Štátna pokladnica  
Tabuľka: 3  
20.3.2020  
Strana: 1  
Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2019  
(v tis. eur)  
Skutočnosť  
Schválený  
rozpočet 2019  
Upravený  
rozpočet 2019  
Skutočnosť  
% k upravenému  
rozpočtu  
Kód EK  
Ukazovateľ  
2018  
2019  
210  
211  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Príjmy z podnikania  
451 114  
443 661  
478 455  
472 953  
467 478  
5 475  
5 502  
397 230  
284 479  
9
516 840  
108,0  
107,8  
107,9  
102,6  
123,1  
97,3  
92,5  
-177,8  
0,0  
100,8  
92,4  
311,0  
112,8  
106,0  
106,2  
444 151  
438 596  
5 555  
6 963  
345 637  
224 866  
-3  
438 211  
432 702  
5 509  
5 450  
416 714  
284 365  
9
510 067  
504 451  
5 616  
6 773  
386 554  
263 023  
-16  
v tom: 211003 Dividendy  
211004 Iné príjmy z podnikania  
212  
220  
221  
Príjmy z vlastníctva  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Administratívne poplatky  
v tom: 221001 Súdne poplatky  
221002 Tržby z predaja kolkových známok  
221003 Puncové poplatky  
221004 Ostatné poplatky  
0
706  
0
600  
0
780  
0
786  
224 021  
142  
68 147  
52 624  
10 629  
283 656  
100  
74 374  
57 975  
52 690  
283 590  
100  
59 547  
53 204  
11 265  
261 942  
311  
67 159  
56 372  
11 958  
221005 Licencie  
222  
223  
230  
Pokuty, penále a iné sankcie  
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí, vkladov a ážio  
240  
8 048  
6 749  
6 749  
7 632  
113,1  
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky  
Ostatné príjmy  
250  
290  
291  
292  
1
396 168  
24 267  
371 901  
1 683  
224 373  
145 845  
1 211 597  
2 203 634  
4
411 527  
392  
411 135  
1 209  
259 110  
150 816  
1 331 345  
1 701 752  
4
422 844  
5 861  
416 983  
1 380  
259 110  
156 493  
1 316 547  
2 161 995  
1
404 531  
14 619  
389 912  
1 539  
248 923  
139 450  
1 327 516  
2 161 575  
25,0  
95,7  
249,4  
93,5  
111,5  
96,1  
89,1  
z toho: 292006 Z náhrad z poistného plnenia  
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  
Ostatné  
200  
300  
Nedaňové príjmy spolu  
100,8  
100,0  
Granty a tranfery