Štátna pokladnica  
Tabuľka: 7  
20.3.2020  
Strana: 1  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO  
POISŤOVNÍ  
610 - MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ  
PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ  
VYROVNANIA  
630 - TOVARY A SLUŽBY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
č.kap.  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
14 010  
2 212  
6 987  
2 649  
2 999  
8 920  
62 019  
6 194  
17 581  
2 484  
12 337  
8 239  
3 017  
9 966  
125,5  
112,3  
176,6  
311,0  
100,6  
111,7  
108,9  
115,9  
0,0  
4 042  
891  
2 774  
926  
5 020  
929  
5 037  
3 725  
916  
3 189  
21 900  
2 557  
0
20 176  
125 448  
319 889  
87 963  
73 116  
5 409  
12 307  
12 628  
69 583  
6 642  
6 308  
17 168  
10 520  
1 518  
5 027  
1 823  
1 080  
1 521  
783  
124,2  
104,3  
181,6  
402,3  
104,9  
113,6  
106,5  
112,6  
0,0  
10 209  
1 574  
36 309  
4 130  
1 221  
1 198  
11 209  
2 111  
10 873  
15 345  
1 077  
1 806  
15 147  
2 665  
55 245  
50 041  
345 745  
337 097  
107 631  
181 636  
27 406  
47 980  
15 192  
103 897  
28 457  
17 905  
45 984  
217 555  
10 110  
10 483  
2 280  
109,8  
134,1  
29,9  
371,5  
88,2  
150,8  
104,5  
118,8  
108,6  
97,3  
122,7  
109,0  
104,2  
135,7  
127,9  
47,5  
873  
2 807  
20 565  
2 270  
0
67 526  
7 177  
14 497  
2 243  
0
0
50 854  
51 442  
281 708  
309 367  
103 341  
133 840  
21 431  
101 111  
32 612  
101 665  
21 569  
20 046  
302 299  
231 449  
14 395  
11 247  
2 013  
785  
3 325  
767  
1 488  
699  
2 347  
7 565  
542 710  
6 546  
53 541  
290 370  
790 825  
221 732  
182 359  
9 038  
16 187  
29 352  
144 588  
14 396  
12 187  
33 229  
22 300  
3 505  
12 042  
4 216  
2 560  
3 604  
1 891  
2 195  
1 516  
5 413  
1 694  
58 891  
364 912  
886 586  
246 574  
199 697  
14 763  
30 050  
34 736  
187 200  
18 134  
17 388  
46 870  
27 783  
4 160  
13 454  
5 147  
2 816  
3 906  
2 119  
2 668  
1 895  
5 742  
2 031  
110,0  
125,7  
112,1  
111,2  
109,5  
163,3  
185,6  
118,3  
129,5  
126,0  
142,7  
141,1  
124,6  
118,7  
111,7  
122,1  
110,0  
108,4  
112,1  
121,5  
125,0  
106,1  
119,9  
1,1  
17 849  
107 148  
275 071  
79 289  
65 361  
3 159  
5 716  
10 258  
50 542  
5 115  
4 416  
11 631  
7 788  
1 267  
4 380  
1 523  
1 054  
1 403  
701  
113,0  
117,1  
116,3  
110,9  
111,9  
171,2  
215,3  
123,1  
137,7  
129,9  
142,8  
147,6  
135,1  
119,8  
114,8  
119,7  
102,5  
108,4  
111,7  
121,4  
128,5  
104,4  
117,1  
1,2  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
46,6  
102,2  
131,9  
89,3  
15,2  
94,0  
70,2  
93,2  
113,3  
132,6  
71,5  
97,5  
96,4  
214,4  
74,7  
100,5  
7,3  
104,7  
111,6  
71,2  
1 041  
2 378  
748  
1 434  
1 499  
1 753  
7 606  
39 512  
6 856  
838  
575  
1 017  
739  
2 074  
788  
990  
4 791  
234  
Národný bezpečnostný úrad  
1 987  
673  
85 527  
4 284  
171  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
244 096  
12 345  
524  
2 577  
13 862  
674  
112,3  
128,6  
104,6  
111,8  
136,8  
106,4  
Kancelária Súdnej rady SR  
251  
280  
S P O L U  
2 221 695  
2 322 962  
782 874  
832 815  
2 428 253  
1 727 984  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 7  
20.3.2020  
Strana: 2  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
650 - SPLÁCANIE ÚROKOV A  
OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S  
ÚVEROM, PÔŽIČKOU, NÁV. FIN.  
