Štátna pokladnica  
Tabuľka: 5  
20.3.2020  
Strana: 1  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z  
VLASTNÍCTVA MAJETKU  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
545  
220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ  
POPLATKY A PLATBY  
100 - DAŇOVÉ PRÍJMY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet  
Skutočnosť  
1 140  
14  
% plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
99,0  
0,0  
0,0  
99,0  
398  
136,9  
0,0  
840  
0
135,7  
0,0  
0
0
0
0
Úrad vlády SR  
0
0
60  
0
110  
0
183,3  
0,0  
672  
0
535  
0
79,6  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
0
0
12  
0
27  
9
0
6
0
33  
4
0
50,0  
0,0  
122,2  
44,4  
0,0  
0
3
0,0  
0
0
1
410  
0
1
395  
0
100,0  
96,3  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
500  
239  
1 517  
484  
21 025  
224  
8
1 220  
280  
1 344  
718  
61 467  
221  
13  
692  
231  
444  
5 040  
5 219  
1 493  
1
244,0  
117,2  
88,6  
148,3  
292,4  
98,7  
162,5  
85,4  
412,5  
92,1  
55,6  
99,5  
200,7  
100,0  
100,0  
0,0  
100  
3 741  
57 989  
15 114  
524  
34  
93  
93,0  
39,4  
83,5  
118,1  
242,9  
191,2  
2 225,0  
75,4  
37,8  
90,0  
97,9  
97,0  
146,1  
121,2  
44,4  
695,8  
16,0  
102,9  
103,5  
114,8  
1 853,0  
150,0  
0,0  
0
0
1 474  
48 401  
17 857  
1 273  
65  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
89  
0
0
810  
56  
3 177  
18 665  
640  
3 430  
8 387  
14 336  
170  
36  
500  
1 000  
9 121  
3 200  
983  
200  
6
2 394  
7 063  
576  
3 358  
8 133  
20 947  
206  
16  
3 479  
160  
9 388  
3 312  
1 128  
3 706  
9
0
0
0
0
482  
9 064  
5 245  
744  
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60  
0
60  
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
5
0,0  
0
0
17  
0
110  
0
647,1  
0,0  
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0
0
0,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
0
103  
402 451  
125  
0
85  
437 471  
28  
82,5  
108,7  
22,4  
0,0  
0
1
12 464 557  
12 336 444  
273 059  
375  
0
251 016  
322  
91,9  
85,9  
0,0  
0
0
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
S P O L U  
12 464 557  
12 336 444  
443 661  
516 840  
116,5  
416 714  
386 554  
92,8  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 5  
20.3.2020  
Strana: 2  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
240 - ÚROKY Z TUZEMSKÝCH  
ÚVEROV,PÔŽIČIEK, NÁV. FIN. VÝPOMOCÍ, ÚVEROV,PÔŽIČIEK, NÁV. FIN. VÝPOMOCÍ  
250 - ÚROKY ZO ZAHRANIČNÝCH  
230 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kapitola štátneho rozpočtu  
VKLADOV A ÁŽIO  
Skutočnosť  
A VKLADOV  
Rozpočet  
% plnenia  
0,0  
Rozpočet  
Skutočnosť  
% plnenia  
0,0  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
23,9  
13,1  
0,0  
20,3  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
2,4  
6,6  
0,0  
110,5  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
98,8  
0,0  
0,0  
0,0  
22,7  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
113,0  
0,0  
0,0  
113,1  
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
25,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
25,0  
0
83  
1 074  
4 770  
19  
599  
0
83  
4 500  
36 494  
0
2 955  
0
0
0
0
2
3 648  
6
511  
384  
221  
32  
0
0
0
0
0
0
0
0
491  
0
245  
7 799  
0
200  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497  
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
6 749  
0
7 629  
0
35  
0
11 958  
0
0
52 690  
6 749  
7 632  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 5  
20.3.2020  
Strana: 3  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
290 - INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
102  
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
300 - GRANTY A TRANSFERY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet  
1 280  
Skutočnosť  
1 787  
19  
% plnenia  
139,6  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
42  
10  
242,9  
