  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
7 529  
6 178  
6 115  
99,0  
rozpočtu  
06S Nezávislá kontrolná činnosť  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
9 753  
1 158  
11 548  
1 149  
11 548  
1 149  
100,0  
100,0  
09 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR  
06T Informačná činnosť  
05T Rozvojová spolupráca  
06U Rozvoj zahraničných vzťahov  
54 854  
7 226  
127 528  
71 340  
7 828  
164 973  
71 340  
7 825  
164 884  
100,0  
100,0  
99,9  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
0
22 952  
22 952  
100,0  
organizácií  
0D3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí  
05T Rozvojová spolupráca  
06E Podpora obrany štátu  
06H Hospodárska mobilizácia  
095 Rozvoj obrany  
096 Obrana  
1 684  
10  
2 144  
32  
2 143  
32  
100,0  
100,0  
99,7  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
11 Ministerstvo obrany SR  
1 050  
6 000  
870 895  
784 419  
307  
1 302  
3 235  
707 854  
893 906  
94  
1 298  
3 235  
707 766  
893 891  
94  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového  
manažmentu mimo územia SR  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
3
0
0
0,0  
zdravotných predpisov SZO v SR  
12 Ministerstvo vnútra SR  
000 000  
10 208  
5
100  
44 181  
5
100  
44 181  
5
100  
100,0  
100,0  
100,0  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
05T Rozvojová spolupráca  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
20.3.2020  
Strana: 2  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2019  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
06E Podpora obrany štátu  
06G Ľudské zdroje  
06H Hospodárska mobilizácia  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
0
100  
46 239  
38  
100  
46 239  
38  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
12 709  
38  
197  
200  
200  
0AR Protidrogová politika  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0
6
29  
6
29  
6
100,0  
100,0  
0D5 Výchova a vzdelávanie mládeže  
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
2020  
1 179 669 1 405 563  
1 217 493 1 401 591  
1 405 479  
1 401 588  
690  
100,0  
100,0  
100,0  
0
690  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
43 984  
80 076  
80 071  
100,0  
rozpočtu  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
06G Ľudské zdroje  
06H Hospodárska mobilizácia  
070 Väzenstvo  
08P Financovanie systému súdnictva  
08R Tvorba a implementácia politík  
0AR Protidrogová politika  
0
15  
179 211  
219 573  
17 376  
14  
1 669  
0
197 811  
239 495  
21 669  
14  
1 669  
0
197 813  
239 490  
21 671  
13  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
92,9  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
2020  
0
1 357  
1 357  
100,0  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
23 317  
22 606  
22 603  
100,0  
15 Ministerstvo financií SR  
05T Rozvojová spolupráca  
06H Hospodárska mobilizácia  
072 Výber daní, cla, odvodov a príspevkov  
074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a  
vnútorný audit verejných financií  
100  
8
270 020  
54 301  
177  
12  
328 231  
79 004  
178  
8
328 029  
78 917  
100,6  
66,7  
99,9  
99,9  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
123  
154  
134  
36  
124  
36  
92,5  
100,0  
100,0  
99,9  
organizácií  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového  
manažmentu mimo územia SR  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
15 033  
80 447  
3 000  
168 701  
3 000  
168 581  
2020  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
06H Hospodárska mobilizácia  
075 Starostlivosť o životné prostredie  
076 Tvorba a implementácia politík  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
165  
497 055  
40 456  
2 941  
165  
428 782  
50 687  
4 481  
164  
428 782  
50 685  
4 480  
99,4  
100,0  
100,0  
100,0  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
021 Tvorba a implementácia politík  
026 Národný program rozvoja športu v SR  
05T Rozvojová spolupráca  
21 567  
92 862  
1 973  
27 457  
99 236  
1 973  
27 375  
99 231  
1 938  
99,7  
100,0  
98,2  
06G Ľudské zdroje  
84 521  
5
56 194  
512 857  
55 175  
0
65 947  
576 894  
55 175  
0
65 192  
576 698  
100,0  
0,0  
98,9  
06H Hospodárska mobilizácia  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora  
študentov  
100,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
20.3.2020  
Strana: 3  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2019  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
rozpočet  
rozpočet  
078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
559 361  
9 097  
517 574  
14 264  
516 689  
14 259  
99,8  
100,0  
0AR Protidrogová politika  
40  
4 267  
18 359  
45  
8 645  
23 854  
45  
8 640  
23 494  
100,0  
99,9  
98,5  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
06E Podpora obrany štátu  
06G Ľudské zdroje  
221  
0
1 555  
36 075  
1 131 325 1 373 895  
59 703  
656  
221  
231  
1 555  
40 121  
221  
231  
1 445  
100,0  
100,0  
92,9  
99,8  
100,0  
99,8  
06H Hospodárska mobilizácia  
079 Prevencia a ochrana zdravia  
07A Zdravotná starostlivosť  
07B Tvorba a implementácia politík  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
40 058  
1 373 874  
61 309  
649  
61 411  
656  
98,9  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
15  
14  
14  
100,0  
99,9  
zdravotných predpisov SZO v SR  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
1 396  
2 270  
2 268  
rozpočtu  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G Ľudské zdroje  
06H Hospodárska mobilizácia  
07C Sociálna inklúzia  
07E Tvorba a implementácia politík  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
134 891  
45  
1 972 413 2 141 418  
175 441  
595  
289 292  
48  
289 291  
47  
2 140 551  
201 290  
513  
100,0  
97,9  
100,0  
100,0  
100,0  
201 292  
513  
0AR Protidrogová politika  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
50  
17 463  
26  
21 227  
26  
21 227  
100,0  
100,0  
24 Ministerstvo kultúry SR  
06H Hospodárska mobilizácia  
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych  
hodnôt  
3
3
0
0,0  
100,0  
192 227  
250 157  
250 035  
