Štátna pokladnica  
Tabuľka: 10  
20.3.2020  
Strana: 1  
Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2019  
(v tis. EUR)  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
% k upravenému  
rozpočtu  
Kód EK  
Ukazovateľ  
Skutočnosť  
65 725 654  
I.  
PRÍJMY spolu  
105 404  
124 447  
52 814,2  
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
v tom:  
105 404  
124 447  
35 534 644  
28 554,0  
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)  
420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)  
430 z predaja majetkových účastí  
95 871  
95 871  
12 899 895  
16 132 686  
0
13 455,5  
0,0  
0
0
0
0
0,0  
440 z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku  
450 z ostatných finančných operácií  
0
0
0
0,0  
9 533  
28 576  
6 502 063  
30 191 010  
22 056 410  
8 134 600  
22 753,6  
0,0  
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
II.  
VÝDAVKY spolu  
72 520  
67 486  
59 367 476  
87 970,1  
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie  
820 Splácanie istín  
72 520  
67 486  
59 367 476  
87 970,1  
45 332,9  
0,0  
72 520  
0
67 486  
0
30 593 370  
28 774 106  
v tom:  
0,0  
821 splácanie tuzemskej istiny  
0,0  
0
0
0
0
0
0
19 686 564  
8 177 000  
910 542  
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia  
823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia  
824 splácanie finančného prenájmu  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
I.- II.  
32 884  
56 961  
6 358 178  
11 162,3  
Prebytok (+), schodok (-)