50,0  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
5
226  
9
10  
860  
190,0  
101,3  
0,0  
91,7  
40,0  
105,0  
205,0  
173,1  
142,4  
55,4  
Úrad vlády SR  
128  
0
176,6  
0,0  
871  
24 961  
24 084  
96,5  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
9
0
0
0
2
0,0  
12  
11  
0
0
0,0  
9
3
33,3  
10  
4
0
0
0,0  
63  
11  
97  
37  
225  
154,0  
336,4  
173,1  
97,6  
500  
525  
0
0
0,0  
20  
41  
0
0
0,0  
130  
1 196  
567  
7 615  
7 683  
800  
99  
488  
66  
72  
133  
74 645  
549  
172  
29  
130  
225  
0
0
0,0  
1 167  
2 188  
9 873  
14 854  
7 795  
2 046  
1 628  
212  
10 173  
130  
74 699  
1 423  
1 330  
18  
1 800  
9 047  
103 615  
23 281  
25 304  
357  
2 564  
5 016  
64 388  
33 448  
71 134  
2 332  
1 813  
3 303  
21 115  
1 156  
83 608  
15 159  
23 991  
257  
0
0
0,0  
385,9  
129,7  
193,3  
974,4  
2 066,7  
333,6  
321,2  
14 129,2  
97,7  
0
0
0,0  
62,1  
17 207  
74 251  
431,5  
0,0  
143,7  
281,1  
653,2  
362,6  
81,5  
112,4  
77,1  
88,1  
106,9  
155,3  
128,5  
77,5  
808,2  
16,6  
103,1  
105,4  
113,2  
1 854,0  
86,4  
0
0
12 507  
408 871  
81 029  
35 025  
11 924  
362 562  
43 172  
34 527  
95,3  
88,7  
53,3  
98,6  
272,1  
0,0  
500  
4 053  
18 793  
1 500  
94 938  
14 181  
15 452  
200  
79 379  
216 029  
0
0
100,1  
259,2  
773,3  
62,1  
198 755  
815 498  
28 510  
111 252  
892 035  
391 729  
56,0  
109,4  
1 374,0  
0,0  
0
0
24  
17  
70,8  
120  
93  
0
0
0,0  
0
562  
0,0  
500  
4 041  
166  
0
0
0,0  
0
6
0,0  
1 000  
9 121  
3 200  
2 152  
200  
0
0
0,0  
0
15  
0,0  
9 403  
3 372  
2 435  
3 708  
19  
0
0
0,0  
0
55  
0,0  
0
0
0,0  
1 152  
0
1 197  
2
103,9  
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
Národný bezpečnostný úrad  
16  
10  
62,5  
22  
0
0
0,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
26  
0,0  
600  
603  
100,5  
97,2  
127,6  
0,0  
0
0
0,0  
315 828  
0
274 145  
253  
86,8  
0,0  
998 087  
500  
970 261  
638  
10  
0
0
10  
0
0
100,0  
0,0  
0,0  
Kancelária Súdnej rady SR  
0
1
0,0  
0
1
S P O L U  
411 527  
404 531  
98,3  
1 331 345  
1 327 516  
99,7  
1 701 752  
2 161 575  
127,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 5  
20.3.2020  
Strana: 4  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
340 - ZAHRANIČNÉ TRANSFERY  
PRÍJMY ŠR spolu  
Skutočnosť  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Rozpočet  
Skutočnosť  
% plnenia  
0,0  
Rozpočet  
1 280  
10  
% plnenia  
139,6  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
1 787  
19  
0,0  
96,4  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
431,7  
0,0  
95,9  
88,7  
53,3  
0,0  
272,4  
0,0  
190,0  
96,6  
0,0  
91,7  
40,0  
105,0  
205,0  
173,1  
142,4  
55,4  
114,7  
143,7  
219,7  
89,2  
55,2  
96,8  
241,6  
77,1  
66,3  
109,3  
945,6  
128,5  
77,5  
808,2  
16,6  
103,1  
105,4  
113,2  
1 854,0  
86,4  
24 961  
24 062  
25 821  
0
24 955  
9
0
0
0
0
12  
11  
0
0
10  
4
0
0
500  
525  
0
0
20  
41  
0
0
130  
225  
0
0
1 800  
9 047  
120 822  
23 281  
37 811  
409 228  
81 529  
39 078  
98 172  
1 500  
293 693  
829 679  
43 962  
200  
2 564  
5 016  
138 639  
33 448  
83 058  
364 894  
44 985  
37 830  
237 144  
1 156  
194 860  
907 194  
415 720  
257  
0
0
17 179  
74 159  
0
0
12 431  
11 924  
408 871  
362 562  
81 029  
43 171  
0
0
79 307  
216 027  
0
0
198 755  
813 998  
28 510  
111 252  
892 035  
391 729  
56,0  
109,6  
1 374,0  
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
120  
93  
0
0
500  
4 041  
166  
0
0
1 000  
9 121  
3 200  
2 152  
200  
0
0
9 403  
3 372  
2 435  
3 708  
19  
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
22  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
0
600  
603  
100,5  
98,8  
127,6  
0,0  
0
0
13 462 654  
500  
13 306 715  
638  
0
0
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
1
S P O L U  
1 665 041  
2 126 921  
127,7  
15 497 654  
15 825 535  
102,1