Ministerstvo financií SR  
Tabuľka: 4  
Strana: 1  
Príjmy kapitol ŠR za rok 2019 - záväzné ukazovatele  
(v tis. eur)  
Príjmy - záväzný ukazovateľ  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet  
1 280  
Skutočnosť  
% plnenia  
135,4  
Rozpočet  
Skutočnosť  
% plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
1 733  
19  
Kancelária prezidenta SR  
10  
190,0  
90,5  
Úrad vlády SR  
860  
778  
24 961  
24 062  
96,4  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
9
x
12  
10  
7
58,3  
40,0  
4
500  
525  
105,0  
80,0  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
20  
16  
Slovenská informačná služba  
130  
225  
173,1  
142,4  
55,2  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
1 800  
9 000  
101 623  
17 281  
25 301  
350  
2 564  
4 968  
62 221  
23 218  
69 309  
343  
Ministerstvo vnútra SR  
61,2  
17 179  
74 158  
431,7  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
134,4  
273,9  
98,0  
Ministerstvo financií SR  
12 431  
408 871  
81 029  
11 924  
362 562  
43 171  
95,9  
88,7  
53,3  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
500  
624  
124,8  
96,5  
39 078  
18 750  
1 500  
94 938  
15 681  
15 352  
200  
37 700  
18 918  
1 153  
83 159  
14 227  
23 784  
257  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
100,9  
76,9  
79 307  
216 027  
272,4  
Ministerstvo hospodárstva SR  
87,6  
198 755  
813 998  
28 510  
111 252  
892 035  
391 730  
56,0  
109,6  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
90,7  
154,9  
128,5  
77,5  
1 374,0  
120  
93  
Úrad pre verejné obstarávanie  
500  
4 041  
166  
808,2  
16,6  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 000  
9 121  
3 200  
2 152  
200  
9 403  
3 372  
2 201  
3 708  
12  
103,1  
105,4  
102,3  
1 854,0  
60,0  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
20  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600  
600  
100,0  
x
500  
621  
124,2  
Kancelária Súdnej rady SR  
1
x
S P O L U  
361 589  
369 979  
102,3  
1 665 041  
2 126 921  
127,7