Štátna pokladnica  
Tabuľka : 11  
20.3.2020  
Strana: 1  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové ...  
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány  
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti  
01.1.3 Zahraničné vzťahy  
01.2 Zahraničná ekonomická pomoc  
01.2.1 Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v ...  
01.2.2 Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom ...  
01.3 Všeobecné služby  
3 302 199  
1 663 142  
201 093  
460 809  
1 001 240  
32 252  
10 126  
22 126  
115 463  
46 018  
69 445  
289 208  
289 208  
1 139  
1 139  
22 667  
3 254 960  
1 605 451  
240 316  
448 908  
916 227  
36 481  
11 125  
25 356  
103 142  
42 851  
60 291  
312 306  
312 306  
827  
827  
18 425  
3 107 315  
1 600 148  
240 190  
443 906  
916 052  
36 478  
11 122  
25 356  
102 986  
42 819  
60 167  
311 543  
311 543  
827  
827  
18 425  
95,5  
99,7  
99,9  
242 182  
232 057  
4 521  
224 036  
3 500  
0
262 388  
247 449  
43 280  
171 459  
32 710  
0
262 260  
247 366  
43 262  
171 397  
32 707  
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0,0  
0,0  
99,6  
99,2  
3 544 381  
1 895 199  
205 614  
684 845  
1 004 740  
32 252  
10 126  
22 126  
124 408  
50 878  
73 530  
290 358  
290 358  
1 139  
1 139  
22 697  
3 517 348  
1 852 900  
283 596  
620 367  
948 937  
36 481  
11 125  
25 356  
114 136  
47 579  
66 557  
316 221  
316 221  
827  
827  
18 455  
3 369 575  
1 847 514  
283 452  
615 303  
948 759  
36 478  
11 122  
25 356  
113 935  
47 509  
66 426  
315 458  
315 458  
827  
827  
18 455  
95,8  
99,7  
99,9  
98,9  
99,2  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,8  
99,9  
99,8  
99,8  
99,8  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
88,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,8  
99,9  
99,8  
99,8  
99,8  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
88,0  
0
0
0
0
0
0
8 945  
4 860  
4 085  
1 150  
1 150  
0
0
30  
30  
0
10 994  
4 728  
6 266  
3 915  
3 915  
0
10 949  
4 690  
6 259  
3 915  
3 915  
0
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby  
01.3.3 Iné všeobecné služby  
01.4 Základný výskum  
99,9  
100,0  
100,0  
0,0  
01.4.0 Základný výskum  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb  
01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované  
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované  
01.7 Transakcie verejného dlhu  
01.7.0 Transakcie verejného dlhu  
02 OBRANA  
02.1 Vojenská obrana  
0
30  
30  
0
0
30  
30  
0
0,0  
100,0  
100,0  
0,0  
22 667  
18 425  
18 425  
22 697  
18 455  
18 455  
1 178 328  
1 178 328  
733 098  
676 077  
676 077  
832  
832  
35 151  
35 151  
3 694  
1 178 328  
1 178 328  
896 283  
837 662  
837 662  
1 375  
1 375  
34 800  
34 800  
3 766  
1 036 908  
1 036 908  
896 085  
837 578  
837 578  
1 373  
1 373  
34 800  
34 800  
3 765  
1 178 328  
1 178 328  
1 555 015  
1 496 357  
1 496 357  
832  
832  
35 763  
35 763  
4 189  
1 178 328  
1 178 328  
1 509 046  
1 446 153  
1 446 153  
1 880  
1 880  
35 276  
35 276  
5 676  
1 036 908  
1 036 908  
1 508 815  
1 446 053  
1 446 053  
1 878  
1 878  
35 275  
35 275  
5 659  
88,0  
0
0
0
0,0  
88,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
821 917  
820 280  
820 280  
0
612 763  
608 491  
608 491  
505  
612 730  
608 475  
608 475  
505  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,8  
99,8  
99,2  
99,2  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
02.1.0 Vojenská obrana  
02.2 Civilná ochrana  
02.2.0 Civilná ochrana  
99,9  
0
612  
612  
495  
495  
530  
530  
505  
476  
476  
505  
475  
475  
99,9  
02.3 Zahraničná vojenská pomoc  
02.3.0 Zahraničná vojenská pomoc  
02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
02.5 Obrana inde neklasifikovaná  
02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná  
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
03.1 Policajné služby  
03.1.0 Policajné služby  
03.2 Ochrana pred požiarmi  
03.2.0 Ochrana pred požiarmi  
03.3 Súdy  
03.3.0 Súdy  
03.4 Väzenstvo  
03.4.0 Väzenstvo  
03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované  
