Štátna pokladnica  
Tabuľka: 14  
20.3.2020  
Strana: 1  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 Bežné výdavky  
700 Kapitálové výdavky  
Úhrn výdavkov  
% k  
% k  
% k  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Kód  
Kód a názov  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočtu  
rozpočtu  
rozpočtu  
01  
296 240  
5 893  
5 893  
5 893  
289 208  
289 208  
2 001  
221 462  
450  
324 347  
11 214  
11 214  
11 214  
312 306  
312 306  
2 683  
233 849  
456  
323 605  
11 235  
11 235  
11 235  
311 543  
311 543  
2 683  
233 087  
456  
99,8  
100,2  
100,2  
100,2  
99,8  
1 150  
4 929  
4 929  
1 014  
1 014  
1 014  
3 915  
3 915  
125  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
297 390  
5 893  
5 893  
5 893  
290 358  
290 358  
2 126  
221 847  
450  
329 276 328 534  
99,8  
100,2  
100,2  
100,2  
99,8  
01.3 Všeobecné služby  
0
0
1 014  
1 014  
1 014  
3 915  
3 915  
125  
12 228  
12 228  
12 228  
12 249  
12 249  
12 249  
01.3.3 Iné všeobecné služby  
2120 Ministerstvo školstva SR  
01.4 01.4 Základný výskum  
01.4.0 01.4.0 Základný výskum  
2111 Ministerstvo obrany SR  
0
1 150  
1 150  
125  
385  
0
316 221 315 458  
316 221 315 458  
99,8  
99,8  
100,0  
99,7  
2 808  
2 808  
100,0  
99,7  
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu SR  
1 233  
0
1 233  
0
235 082 234 320  
2131 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
456  
77 875  
827  
456  
77 874  
827  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
2151 Slovenská akadémia vied  
65 295  
1 139  
1 139  
119  
75 318  
827  
75 317  
827  
640  
0
2 557  
0
2 557  
0
100,0  
0,0  
65 935  
1 139  
1 139  
119  
01.5 01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných  
verejných služieb  
01.5.0 01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služi  
827  
827  
0
0
0
0,0  
827  
827  
2110 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
119  
119  
0
0
0
0,0  
119  
119  
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu SR  
390  
0
0
0
0
0
0,0  
390  
0
0
2132 Štatistický úrad SR  
630  
708  
708  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,2  
0
0
0
0,0  
630  
708  
708  
100,0  
99,7  
02  
02 OBRANA  
3 694  
3 694  
3 694  
3 694  
9 119  
3 766  
3 766  
3 766  
3 766  
17 176  
3 765  
3 765  
3 765  
3 765  
17 032  
495  
495  
495  
495  
396  
1 910  
1 910  
1 910  
1 910  
50 774  
1 894  
1 894  
1 894  
1 894  
50 774  
99,2  
99,2  
99,2  
99,2  
100,0  
4 189  
4 189  
4 189  
4 189  
9 515  
5 676  
5 676  
5 676  
5 676  
67 950  
5 659  
5 659  
5 659  
5 659  
67 806  
02.4 02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
02.4.0 02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
2111 Ministerstvo obrany SR  
99,7  
99,7  
99,7  
04  
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ  
99,8  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 14  
20.3.2020  
Strana: 2  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 Bežné výdavky  
700 Kapitálové výdavky  
Úhrn výdavkov  
% k  
% k  
% k  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Kód  
Kód a názov  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočtu  
rozpočtu  
rozpočtu  
04.8 04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti  
9 119  
17 176  
858  
17 032  
858  
858  
14 021  
14 021  
0
99,2  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
396  
50 774  
50 774  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
9 515  
67 950  
1 144  
1 144  
14 083  
14 083  
144  
67 806  
1 144  
1 144  
14 083  
14 083  
0
99,8  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
04.8.1 04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej,  
obchodnej a pracovnej  
858  
858  
6 622  
6 622  
650  
650  
324  
0
386  
386  
0
286  
286  
1 244  
1 244  
6 622  
6 622  
650  
650  
324  
0
2138 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
858  
286  
286  
04.8.2 04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti  
poľnohospodárstva, lesníctva  
2127 Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
14 021  
14 021  
144  
62  
62  
0
62  
62  
04.8.3 04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a  
energie  
0
0
0
2136 Úrad jadrového dozoru SR  
144  
0
0,0  
0
0
0
0,0  
144  
0
0,0  
