Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
20.03.2020  
Strana: 1  
Bežné transfery za rok 2019  
(v tis. eur)  
641 - Transfery v rámci verejnej  
správy  
Kapitola štátneho rozpočtu  
640 - Bežné transfery  
641001 - Príspevkovej organizácii  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
179  
150  
6 916  
344  
227  
48  
238  
185  
6 072  
28 581  
394  
280  
4 161  
73  
133,0  
123,3  
87,8  
8 308,4  
173,6  
583,3  
84,1  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
88,8  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
3 687  
3 274  
24 841  
0
3 687  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 336  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0
0
0
0
4 948  
92  
0,0  
0,0  
79,3  
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0,0  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
10 106  
160 150  
1 061 146  
18 411  
8 237  
49 815  
1 193 820  
1 058 724  
1 997 359  
204 079  
124 323  
843 469  
626 413  
665  
35 989  
160 088  
1 292 613  
19 859  
15 588  
136 018  
1 233 563  
1 258 931  
2 284 054  
243 641  
135 206  
807 935  
723 802  
513  
356,1  
100,0  
121,8  
107,9  
189,2  
273,0  
103,3  
118,9  
114,4  
119,4  
108,8  
95,8  
1 918  
5 356  
858 933  
1 870  
2 338  
26 811  
1 039 983  
41 819  
63 217  
136 820  
70 074  
17 570  
552 153  
450  
3 785  
15 114  
1 046 791  
1 391  
6 522  
102 009  
1 112 203  
53 152  
126 110  
185 569  
76 032  
106 673  
645 890  
456  
197,3  
282,2  
121,9  
74,4  
279,0  
380,5  
106,9  
127,1  
199,5  
135,6  
108,5  
607,1  
117,0  
101,3  
165,7  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
100,0  
0,0  
85,0  
0,0  
88,4  
118,2  
0,0  
1 918  
1 000  
5 738  
3 567  
11 574  
11 853  
6
186,0  
1 157,4  
206,6  
0,0  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
0
0
0
0,0  
26 811  
14 819  
41 769  
516  
78 420  
6 046  
17 570  
82 299  
38 857  
50 338  
2 163  
97 820  
16 805  
36 117  
0
456  
1 044  
0
0
0
0
858  
307,0  
262,2  
120,5  
419,2  
124,7  
278,0  
205,6  
0,0  
101,3  
165,7  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
100,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
118,0  
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2129  
115,5  
77,1  
0
450  
630  
0
0
0
0
858  
0
0
0
0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
673  
25  
13  
1 000  
143  
1 223  
12  
373  
1 208  
52  
28  
1 193  
160  
1 220  
16  
630  
179,5  
208,0  
215,4  
119,3  
111,9  
99,8  
133,3  
168,9  
80,0  
630  
0
0
0
0
858  
0
140  
1 044  
0
0
0
0
858  
0
119  
0
0
0
0
47  
25  
20  
0
2 398 517  
45 599  
7
1 838 245  
53 473  
7
76,6  
1 185 106  
44 332  
0
1 047 810  
52 386  
0
117,3  
100,0  
104,8  
44 332  
0
244 564  
52 302  
0
429 442  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
9 817 231 10 284 036  
4 054 065  
4 612 029  
113,8  
175,6  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
20.03.2020  
Strana: 2  
Bežné transfery za rok 2019  
(v tis. eur)  
641003 - Sociálnej poisťovni a  
zdravotným poisťovniam  
Kapitola štátneho rozpočtu  
641002 - Štátnemu účelovému fondu  
641006 - Rozpočtovej organizácii  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
92,5  
0,0  
100,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
169,1  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72  
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
144,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
146,0  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
0
436  
0,0  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
0
0
0
0,0  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
0
0
0
0
0
0
0
0
4 356  
6 614  
1 870  
2 070  
3 540  
10 857  
1 368  
1 175  
81,3  
164,2  
73,2  
56,8  
0,0  
0
0
0
42  
0
0
0
2 342  
0,0  
0
0
0
57  
0,0  
0
0
0
0
144  
0
473  
0
328,5  
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
64 028  
59 227  
0
0
0,0  
0
66 325  
0
150  
0,0  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2129  
25 000  
25 000  
12 000  
13 690  
114,1  
0,0  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
140  
0
119  
0
85,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
1 181 578  
1 039 205  
88,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
89 028  
150 552  
1 208 772  
1 073 454  
88,8  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
20.03.2020  
Strana: 3  
Bežné transfery za rok 2019  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
