Štátna pokladnica  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2019  
Tabuľka: 13  
20.3.2020  
(v tis. eur)  
Strana: 1  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
Skutočnosť upraveném  
u rozpočtu  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
2110  
119  
119  
119  
119  
119  
119  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,7  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
119  
119  
119  
119  
119  
119  
100,0  
100,0  
100,0  
99,8  
100,0  
100,0  
99,7  
99,7  
100,0  
100,0  
100,0  
99,7  
100,2  
100,2  
99,7  
99,7  
0,0  
119  
119  
119  
0
0,0  
119  
119  
119  
2111 Ministerstvo obrany SR  
01.4 Základný výskum  
5 695  
2 001  
2 001  
3 694  
3 694  
597  
6 449  
2 683  
2 683  
3 766  
3 766  
597  
6 448  
2 683  
2 683  
3 765  
3 765  
597  
620  
125  
125  
495  
495  
0
2 035  
125  
125  
1 910  
1 910  
0
2 019  
125  
125  
1 894  
1 894  
0
99,2  
100,0  
100,0  
99,2  
99,2  
0,0  
6 315  
2 126  
2 126  
4 189  
4 189  
597  
8 484  
2 808  
2 808  
5 676  
5 676  
597  
8 467  
2 808  
2 808  
5 659  
5 659  
597  
01.4.0 Základný výskum  
02.4 Výskum a vývoj v oblasti  
obrany  
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
2118 Ministerstvo životného prostredia SR  
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany  
životného prostredia  
05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
ochrany životného prostredia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR SR  
597  
597  
597  
0
0
0
0,0  
597  
597  
597  
597  
597  
597  
0
0
0
0,0  
597  
597  
597  
2120  
232 097  
5 893  
5 893  
221 462  
221 462  
390  
254 385  
11 214  
11 214  
233 849  
233 849  
0
253 638  
11 235  
11 235  
233 087  
233 087  
0
395  
0
2 255  
1 014  
1 014  
1 233  
1 233  
0
2 255  
1 014  
1 014  
1 233  
1 233  
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
232 492  
5 893  
5 893  
221 847  
221 847  
390  
256 640  
12 228  
12 228  
235 082  
235 082  
0
255 893  
12 249  
12 249  
234 320  
234 320  
0
01.3 Všeobecné služby  
01.3.3 Iné všeobecné služby  
01.4 Základný výskum  
100,2  
100,2  
99,7  
0
385  
385  
0
01.4.0 Základný výskum  
99,7  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.7 Výskum a vývoj v iných  
odvetviach  
09.7 Výskum a vývoj v oblasti  
vzdelávania  
0,0  
390  
0
0
0,0  
0
0
0
0,0  
390  
0
0
0,0  
195  
0
0
0,0  
10  
10  
0
0
0
0,0  
205  
0
0
0,0  
195  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
205  
0
0
0,0  
4 157  
9 322  
9 316  
99,9  
8
8
100,0  
4 157  
9 330  
9 324  
99,9  
Štátna pokladnica  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2019  
Tabuľka: 13  
20.3.2020  
(v tis. eur)  
Strana: 2  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
Skutočnosť upraveném  
u rozpočtu  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti  
vzdelávania  
4 157  
0
9 322  
1 581  
1 581  
1 581  
529  
9 316  
1 581  
1 581  
1 581  
529  
99,9  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
4 157  
0
9 330  
2 163  
2 163  
2 163  
529  
9 324  
2 163  
2 163  
2 163  
529  
99,9  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
2121 Ministerstvo zdravotníctva SR  
582  
582  
07.5 Výskum a vývoj v oblasti  
zdravotníctva  
07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
zdravotníctva  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
10.8 Výskum a vývoj v oblasti  
sociálneho zabezpečenia  
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti  
sociálneho zabezpečenia  
0
582  
582  
0
0
582  
582  
0
2122  
516  
516  
516  
847  
847  
847  
0
0
0
516  
516  
516  
847  
847  
847  
0
529  
529  
0
0
0,0  
529  
529  
529  
529  
0
0
0,0  
529  
529  
2124 Ministerstvo kultúry SR  
807  
807  
0
0
0,0  
807  
807  
08.5.Výskum a vývoj v oblasti rekreácie,  
kultúry a náboženstva  
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
rekreácie, kultúry anáboženstva  
807  
807  
0
0
0,0  
807  
807  
807  
807  
0
0
0,0  
807  
807  
2126 Ministerstvo hospodárstva SR  
1 396  
1 396  
207  
1 396  
1 396  
207  
50 426  
50 426  
100,0  
100,0  
0,0  
51 822  
51 822  
207  
51 822  
51 822  
207  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby,  
výroby a výstavby  
'04.8.7 Výskum a vývoj v iných  
odvetviach  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľn.,  
lesníctva, rybného hosp. a poľovn.  