04.8.4 04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby,  
výroby a výstavby  
213  
213  
207  
6
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0
0
0
0,0  
213  
213  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
2126 Ministerstvo hospodárstva SR  
207  
0
0
0
0,0  
207  
207  
2129 Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
324  
157  
157  
313  
313  
195  
195  
0
6
0
0
0
0,0  
324  
157  
157  
313  
313  
205  
205  
0
6
6
04.8.5 04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy  
359  
359  
359  
392  
392  
1 189  
0
0
0
0
0,0  
359  
359  
2129 Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
359  
0
0
0
0,0  
359  
359  
04.8.6 04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti  
komunikácií  
392  
0
0
0
0,0  
392  
392  
2129 Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
392  
0
0
50 426  
0
0
50 426  
0
0,0  
392  
392  
04.8.7 04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach  
1 189  
0
10  
10  
0
100,0  
0,0  
51 615  
0
51 615  
0
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu SR  
2126 Ministerstvo hospodárstva SR  
1 189  
597  
1 189  
597  
100,0  
100,0  
50 426  
0
50 426  
0
100,0  
0,0  
51 615  
597  
51 615  
597  
100,0  
100,0  
05  
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
597  
0
597  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 14  
20.3.2020  
Strana: 3  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 Bežné výdavky  
700 Kapitálové výdavky  
Úhrn výdavkov  
% k  
% k  
% k  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Kód  
Kód a názov  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočtu  
rozpočtu  
rozpočtu  
05.5 05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany  
životného prostredia  
597  
597  
597  
597  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
597  
597  
597  
597  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
05.5.0 05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany  
životného prostredi  
597  
597  
0
597  
597  
597  
597  
0
597  
597  
2118 Ministerstvo životného prostredia SR  
597  
0
0,0  
597  
07  
07 ZDRAVOTNÍCTVO  
1 581  
1 581  
582  
582  
582  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
2 163  
2 163  
07.5 07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
0
1581  
1581  
0
582  
0
2163  
2163  
07.5.0 07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
zdravotníctva  
0
1 581  
1 581  
0
582  
582  
0
2 163  
2 163  
2121 Ministerstvo zdravotníctva SR  
0
1 581  
1 581  
0
582  
582  
0
2 163  
2 163  
08  
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A  
NÁBOŽENSTVO  
847  
847  
807  
807  
807  
807  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847  
847  
807  
807  
807  
807  
08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie,  
kultúry a náboženstvo  
08.5  
0,0  
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry  
a náb.  
847  
807  
807  
0
0
0,0  
847  
807  
807  
2124 Ministerstvo kultúry SR  
847  
807  
807  
0
0
0,0  
847  
807  
807  
09  
09 VZDELÁVANIE  
4 157  
4 157  
4 157  
4 157  
516  
9 322  
9 322  
9 322  
9 322  
529  
9 316  
9 316  
9 316  
9 316  
529  
8
8
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
4 157  
4 157  
4 157  
4 157  
516  
9 330  
9 330  
9 330  
9 330  
702  
9 324  
9 324  
9 324  
9 324  
702  
09.7 09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
99,9  
8
8
99,9  
09.7.0 09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti  
vzdelávania  
99,9  
8
8
99,9  
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu SR  
99,9  
8
8
99,9  
10  
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
173  
173  
173  
0
173  
173  
173  
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
10.8 10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho  
zabezpečenia  
10.8.0 10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho  
zabezpečenia  
516  
529  
529  
516  
702  
702  
516  
529  
529  
516  
702  
702  
2122 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
516  
529  
529  
516  
529  
529  
2142 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
0
0
0
0,0  
173  
173  
100,0  
0
173  
173  
100,0  
S P O L U  
315 170  
358 125  
357 232  
99,8  
2 041  
58 376  
58 360  
100,0  
317 211  
416 501 415 592  
99,8