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované  
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,4  
100,0  
100,0  
99,7  
99,7  
99,4  
1 910  
1 910  
1 381  
1 381  
159 305  
35 436  
35 436  
59 447  
59 447  
15 717  
15 717  
6 665  
6 665  
42 040  
42 040  
1 147 714  
1 894  
1 894  
1 381  
1 381  
159 288  
35 436  
35 436  
59 447  
59 447  
15 709  
15 709  
6 664  
6 664  
42 032  
42 032  
1 147 656  
3 694  
17 344  
17 344  
3 766  
18 680  
18 680  
3 765  
18 569  
18 569  
4 189  
17 874  
17 874  
5 676  
20 061  
20 061  
5 659  
19 950  
19 950  
99,4  
99,8  
99,4  
99,8  
1 773 521  
819 025  
819 025  
110 681  
110 681  
256 096  
256 096  
156 567  
156 567  
431 152  
431 152  
3 063 958  
1 969 061  
861 099  
861 099  
132 479  
132 479  
299 422  
299 422  
174 906  
174 906  
501 155  
501 155  
2 320 541  
1 965 540  
861 102  
861 102  
132 479  
132 479  
299 293  
299 293  
174 902  
174 902  
497 764  
497 764  
2 248 461  
56 874  
11 429  
11 429  
3 000  
3 000  
20 035  
20 035  
3 081  
3 081  
19 329  
19 329  
513 283  
1 830 395  
830 454  
830 454  
113 681  
113 681  
276 131  
276 131  
159 648  
159 648  
450 481  
450 481  
3 577 241  
2 128 366  
896 535  
896 535  
191 926  
191 926  
315 139  
315 139  
181 571  
181 571  
543 195  
543 195  
3 468 255  
2 124 828  
896 538  
896 538  
191 926  
191 926  
315 002  
315 002  
181 566  
181 566  
539 796  
539 796  
3 396 117  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,3  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,4  
99,9  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,3  
96,9  
99,4  
97,9  
Štátna pokladnica  
Tabuľka : 11  
20.3.2020  
Strana: 2  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť  
04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť  
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť  
04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a ...  
04.2.1 Poľnohospodárstvo  
04.2.2 Lesníctvo  
04.2.3 Rybné hospodárstvo a poľovníctvo  
04.3 Palivá a energia  
04.3.1 Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické)  
04.3.3 Jadrové palivo  
04.3.5 Elektrická energia  
04.4 Ťažba, výroba a výstavba  
04.4.1 Ťažba nerastných surovín (neenergetických)  
04.4.3 Výstavba  
04.5 Doprava  
04.5.1 Cestná doprava  
04.5.2 Vodná doprava  
04.5.3 Železničná doprava  
04.5.4 Letecká doprava  
04.6 Komunikácia  
04.6.0 Komunikácia  
04.7 Iné odvetvia  
1 085 830  
79 683  
1 006 147  
1 030 957  
994 912  
31 977  
4 068  
22 569  
8 278  
7 481  
6 810  
15 050  
1 477  
13 573  
718 674  
204 742  
2 226  
501 836  
9 870  
19 292  
19 292  
104 974  
9 357  
24 300  
71 190  
127  
515 046  
106 545  
408 501  
830 137  
814 669  
14 946  
522  
18 966  
3 322  
8 006  
464 862  
106 358  
358 504  
830 126  
814 658  
14 946  
522  
18 487  
3 322  
7 527  
7 638  
13 167  
1 815  
11 352  
839 900  
222 831  
2 550  
602 752  
11 767  
21 447  
21 447  
22 760  
9 534  
0
12 107  
1 119  
17 032  
858  
14 021  
0
213  
359  
392  
1 189  
20 680  
20 680  
209 864  
81 815  
81 815  
68  
90,3  
99,8  
87,8  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
97,5  
100,0  
94,0  
100,0  
99,8  
99,8  
99,7  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
53,6  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
99,2  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
93,2  
264 329  
263 882  
447  
22 203  
21 403  
800  
0
326  
255 256  
126 816  
128 440  
161 614  
143 043  
18 347  
224  
255 238  
126 798  
128 440  
161 612  
143 041  
18 347  
224  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
95,6  
1 350 159  
343 565  
1 006 594  
1 053 160  
1 016 315  
32 777  
4 068  
22 895  
8 278  
7 709  
6 908  
15 099  
1 526  
13 573  
936 996  
351 307  
2 226  
573 593  
9 870  
20 160  
20 160  
104 974  
9 357  
24 300  
71 190  
127  
9 515  
1 244  
6 622  
650  
770 302  
233 361  
536 941  
991 751  
957 712  
33 293  
746  
19 832  
3 322  
8 206  
8 304  
13 284  
1 867  
11 417  
1 501 008  
706 507  
2 550  
774 572  
17 379  
22 459  
22 459  
57 513  
14 050  
19 731  
12 353  
11 379  
67 950  
1 144  
14 083  
144  