641008 - Verejnej vysokej škole  
641009 - Obci  
641010 - Vyššiemu územnému celku  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
110,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
110,7  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
131,7  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
367,4  
0
0
0
0
0
0
0
10  
0
3 129  
0,0  
0
135  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
370  
0
359  
0,0  
0
340  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
218  
0
0
0,0  
0
0
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
44  
17  
681  
0
23 045  
3 384,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
240  
0
12 502  
0,0  
0
5
519 868  
571 624  
2 493  
17 156  
22 156  
129,1  
0,0  
1 803  
2 374  
0
0
23  
0
0
0
0
239  
30  
62 557  
122 310  
1 609  
195,5  
0,0  
0
0
295  
726  
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
350  
0
1 261  
0,0  
0
2 405  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2129  
0
0
0
0
610  
0
700  
0
114,8  
0,0  
0
0
0
0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84  
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
345  
0
0
4 331  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
0
0,0  
0
519 868  
575 719  
81 004  
191 425  
236,3  
1 803  
6 625  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
20.03.2020  
Strana: 4  
Bežné transfery za rok 2019  
(v tis. eur)  
641012 - Ostatným subjektom  
verejnej správy  
642 - Transfery jednotlivcom a  
neziskovým právnickým osobám  
642001 - Obč. združeniu, nadácii a  
Kapitola štátneho rozpočtu  
neinvest. fondu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
113  
150  
3 229  
24  
227  
43  
174  
185  
2 696  
2 277  
394  
274  
4 161  
68  
154,0  
123,3  
83,5  
9 487,5  
173,6  
637,2  
84,1  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
110,2  
0,0  
0,0  
0,0  
1 300  
1 433  
537  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
4 948  
88  
0,0  
0,0  
77,3  
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
0
0
0
268  
0
827  
0
0
0
959  
0
5 347  
6 921  
3 404  
169  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
236  
3 732  
127 400  
245 288  
18 439  
7 384  
2 718  
90 444  
1 204 653  
2 143 974  
57 055  
10 971  
9 988  
51 834  
47  
1 581,4  
89,1  
0
80  
8 420  
770  
1 686  
81  
15 483  
658  
0
1 837  
78 424  
443  
28 535  
2 342  
105  
0,0  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
142 913  
201 620  
16 528  
4 370  
304  
103 018  
1 016 230  
1 933 279  
67 010  
4 869  
720  
101,3  
183,9  
85,5  
0,0  
0,0  
106,8  
0,0  
226,3  
15,6  
131,3  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
121,7  
111,6  
169,0  
894,1  
87,8  
118,5  
110,9  
85,1  
1 995,1  
0,0  
411,6  
0,0  
0,0  
146,2  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
110,0  
0,0  
0,0  
0
0
73 456  
0
0
630  
85 384  
12 610  
14 996  
58 400  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225,3  
1 387,2  
88,0  
80  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 246  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2129  
58 927  
205  
0
0
0
0
0
0
0
0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
22,9  
43  
25  
9
50  
8
27  
12  
231  
163  
52  
12  
30  
38  
18  
16  
508  
379,1  
208,0  
133,3  
60,0  
475,0  
66,7  
133,3  
219,9  
80,0  
0
0
0
3 528  
0
0
3 882  
0
25  
20  
0
6 687  
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
329 767  
1 205  
3
16 878  
1 044  
2
5,1  
86,6  
66,7  
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
0
S P O L U  
63 023  
106 750  
169,4  
3 890 456  
4 002 937  
102,9  
111 712  
146 497  
131,1  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
20.03.2020  
Strana: 5  
Bežné transfery za rok 2019  
(v tis. eur)  
644 - Transfery nef. sub. a transf. PO  
nezaradeným vo verej.sektore v  
registri organizácií vedenom ŠÚ SR  
642031 - Na platené poistné za  
skupiny osôb ustanovené zákonom  
644001 - Právnickej osobe založenej  
štátom, obcou alebo VÚC  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
118,5  
108,2  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
113,5  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
0
0
320  
0
922  
0
288,1  
0,0  
0
0
73  
0
0,0  
0,0  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
0
0
230  
0,0  
0
0
0,0  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
0
0
0
0
4 350  
5 472  
125,8  
0,0  
3 300  
5 200  
157,6  
0,0  
0