VÝPOMOCOU a FIN. PRENÁJMOM  
640 - BEŽNÉ TRANSFERY  
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
179  
150  
6 916  
344  
227  
48  
238  
185  
6 072  
28 581  
394  
280  
4 161  
73  
133,0  
123,3  
87,8  
8 308,4  
173,6  
583,3  
84,1  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270  
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
100,0  
0,0  
0,0  
28 440  
4 827  
52 986  
8 049  
34 048  
5 709  
34 319  
55 890  
5 404  
119,7  
118,3  
64,8  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
694,4  
101,6  
117,5  
106,6  
115,5  
108,6  
124,2  
118,7  
116,4  
109,3  
120,6  
220,0  
100,5  
116,8  
115,3  
121,1  
109,8  
77,1  
110,3  
82,2  
106,5  
119,6  
112,5  
96,4  
108,8  
110,4  
148,1  
100,8  
104,9  
57,5  
114,8  
125,4  
99,5  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
5 320  
12 973  
102 029  
10 799  
50 854  
132 938  
839 376  
2 436 409  
422 773  
389 797  
83 443  
1 316 834  
1 130 946  
2 294 154  
245 159  
160 972  
1 190 628  
887 950  
19 832  
28 342  
7 777  
15 241  
108 734  
12 472  
55 245  
165 097  
996 193  
2 836 185  
462 027  
470 037  
183 596  
1 323 900  
1 321 487  
2 644 734  
296 874  
176 807  
917 957  
979 660  
16 301  
30 172  
9 302  
4 948  
92  
79,3  
0,0  
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
10 106  
160 150  
1 061 146  
18 411  
8 237  
49 815  
1 193 820  
1 058 724  
1 997 359  
204 079  
124 323  
843 469  
626 413  
665  
35 989  
160 088  
1 292 613  
19 859  
15 588  
136 018  
1 233 563  
1 258 931  
2 284 054  
243 641  
135 206  
807 935  
723 802  
513  
356,1  
100,0  
121,8  
107,9  
189,2  
273,0  
103,3  
118,9  
114,4  
119,4  
108,8  
95,8  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
115,5  
77,1  
673  
25  
13  
1 000  
143  
1 223  
12  
373  
1 208  
52  
28  
1 193  
160  
1 220  
16  
630  
179,5  
208,0  
215,4  
119,3  
111,9  
99,8  
133,3  
168,9  
80,0  
4 412  
9 332  
3 502  
5 744  
2 802  
10 120  
9 957  
4 965  
8 998  
3 810  
6 339  
4 149  
Národný bezpečnostný úrad  
10 199  
10 445  
1 881 594  
78 982  
1 195  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
25  
20  
2 398 517  
45 599  
7
1 838 245  
53 473  
7
76,6  
3 271 120  
68 774  
953  
117,3  
100,0  
104,8  
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
S P O L U  
9 817 231 10 284 036  
270  
270  
100,0 15 250 323 15 168 067  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 7  
20.3.2020  
Strana: 3  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
710 - OBSTARÁVANIE  
KAPITÁLOVÝCH AKTÍV  
720 - KAPITÁLOVÉ TRANSFERY  
700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
3 417  
47  
857  
2 438  
357  
6 050  
4 676  
112  
4 000  
3 500  
823 308  
28 000  
16 733  
30 389  
3 797  
7 394  
100 000  
5 820  
1 115  
8 717  
2 031  
28 876  
2 450  
4 590  
1 530  
60  
13 990  
1 929  
2 028  
12 984  
644  
2 611  
3 961  
225  
16 095  
32 707  
610 123  
118 613  
22 589  
108 750  
6 710  
9 127  
6 106  
7 019  
1 597  
8 184  
8 572  
76 202  
3 004  
2 550  
1 629  
60  
409,4  
4 104,3  
236,6  
532,6  
180,4  
43,2  
0
0
200  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
5 231,5  
0,0  
3 417  
47  
1 057  
2 438  
357  
6 050  