213  
359  
392  
720 100  
233 156  
486 944  
991 738  
957 699  
33 293  
746  
19 315  
3 322  
7 716  
93,5  
99,9  
90,7  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
97,4  
100,0  
94,0  
99,7  
99,8  
99,8  
866  
0
200  
666  
84  
49  
35  
828  
0
189  
639  
84  
49  
35  
0
228  
98  
49  
0,0  
94,5  
95,9  
7 638  
13 200  
1 818  
8 277  
13 251  
1 864  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
49  
0
218 322  
146 565  
11 382  
839 900  
222 831  
2 550  
602 752  
11 767  
21 445  
21 445  
42 490  
9 533  
19 731  
12 107  
1 119  
17 176  
858  
11 387  
1 501 008  
706 507  
2 550  
774 572  
17 379  
22 461  
22 461  
37 783  
14 051  
0
12 353  
11 379  
67 806  
1 144  
14 083  
0
99,7  
661 108  
483 676  
0
171 820  
5 612  
1 014  
1 014  
15 023  
4 517  
0
661 108  
483 676  
0
171 820  
5 612  
1 014  
1 014  
15 023  
4 517  
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
65,7  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
99,8  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
93,8  
0
71 757  
0
868  
868  
0
0
0
0
0
396  
386  
0
0
0
0
0
04.7.1 Distribučné siete a skladovanie  
04.7.2 Ubytovanie a stravovanie  
04.7.3 Cestovný ruch  
246  
246  
04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti  
04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej  
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva ...  
04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a energie  
04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby  
04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy  
04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti komunikácie  
04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach  
04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná  
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná  
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
05.1 Nakladanie s odpadmi  
10 260  
50 774  
286  
10 260  
50 774  
286  
9 119  
858  
6 622  
650  
324  
157  
14 021  
144  
213  
359  
392  
62  
0
0
0
62  
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
324  
157  
313  
205  
213  
359  
392  
313  
195  
0
0
1 189  
10  
50 426  
1 975  
1 975  
292 584  
35 352  
35 352  
85 648  
85 648  
50 426  
1 975  
1 975  
292 583  
35 352  
35 352  
85 648  
85 648  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
51 615  
24 156  
24 156  
502 450  
117 167  
117 167  
85 716  
85 716  
51 615  
22 655  
22 655  
502 447  
117 167  
117 167  
85 716  
85 716  
57 493  
57 493  
124 107  
64 028  
64 028  
0
22 181  
22 181  
209 866  
81 815  
81 815  
68  
6 790  
6 790  
440 006  
2 510  
2 510  
256 405  
256 405  
64 283  
64 283  
564 113  
66 538  
66 538  
256 405  
256 405  
93,2  
93,8  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
05.1.0 Nakladanie s odpadmi  
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami  
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami  
0
68  
68  
Štátna pokladnica  
Tabuľka : 11  
20.3.2020  
Strana: 3  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
05.3 Znižovanie znečistenia  
05.3.0 Znižovanie znečistenia  
05.4 Ochrana prírody a krajiny  
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny  
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia  
05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia  
05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
06.1 Rozvoj bývania  
06.1.0 Rozvoj bývania  
06.2 Rozvoj obcí  
06.2.0 Rozvoj obcí  
06.3 Zásobovanie vodou  
06.3.0 Zásobovanie vodou  
06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná  
07 ZDRAVOTNÍCTVO  
07.1 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia  
07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť  
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť  
07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno...  
07.2.3 Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť  
07.2.4 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť  
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť  
07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných ...  
07.3.2 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných...  