0
50 426  
50 426  
0
0
0
0
0
0
1 189  
14 021  
14 021  
14 021  
757  
1 189  
14 021  
14 021  
14 021  
757  
50 426  
50 426  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0
51 615  
14 083  
14 083  
14 083  
757  
51 615  
14 083  
14 083  
14 083  
757  
2127  
6 622  
6 622  
6 622  
794  
794  
324  
157  
62  
62  
62  
0
62  
62  
62  
0
6 622  
6 622  
6 622  
794  
794  
324  
157  
2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby,  
výroby a výstavby  
757  
757  
0
0
0,0  
757  
757  
6
6
0
0
0,0  
6
6
04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy  
359  
359  
0
0
0,0  
359  
359  
Štátna pokladnica  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2019  
Tabuľka: 13  
20.3.2020  
(v tis. eur)  
Strana: 3  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
Skutočnosť upraveném  
u rozpočtu  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti  
komunikácií  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
313  
450  
392  
456  
392  
456  
456  
456  
708  
708  
708  
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
313  
450  
392  
456  
392  
456  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
2131  
01.4 Základný výskum  
450  
456  
0
0,0  
450  
456  
456  
01.4.0 Základný výskum  
450  
456  
0
0,0  
450  
456  
456  
2132 Štatistický úrad SR  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti  
630  
708  
0
0,0  
630  
708  
708  
630  
708  
0
0,0  
630  
708  
708  
všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
630  
708  
0
0,0  
630  
708  
708  
2136 Úrad jadrového dozoru SR  
650  
144  
0
0,0  
650  
144  
0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a  
energie  
650  
144  
0
0,0  
0
0,0  
650  
144  
0
0,0  
650  
144  
0
0,0  
0
0,0  
650  
144  
0
0,0  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej,  
obchodnej a pracovnej  
2138  
858  
858  
858  
858  
858  
0
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
386  
386  
386  
0
286  
286  
286  
286  
286  
173  
173  
173  
2 557  
2 557  
2 557  
58 360  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
1 244  
1 244  
1 244  
0
1 144  
1 144  
1 144  
173  
1 144  
1 144  
1 144  
173  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,8  
858  
858  
858  
858  
286  
2142 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
0
0
173  
10.8 Výskum a vývoj v oblasti  
sociálneho zabezpečenia  
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti  
sociálneho zabezpečenia  
0
0
0
0,0  
0
173  
0
173  
173  
0
0
0
0,0  
0
173  
0
173  
173  
2151 Slovenská akadémia vied  
01.4 Základný výskum  
01.4.0 Základný výskum  
S P O L U  
65 295  
65 295  
65 295  
315 170  
75 318  
75 318  
75 318  
358 125  
75 317  
75 317  
75 317  
357 232  
100,0  
100,0  
100,0  
99,8  
640  
640  
640  
2 041  
2 557  
2 557  
2 557  
58 376  
65 935  
65 935  
65 935  
317 211  
77 875  
77 875  
77 875  
416 501  
77 874  
77 874  
77 874  
415 592