4 676  
112  
4 000  
3 500  
823 308  
28 000  
16 733  
30 389  
457 174  
44 269  
100 000  
6 744  
10 035  
267 206  
2 831  
265 980  
2 450  
4 590  
1 530  
60  
13 990  
1 929  
12 491  
63 413  
644  
2 611  
3 979  
225  
16 095  
32 707  
610 123  
142 541  
22 589  
108 836  
300 515  
64 836  
158 582  
8 211  
33 900  
182 420  
284 549 10 051,2  
688 417  
3 004  
2 550  
1 629  
60  
409,4  
4 104,3  
1 181,7  
2 601,0  
180,4  
43,2  
0
10 463  
50 429  
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
18  
0
0
0
0
84,7  
85,1  
200,9  
402,4  
934,5  
74,1  
423,6  
135,0  
357,9  
176,7  
123,4  
6,1  
120,6  
143,2  
93,9  
422,1  
263,9  
122,6  
55,6  
200,9  
402,4  
934,5  
74,1  
509,1  
135,0  
358,1  
65,7  
146,5  
158,6  
121,8  
337,8  
68,3  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
23 928  
0
0,0  
0,0  
86  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
453 377  
36 875  
0
924  
8 920  
258 489  
293 805  
55 709  
152 476  
1 192  
32 303  
174 236  
64,8  
151,1  
0,0  
129,0  
362,1  
67,4  
800  
237 104  
275 977 34 497,1  
612 215  
258,2  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
258,8  
122,6  
55,6  
106,5  
100,0  
82,9  
0
0
0
0
0
0
0
0
106,5  
100,0  
82,9  
228  
189  
0
0
0,0  
228  
189  
80  
30  
75  
1 394  
218  
1 742,5  
726,7  
41,3  
0
386  
0
0
286  
0
0,0  
74,1  
0,0  
80  
416  
75  
1 394  
504  
1 742,5  
121,2  
41,3  
31  
31  
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
10 709  
4 690  
33  
1 218  
15  
0,0  
0,0  
0,0  
190,3  
250,0  
85,5  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
918,2  
0,0  
0,0  
0
0
10 709  
4 690  
78 014  
2 557  
15  
0,0  
0,0  
39,0  
399,5  
250,0  
124,9  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
191 687  
640  
8 493  
77 981  
1 339  
0
200 180  
640  
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
6
6
S P O L U  
1 283 010  
1 096 506  
1 005 568  
1 762 443  
175,3  
2 288 578  
2 858 949  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 7  
20.3.2020  
Strana: 4  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
VÝDAVKY SR s p o l u  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
31 857  
4 874  
54 043  
10 487  
5 677  
48 038  
7 638  
46 810  
119 303  
6 048  
17 852  
150,8  
156,7  
86,6  
1 137,6  
106,5  
93,8  
19 023  
106 705  
10 911  
54 854  
136 438  
1 662 684  
2 464 409  
439 506  
420 186  
540 617  
1 361 103  
1 230 946  
2 300 898  
255 194  
428 178  
1 193 459  
1 153 930  
22 282  
32 932  
9 307  
112 713  
12 697  
71 340  
105,6  
116,4  
130,1  
145,0  
96,6  
120,9  
110,3  
137,8  
89,5  
102,0  
120,2  
115,3  
129,6  
83,9  
100,8  
144,6  
86,6  
197 804  
1 606 316  
2 978 726  
484 616  
578 873  
484 111  
1 388 736  
1 480 069  
2 652 945  
330 774  
359 227  
1 202 506  
1 668 077  
19 305  
32 722  
10 931  
5 025  
9 187  
99,4  
117,4  
112,4  
96,1  
4 472  
9 560  
3 582  
6 160  
2 877  
10 120  
9 957  
5 204  
6 843  
4 180  
20 908  
145,3  
111,1  
145,3  
206,6  
152,0  
56,5  
117,5  
126,2  
102,8  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
15 135  
3 471 300  
69 414  
959  
1 959 608  
81 539  
Kancelária Súdnej rady SR  
1 210  
S P O L U  
17 538 901 18 027 016