07.3.4 Iná ústavná zdravotná starostlivosť  
07.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia  
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia  
07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
07.6 Zdravotníctvo inde neklasifikované  
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované  
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
08.1 Rekreačné a športové služby  
18 279  
42 955  
42 955  
28 183  
28 183  
597  
42 955  
42 955  
28 183  
28 183  
597  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
165 512  
165 512  
2 285  
2 285  
160 333  
160 333  
5 062  
5 062  
0
160 333  
160 333  
5 062  
5 062  
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
183 791  
183 791  
12 128  
12 128  
597  
203 288  
203 288  
33 245  
33 245  
597  
203 288  
203 288  
33 245  
33 245  
597  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
18 279  
9 843  
9 843  
597  
0
0
597  
597  
597  
0
0
0,0  
597  
597  
597  
31 360  
31 360  
83 903  
83 035  
83 035  
0
0
0
0
868  
159 098  
132  
6 828  
5 284  
671  
544  
329  
10 761  
10 721  
40  
56 248  
56 248  
80 324  
72 771  
72 771  
5 102  
5 102  
1 447  
1 447  
1 004  
139 354  
618  
7 731  
6 100  
680  
571  
380  
56 246  
56 246  
80 321  
72 771  
72 771  
5 099  
5 099  
1 447  
1 447  
1 004  
139 154  
618  
7 723  
6 092  
680  
571  
380  
13 294  
13 294  
42 700  
40 000  
40 000  
2 700  
2 700  
6 189  
6 189  
68 021  
39 935  
39 935  
27 139  
27 139  
947  
947  
0
158 995  
3 081  
33  
6 188  
6 188  
68 018  
39 935  
39 935  
27 136  
27 136  
947  
947  
0
158 992  
3 081  
33  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
98,5  
44 654  
44 654  
126 603  
123 035  
123 035  
2 700  
2 700  
0
62 437  
62 437  
148 345  
112 706  
112 706  
32 241  
32 241  
2 394  
2 394  
1 004  
298 349  
3 699  
7 764  
6 100  
680  
604  
380  
168 450  
153 664  
14 671  
115  
40 521  
40 521  
2 163  
62 434  
62 434  
148 339  
112 706  
112 706  
32 235  
32 235  
2 394  
2 394  
1 004  
298 146  
3 699  
7 756  
6 092  
680  
604  
380  
168 450  
153 664  
14 671  
115  
41 494  
41 494  
2 163  
99,9  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
100,0  
99,9  
0
0
0
0
868  
100 000  
259 098  
132  
6 828  
5 284  
671  
544  
329  
10 761  
10 721  
40  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0  
99,9  
99,9  
99,9  
0
0
33  
0
0
0
33  
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
102,5  
102,5  
100,0  
100,0  
98,3  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
102,4  
102,4  
100,0  
100,0  
98,5  
23 024  
22 671  
353  
23 024  
22 671  
353  
145 426  
130 993  
14 318  
115  
1 292  
1 292  
582  
145 426  
130 993  
14 318  
115  
1 292  
1 292  
582  
0
0
0
0
35 311  
35 311  
0
39 229  
39 229  
1 581  
1 581  
67 171  
67 171  
404 791  
91 788  
91 788  
174 772  
174 772  
56 741  
56 741  
59 009  
59 009  
40 202  
40 202  
1 581  
1 581  
66 006  
66 006  
404 655  
91 783  
91 783  
174 651  
174 651  
56 740  
56 740  
59 009  
59 009  
35 311  
35 311  
0
0
0
582  
582  
0
2 163  
2 163  
106 066  
106 066  
335 091  
76 607  
76 607  
158 159  
158 159  
32 668  
32 668  
53 374  
53 374  
100 000  
100 000  
44 239  
31 472  
31 472  
9 672  
9 672  
3 000  
3 000  
0
8 581  
8 581  
103 365  
59 512  
59 512  
37 553  
37 553  
4 063  
4 063  
1 330  
1 330  
8 578  
8 578  
103 344  
59 512  
59 512  
37 553  
37 553  
4 062  
4 062  
1 310  
1 310  
206 066  
206 066  
379 330  
108 079  
108 079  
167 831  
167 831  
35 668  
35 668  
53 374  
53 374  
75 752  
75 752  
508 156  
151 300  
151 300  
212 325  
212 325  
60 804  
60 804  
60 339  
60 339  
74 584  
74 584  
507 999  
151 295  
151 295  
212 204  
212 204  
60 802  
60 802  
60 319  
60 319  
98,3  
98,5  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
08.1.0 Rekreačné a športové služby  
08.2 Kultúrne služby  
08.2.0 Kultúrne služby  
08.3 Vysielacie a vydavateľské služby  
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby  
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby  
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby  
99,9  
99,9  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0
98,5  
Štátna pokladnica  
Tabuľka : 11  
20.3.2020  
Strana: 4  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
rozpočet  
08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva  
08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované  
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované  
09 VZDELÁVANIE  
09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie  
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie  