64  
0
3
0
0
0
17  
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
19 500  
41 358  
28 299  
15 831  
145,1  
38,3  
0,0  
19 500  
28 205  
144,6  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
1 015 000  
1 202 781  
0
372  
259 549  
280 960  
267  
0
13 442  
5 034,5  
0,0  
267  
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
761  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
47 997  
824 179  
14 541  
47 236  
684 084  
18 130  
98,4  
83,0  
124,7  
0,0  
7 997  
4 130  
9 121  
7 538  
51,6  
0,0  
123,6  
0,0  
0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2129  
6 100  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
45  
0
45  
0
100,0  
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
32 570  
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
1 307 119  
1 483 741  
952 557  
814 905  
85,5  
37 164  
54 270  
146,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
20.03.2020  
Strana: 6  
Bežné transfery za rok 2019  
(v tis. eur)  
647 - Transfery do tuzemských  
finančných inštitúcií  
Kapitola štátneho rozpočtu  
644002 - Ostatnej právnickej osobe 644003 - Fyzickej osobe - podnikateľovi  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
83,7  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
56653,6  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
103,5  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
43,9  
0,0  
0,0  
371,2  
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
320  
0
796  
0
248,8  
0,0  
0
0
53  
0
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
230  
0,0  
0
0
0
0
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
1 050  
272  
61  
25,9  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
1 280  
1 325  
0
87  
0,0  
0
7
0
0
41 162  
15 667  
38,1  
0,0  
196  
0
164  
0
0
0
0
372  
0
0
0
12 866  
0,0  
0
576  
0
0
0
554  
0,0  
0
207  
0
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
40 000  
824 179  
8 441  
43 093  
564 942  
10 592  
107,7  
68,5  
125,5  
0,0  
0
0
0
0
13  
110 021  
0
0
0
0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2129  
0
0
0
6 732  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
45  
0
45  
0
100,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
1 010  
0
443  
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
0
0
915 197  
649 594  
71,0  
196  
111 041  
2 290  
8 500  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
20.03.2020  
Strana: 7  
Bežné transfery za rok 2019  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
649 - Transfery do zahraničia  
649003 - Medzinárodnej organizácii  
649005 - Odvody do rozpočtu EÚ  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
66  
0
0
0
0
64  
0
102  
541  
0
97,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
66  
0
0
0
0
64  
0
102  
1
97,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
89,3  
0,0  
0,0  
89,3  
0
0
0
0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
5
0
6
0
120,0  
0,0  
5
0
6
0
120,0  
0,0  
0
0
0
0
4
0
5
0
125,0  
0,0  
4
0
4
0
100,0  
0,0  
0
0
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
7 952  
7 531  
593  
13  
28 242  
12 102  
470  
12  
355,2  
160,7  
79,3  
92,3  
143,4  
93,5  
159,4  
111,7  
88,6  
102,8  
69,9  
719,0  
153,5  
100,0  
0,0  
60  
25 954  
12 102  
440  
12  
43 256,7  
160,7  
112,0  
92,3  
0
0
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
7 531  
393  
13  
0
0
0
0
0
0
249  
3 200  
9 461  
675  
596  
249  
1 383  
1 000  
792  
10  
357  
2 992  
15 085  
754  
528  
256  
967  
7 190  
1 216  
10  
249  
3 200  
9 461  
675  
596  
237  
1 383  
1 000  
792  
10  
357  
2 992  
15 080  
721  
514  
240  
967  
1 141  
1 216  
10  
143,4  
93,5  
159,4  
106,8  
86,2  
101,3  
69,9  
114,1  
153,5  
100,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
0
0
0
0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2129  
0
0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
4
16  
400,0  
122,4  
90,4  
102,0  
0,0  
4
16  
400,0  
122,4  
90,4  
102,0  
0,0  
0
0
950  
135  
293  
0
1 163  
122  
299  
0
950  
135  
293  
0
1 163  
122  
299  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
150,0  
0,0  
2
0
3
0
150,0  
0,0  
0
0
0
839 668  
0
0
750 226  
0
882 634  
62  
773 114  
43  
87,6  
69,4  
125,0  
92,1  
42 966  
62  
22 888  
43  
53,3  
69,4  
125,0  
123,4  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
4
5
4
5
0
0
917 863  
845 665  
70 091  
86 463  
839 668  
750 226