Štátna pokladnica  
Tabuľka: 6  
20.3.2020  
Strana: 1  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2019  
(v tis. eur)  
% k  
Kód  
zdroja  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Názov zdroja  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
13 793 433  
13 778 728  
13 652 377  
99,1  
0,0  
1142 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)  
0
0
1
11B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia  
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy  
11K2 Rozvoj vidieka  
0
0
34  
0,0  
36 611  
35 111  
34 532  
98,4  
0,0  
0
0
0
0
0
0
48  
4
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11O1 Doprava a energia  
0,0  
1
0,0  
11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky  
EÚ na financovanie programu OP INTERACT)  
0
0
28 320  
0,0  
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovanie zo ŠR k Programu cezhraničnej  
spolupráce SR - ČR 2007-2013)  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
822  
1
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
11S3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata  
11T1 Európsky sociálny fond  
559  
244  
64 057  
60  
11T2 Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
1302 1. programové obdobie  
1
131G Zo štátneho rozpočtu z r.2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)  
131I Zo štátneho rozpočtu z r.2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)  
1352 Európsky fond regionálneho rozvoja  
13B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+  
13K2 Rozvoj vidieka  
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
262  
20  
75  
12  
13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky  
EÚ na financovanie programu OP INTERACT)  
0
43 138  
14 955  
34,7  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 6  
20.3.2020  
Strana: 2  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2019  
(v tis. eur)  
% k  
Kód  
zdroja  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Názov zdroja  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej  
spolupráce SR - ČR 2007-2013)  
0
0
0
0
58  
19 334  
0
0,0  
23,2  
0,0  
13U1 Kohézny fond  
83 392  
13T1 Európsky sociálny fond  
0
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata  
1AB1 Kohézny fond  
541 495  
290 527  
302 567  
1 074  
129  
104,1  
0,0  
0
0
0
0
194 247  
0
0,0  
249 799  
0
316 194  
291  
162,8  
0,0  
1AB2 Kohézny fond  
1AC1 Európsky sociálny fond  
166 820  
0
83 146  
0
149 052  
460  
179,3  
0,0  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AD1 Priame platby  
448 156  
12 000  
224 458  
0
278 991  
6 131  
34 126  
0
278 991  
6 131  
34 126  
67  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
3 091  
0
396  
396  
100,0  
0,0  
0
19  
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej  
spolupráce  
0
0
22  
0
0,0  
0,0  
1AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)  
1AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)  
1AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
1AM2 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
5 295  
0
47  
0
8 926  
2 605  
6
18 991,5  
105,4  
0,0  
13 927  
2 471  
0
0
0
243 381  
233 123  
95,8  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 6  
20.3.2020  
Strana: 3  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2019  
(v tis. eur)  
% k  
Kód  
zdroja  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Názov zdroja  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
3AB1 Kohézny fond  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239 175  
118 360  
134 026  
207 516  
6 553  
49,5  
67,6  
3AC1 Európsky sociálny fond  
3AD1 Priame platby  
198 374  
207 516  
6 553  
177 878  
0
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
3AF1 Trhovo orientované výdavky  
3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
3AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
177 878  
229  
136  
136  
100,0  
100,0  
35,9  
3AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)  
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)  
3AM1 3AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
11 090  
13 823  
12 247  
200  
11 090  
4 964  
12 247  
234  
100,0  
117,0  
71  
72  
Iné zdroje - používa štátna RO na samostatnom účte  
Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.  
200  
2 369  
2 275  
2 346  
103,1  
15 497 654  
15 943 099 15 825 535  
99,3  
Spolu