847  
807  
807  
21 665  
21 665  
2 442 340  
87 828  
7 501  
80 327  
572 487  
65 158  
507 329  
349 631  
345 966  
3 665  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
0
95  
95  
0
907  
907  
47 380  
647  
0
907  
907  
47 377  
647  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
847  
807  
807  
22 572  
22 572  
2 489 717  
88 475  
7 511  
80 964  
575 031  
66 587  
508 444  
375 921  
372 256  
3 665  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
13 436  
13 436  
2 265 754  
89 399  
5 809  
83 590  
514 517  
62 266  
452 251  
313 067  
309 588  
3 479  
27 809  
27 809  
214 255  
214 255  
4 157  
21 674  
21 674  
2 443 942  
87 852  
7 504  
80 348  
572 491  
65 161  
507 330  
349 634  
345 969  
3 665  
43 202  
43 202  
85 950  
85 950  
9 322  
13 531  
13 531  
2 286 834  
89 399  
5 809  
83 590  
516 017  
62 266  
453 751  
320 967  
317 488  
3 479  
27 809  
27 809  
214 255  
214 255  
4 157  
22 581  
22 581  
2 491 322  
88 499  
7 514  
80 985  
575 035  
66 590  
508 445  
375 924  
372 259  
3 665  
43 611  
43 611  
87 441  
87 441  
9 330  
21 080  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
99,9  
99,9  
99,9  
100,0  
100,0  
96,4  
0
0
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
99,9  
99,9  
99,9  
100,0  
100,0  
96,4  
10  
637  
10  
637  
09.1.2 Primárne vzdelávanie  
09.2 Sekundárne vzdelávanie  
1 500  
2 544  
1 429  
1 115  
26 290  
26 290  
0
409  
409  
1 491  
1 491  
8
2 544  
1 429  
1 115  
26 290  
26 290  
0
409  
409  
1 491  
1 491  
8
09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie  
09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie  
09.4 Terciárne vzdelávanie  
09.4.1 Prvý stupeň terciárneho vzdelávania  
09.4.2 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania  
09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  
09.6 Vedľajšie služby v školstve  
0
1 500  
7 900  
7 900  
0
0
0
0
0
0
0
43 199  
43 199  
85 946  
85 946  
9 316  
43 608  
43 608  
87 437  
87 437  
9 324  
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve  
09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované  
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované  
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
4 157  
9 322  
9 316  
8
8
4 157  
9 330  
9 324  
1 102 550  
1 102 550  
3 409 594  
375 604  
119  
1 295 491  
1 295 491  
3 675 220  
396 038  
138  
1 293 933  
1 293 933  
3 674 332  
396 013  
133  
11 680  
11 680  
6 297  
15 991  
15 991  
6 701  
0
15 988  
15 988  
6 701  
0
1 114 230  
1 114 230  
3 415 891  
375 604  
119  
1 311 482  
1 311 482  
3 681 921  
396 038  
138  
1 309 921  
1 309 921  
3 681 033  
396 013  
133  
10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie  
10.1.1 Choroba  
0
0
0
0
0,0  
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie  
10.2 Staroba  
10.2.0 Staroba  
10.3 Pozostalí  
10.3.0 Pozostalí  
10.4 Rodina a deti  
10.4.0 Rodina a deti  
10.5 Nezamestnanosť  
10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  
10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia  
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia  
10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované  
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované  
S P O L U  
375 485  
458 232  
458 232  
0
395 900  
464 330  
464 330  
4 039  
395 880  
464 313  
464 313  
4 038  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
0
0
0
0
0
49  
49  
0
0
49  
49  
0
0,0  
375 485  
458 232  
458 232  
0
395 900  
464 379  
464 379  
4 039  
395 880  
464 362  
464 362  
4 038  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
100,0  
100,0  
0,0  
0
4 039  
4 038  
0
0
0
0,0  
0
4 039  
4 038  
876 214  
876 214  
21 147  
160 320  
160 320  
516  
516  
1 517 561  
1 517 561  
937 482  
937 482  
47 009  
140 473  
140 473  
529  
529  
1 685 320  
1 685 320  
936 685  
936 685  
47 009  
140 431  
140 431  
529  
529  
1 685 314  
1 685 314  
4 252  
4 252  
1 828  
1 828  
0
24  
24  
1 828  
1 828  
0
24  
24  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
880 466  
880 466  
21 147  
160 320  
160 320  
516  
516  
1 519 606  
1 519 606  
939 310  
939 310  
47 009  
140 497  
140 497  
702  
702  
1 689 947  
1 689 947  
938 513  
938 513  
47 009  
140 455  
140 455  
702  
702  
1 689 941  
1 689 941  
99,9  
99,9  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
98,5  
0
0
0
0
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
98,8  
173  
173  
4 627  
4 627  
2 859 216  
173  
173  
4 627  
4 627  
2 858 949  
2 045  
2 045  
2 288 578  
15 250 323 15 394 342 15 168 067  
100,0 17 538 901 18 253 558 18 027 016