08T Tvorba a implementácia politík  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
61 164  
1 800  
75 780  
4 979  
75 760  
4 979  
100,0  
100,0  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
06H Hospodárska mobilizácia  
3 000  
181 393  
37 963  
1 200  
4 506  
195 738  
34 908  
814  
4 505  
195 712  
34 764  
814  
100,0  
100,0  
99,6  
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania  
07L Tvorba a implementácia politík  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
100,0  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
4
4
3
75,0  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
202 130  
2 488  
115 601  
7 861  
115 601  
7 828  
100,0  
99,6  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
05T Rozvojová spolupráca  
06H Hospodárska mobilizácia  
07P Regionálny rozvoj  
30  
95  
0
30  
96  
9
30  
94  
9
100,0  
97,9  
100,0  
100,0  
08V UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
8 865  
11 077  
11 077  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
20.3.2020  
Strana: 4  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2019  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
rozpočet  
rozpočet  
08W POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A  
6 122  
9 086  
9 084  
144 106  
13 780  
100,0  
100,0  
100,0  
OCHRANA ZVIERAT A RAST  
090 TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK  
207 788  
3 908  
144 117  
13 780  
091 PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI  
POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA  
092 ROZVOJ VIDIEKA  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
194  
246  
2 580  
246  
2 580  
246  
100,0  
100,0  
0AR Protidrogová politika  
0CC STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S  
POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI  
8
8
8
100,0  
100,0  
492 616  
507 776  
507 776  
0CD ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020  
0DV Operačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020  
300 563  
155 790  
281 959  
215 746  
281 959  
215 746  
100,0  
100,0  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
17 234  
16 012  
16 011  
100,0  
rozpočtu  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
017 Podpora rozvoja bývania  
053 Cestná infraštruktúra  
055 Letecká doprava a infraštruktúra  
06E Podpora obrany štátu  
06H Hospodárska mobilizácia  
07S Železničná doprava  
07T Tvorba a implementácia politík  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
5
117 000  
341 539  
6 000  
800  
1 661  
543 970  
85 763  
792  
2
95 984  
381 509  
13 112  
794  
2
95 984  
381 509  
13 112  
794  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
1 661  
1 661  
658 023  
171 141  
792  
658 023  
171 117  
792  
0BC Rozvoj cestovného ruchu  
0BJ Vodná doprava  
8 554  
210  
8 568  
0
8 568  
0
100,0  
0,0  
0EB Operačný program Integrovaná infraštruktúra  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
35 485  
12 151  
324 360  
12 160  
324 360  
12 155  
100,0  
100,0  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
06H Hospodárska mobilizácia  
07U Geodézia, kartografia a kataster  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
2
10 937  
11 343  
2
10 133  
9 283  
1
10 031  
9 273  
50,0  
99,0  
99,9  
07V Štatistické zisťovania  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
22 356  
10 576  
24 710  
8 069  
24 707  
8 015  
100,0  
99,3  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
20.3.2020  
Strana: 5  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2019  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
rozpočet  
rozpočet  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
07W Verejné obstarávanie  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
6 857  
2 450  
8 454  
2 482  
8 451  
2 480  
100,0  
99,9  
0CB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
4 381  
91  
4 935  
91  
4 934  
91  
100,0  
100,0  
06H Hospodárska mobilizácia  
0
8 315  
650  
0
8 673  
650  
0
8 070  
650  
0,0  
93,0  
100,0  
080 Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
595  
550  
467  
84,9  
rozpočtu  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
081 Podpora priemyselného vlastníctva  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
3 174  
135  
4 191  
123  
4 191  
123  
100,0  
100,0  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
273  
5 955  
81  
890  
6 648  
81  
890  
6 648  
80  
100,0  
100,0  
98,8  
rozpočtu  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
082 Štátna politika v oblasti technickej normalizácie,  
metrológie, kvality a posudzovania zhody  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
124  
115  
115  
100,0  
rozpočtu  
40 Protimonopolný úrad SR  
084 Hospodárska súťaž  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
2 760  
117  
4 107  
73  
4 107  
73  
100,0  
100,0  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
0D9 Bezpečnosť informácií  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
9 535  
585  
20 888  
429  
20 489  
419  
98,1  
97,7  
06E Podpora obrany štátu  
06H Hospodárska mobilizácia  
086 Štátne hmotné rezervy  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
2 117  
600  
7 112  
128  
2 117  
600  
12 329  
90  
2 116  
600  
12 329  
90  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
06Q Ochrana základných práv a slobôd  
08H Dlhová služba  
0A0 Ochrana osobných údajov  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
1 662  
1 700  
1 680  
1 037 178  
1 694  
98,8  
88,0  
99,8  
88,6  
1 178 598 1 178 598  
1 431  
54  
1 697  
70  
62  
#
Nepriradené  
2 289 555  
68 525  
994 768  
80 317  
918 994  
80 316  
92,4  
100,0  
087 Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a  
spoločenských vedách a ich zabezpečenie  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
889  
1 223  
1 223  
100,0  
rozpočtu  
55 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky  
08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov.  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho  
rozpočtu  
930  
29  
1 180  
29  
1 181  
29  
100,1  
100,0  
S P O L U  
17 538 901 18 253 558  
18 027 016  
98,8